22 Ianuarie, 2018

UPDATE: Acte necesare pentru schimbarea domiciliului

Conform art. 27 din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, domiciliul persoanei fizice este acolo unde aceasta declară că are locuinţa principală, iar art. 30 din ordonanţă stipulează că reşedinţa este acolo unde persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu.

Domiciliul minorului, respectiv persoanei fizice puse sub interdicţie, este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic ori, după caz, la reprezentantul său legal sau la persoana fizică ori juridică la care este încredinţat în plasament.

Cetăţenii români nu pot avea în acelaşi timp decât un singur domiciliu şi/sau o singură reşedinţă. În cazul în care aceştia deţin mai multe locuinţe, îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa în oricare dintre ele.

Cetăţenii români au dreptul să îşi stabilească sau să îşi schimbe, în mod liber, domiciliul ori reşedinţa, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege.

Dovada şi valabilitatea reşedinţei

Reşedinţa se înscrie în actul de identitate la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară.

Menţiunea de stabilire a reşedinţei se acordă pentru perioada solicitată, dar nu mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă.

La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni de stabilire a reşedinţei.

Pentru înscrierea reşedinţei, solicitantul va completa cererea pentru stabilirea reşedinţei, pe care o va depune împreună cu actul său de identitate şi cu unul dintre documentele prevăzute mai jos:

a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;

b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de luare în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);

c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil, faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b); pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;

d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Se exceptează persoana care locuieşte la o altă adresă decât cea de domiciliu, în interesul serviciului sau în scop turistic respectiv persoana internată într-o unitate sanitară/medicală.

Menţiunea privind reşedinţa se completează pe un autocolant-tip care se aplică pe versoul actului de identitate.

Dovada adresei de domiciliu

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul dintre următoarele documente:

a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;

b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);

Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil, faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b); pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;

d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Acte necesare pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate în cazul schimbării domiciliului

Potrivit art. 60 din Hotărârea de Guvern nr. 1375/2006, în cazul schimbării adresei de domiciliu, titularul sau reprezentantul său legal are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, pe raza căruia are domiciliul sau reşedinţa, eliberarea unei noi cărţi de identitate, prezentând următoarele documente:

a) cererea pentru eliberarea actului de identitate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11 la H.G. amintită mai sus;

b) actul de identitate, cu excepţia pierderii, furtului sau distrugerii acestuia;

c) certificatul de naştere, original şi copie;

d) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;

e) hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;

f) certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;

g) certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;

h) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;

i) chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

j) documentul cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.

Declaraţia scrisă a găzduitorului

Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară, de asemenea, declaraţia scrisă a găzduitorului. Aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

Potrivit art. 60 din Hotărârea de Guvern nr. 1375/2006, dacă solicitantul face dovada adresei de domiciliu cu declaraţia scrisă de primire în spaţiu a găzduitorului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 12 la H.G., sau, după caz, a reprezentantului său legal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 13 la H.G., acestea se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediul rural.

Declaraţia găzduitorului se prezintă de solicitant odată cu depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului.

Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului (conform anexei 14 la H.G.), însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil, faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta dovada titlului locativa sau declaraţia de primire în spaţiu alături de titlul locativ, se consemnează numai în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

Obligaţia înscrierii în cartea de imobil

Persoanele care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa sunt obligate să ceară înscrierea în cartea de imobil la noua locuinţă în termen de 15 zile de la mutare.

Persoanele care locuiesc în imobil sunt obligate să prezinte actul de identitate responsabilului cărţii de imobil, la solicitarea acestuia, pentru actualizarea cărţii de imobil.

Evidenţa locatarilor prin cartea de imobil se ţine în următoarele categorii de imobile care dispun de mai multe unităţi locative, astfel cum acestea sunt definite de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

a) destinate cazării în comun;

b) care servesc total sau parţial ca locuinţă.

Dispoziţiile nu sunt aplicabile locatarilor imobilelor situate în incinta unităţilor militare, a sediilor misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare sau locuinţelor destinate exclusiv personalului acestora, precum şi, după caz, membrilor familiilor şi persoanelor aflate în îngrijirea acestora.

Cartea de imobil se întocmeşte şi se actualizează de către persoana anume desemnată, cu acordul acesteia, de către proprietarul imobilului sau de asociaţia de proprietari. În cazul asociaţiei de proprietari, responsabilul cărţii de imobil este, de regulă, administratorul sau un membru al comitetului executiv al asociaţiei.

Responsabilul cărţii de imobil are obligaţia să înscrie, pe baza actului de identitate, persoanele care domiciliază sau au reşedinţa în imobilul respectiv şi să o prezinte, la cerere, poliţiştilor sau lucrătorilor serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor.

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Un comentariu

  • Răspunde
    Maria
    august 21 2017

    Buna ziua. Locuiesc la o adresa unde nu este declarat in acte locuinta.In acte apar tot felul de cladiri dar nu au destinatia de locuinta. Cei de la evidenta nu au vrut sa-mi schimbe buletinul la aceasta adresa. Ce pot sa fac ?

Scrie un comentariu