23 Februarie, 2018

Autorizarea funcţionării comercianţilor din punct de vedere sanitar veterinar

În vederea obţinerii autorizaţiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare, în care menţionează datele de identificare a sediului social şi sediilor secundare, precum şi obiectivul şi activitatea pentru care solicită autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN.

Autorizarea funcţionării comercianţilor din punct de vedere sanitar veterinar este obligatorie pentru obiectivele – sedii sociale/secundare – şi activităţile prevăzute în anexa nr. 3.1 din Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor din punct de vedere sanitar veterinar.

Pentru situaţiile care nu se încadrează în condiţiile arătate mai sus, în vederea obţinerii autorizaţiei solicitanţii vor depune numai o declaraţie pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de lege.

În vederea autorizării funcţionării din punct de vedere sanitar veterinar se disting următoarele situaţii:

* pentru obiectivele şi activităţile prevăzute în anexa nr. 3.1 Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor din punct de vedere sanitar veterinar, autoritatea sanitară veterinară va efectua evaluarea condiţiilor minime la sediul social şi/sau sediile secundare ale comercianţilor;

* pentru obiectivele şi activităţile care nu se încadrează în anexa nr. 3.1, anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila cu înscrierea menţiunii “Funcţionează în baza declaraţiei pe propria răspundere conform art. 6 alin. (4) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată”; în acest caz nu se percep taxe şi tarife;

* în cazul în care în sediul social sau sediile secundare nu se desfăşoară încă activităţile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, prevăzute în anexa nr. 3.1, nu este necesară obţinerea autorizaţiei sanitare veterinare; în această situaţie, în baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului date în acest sens, rubrica din anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila cu înscrierea menţiunii “Nu este necesară în această etapă” conform art. 3 alin. (8) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată, caz în care nu se percep taxe şi tarife, comerciantul fiind obligat să obţină autorizaţia înainte de începerea oricăreia dintre activităţile prevăzute în actul constitutiv, respectiv modificator;

d) în situaţia în care unul dintre sediile secundare nu poate fi autorizat la momentul solicitării înregistrării şi autorizării funcţionării comerciantului, certificatul de înregistrare se eliberează în mod obligatoriu cu menţionarea în anexa la acesta a obiectivelor/activităţilor autorizate în această etapă.

Documentaţie necesară

Solicitantul este obligat să anexeze la cererea de înregistrare următoarele documente:

* o declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de lege, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.2 pct. I din Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor din punct de vedere sanitar veterinar, pentru obiectivele şi activităţile care nu se încadrează în anexa nr. 3.1 din aceeaşi procedură;

* pentru obiectivele şi activităţile prevăzute în anexa nr. 3.1 din aceeaşi procedură:

- cerere tip – dactilografiată;

- un memoriu tehnic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.3 din aceeaşi procedură;

- o schiţă tehnică cu fluxul tehnologic al obiectivului;

- o schiţă de amplasare şi proiectare pentru obiectivele nou-construite;

- contractul încheiat cu direcţiile sanitare veterinare pentru plata tarifelor reprezentând activitatea de asistenţă, inspecţie şi control sanitar veterinar de stat desfăşurată de personalul sanitar veterinar de stat în unităţile de producere, prelucrare şi depozitare a produselor de origine animală, potrivit legislaţiei în vigoare;

- statutul de societate – copie (dacă este cazul);

- contractul de închiriere – copie sau actul de proprietate (dacă este cazul).

* dovada achitării taxei de autorizare, după caz.

Taxele de autorizare sanitară veterinară sunt prevăzute în anexa nr. 3.1 din Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor din punct de vedere sanitar veterinar.

Taxele se achită la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comerţ şi industrie teritoriale, care vor efectua viramente către trezoreriile statului, în conturile autorităţii publice avizatoare, în termenele stabilite de reglementările legale în vigoare privind finanţele publice.

Actele prezentate în copie trebuie să fie perfect lizibile. Toate actele vor fi depuse într-un dosar cu şină, în ordinea de mai sus.

Pentru obţinerea autorizaţiei sanitar-veterinare actele prezentate mai sus se depun, la Direcţia sanitar – veterinară a municipiului Bucureşti sau a judeţului în care se află unitatea de producţie pentru care se solicită, următoarele acte:

Perioada de valabilitate şi reautorizarea

Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare îşi păstrează valabilitatea pe perioada în care sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare legale pentru care comerciantul a fost autorizat.

Pentru orice modificare ulterioară a fluxului tehnologic, modernizare, extindere sau schimbare a profilului de activitate comercianţii sunt obligaţi să solicite prin Biroul unic autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare conform prevederilor prezentei proceduri.

Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare se anulează de către autoritatea sanitară veterinară în cazul în care comerciantul nu mai îndeplineşte condiţiile de funcţionare pentru care a fost autorizat.

Anularea autorizaţiei se realizează prin completarea rubricii corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare pe baza procesului-verbal întocmit de către autoritatea sanitară veterinară, cu motivarea temeinică privind neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi au fost încălcate. Originalul procesului-verbal se transmite comerciantului, iar câte o copie de pe acesta la Biroul unic.

Comerciantul are obligaţia reluării, prin Biroul unic, a procedurilor de obţinere a autorizaţiilor care au fost anulate, după înlăturarea situaţiilor care au impus măsura anulării, cu plata taxelor şi tarifelor aferente. Reautorizarea funcţionării se menţionează în rubricile corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu