20 Ianuarie, 2018

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 1 octombrie 2013: actele normative aflate pe ordinea de zi

Ordinea de zi a şedinţei de astăzi a Camerei Deputaţilor cuprinde următoarele acte normative:

PROCEDURĂ DE URGENŢĂ

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice, din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar.

PRIMĂ CAMERĂ SESIZATĂ

Propunerea legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011;

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

Propunerea legislativă privind definirea spaţiului rural naţional;

Propunerea legislativă privind modificarea Legii Educaţiei Naţionale 1/2011.

REEXAMINĂRI

Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C..

ALTE INIŢIATIVE CU PROPUNERE DE ADOPTARE

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

ALTE INIŢIATIVE CU PROPUNERE DE RESPINGERE

Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social;

Proiectul de Lege privind construcţia şi modernizarea clădirilor destinate unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară;

Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane;

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea Legii nr.273/2006 privind Finanţele publice locale;

Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal;

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului;

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului;

Propunerea legislativă privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare furnizate de S.C. ApaServ S.A. Valea Jiului;

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Lege-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr.877/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială;

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea forţei de muncă;

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

• Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 9 Mai, Ziua Independenţei Naţionale a României, sărbătoare naţională legală zi nelucrătoare;

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;

Propunerea legislativă pentru modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii;

Proiectul de Lege privind protecţia minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;

Propunerea legislativă pentru modificarea art.13 din Legea nr.148/2000, privind publicitatea;

Proiectul de Lege privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;

Proiectul de Lege pentru abrogarea Cap.IV (art.17 – 26) din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional;

Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru stimularea comasării terenurilor agricole;

Proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul privat al comunei Fundulea şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Fundulea, judeţul Călăraşi;

Propunerea legislativă privind modificarea articolului 23 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Propunerea legislativă privind stabilirea unor mecanisme economice pentru stimularea introducerii etichetei ecologice în scopul promovării şi dezvoltării unui turism durabil;

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România;

Propunerea legislativ㠄Legea staţiunilor, privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de turism în staţiuni turistice şi zone turistice”;

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului “Schi în România”;

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare a Turismului “Schi în România”;

Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legea nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun;

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 46/2003 privind drepturile pacientului;

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.204/2008 privind protejarea exploataţiilor agricole;

Proiectul de Lege privind vânzarea terenurilor aflate în domeniul privat al statului, cu destinaţie curţi-construcţii, aferente activelor (construcţii) din patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat la data înfiinţării lor, vândute persoanelor fizice/juridice, în cadrul procesului de privatizare sau lichidare a societăţilor ;

Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (2ą) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997;

Proiectul de Lege pentru abrogarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului „Petrom” – S.A. Bucureşti şi rezilierea contractului de privatizare referitor la achiziţionarea de acţiuni ale Societăţii Naţionale a Petrolului “Petrom” – S.A. nr.5/2004, încheiat de Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în calitate de Vânzător şi OMV Aktiengesellschaft Austria, în calitate de Cumpărător;

Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului „PETROM”-S.A. Bucureşti;

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004;

Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România;

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România;

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.238 din 7 iunie 2004 a petrolului;

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului, republicată;

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată;

Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei Inginerilor din domeniul Construcţiilor din România.

AMÂNATE

Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal;

Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret;

Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă şi publicitate, precum şi a majorărilor de întârziere aferente.

Fara comentarii

Scrie un comentariu