Materialul care urmează are drept argument modificările pe care O.G. nr.15/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 621/2012 le va introduce, de la ianuarie 2013, în Codul fiscal, în ce priveşte regimul accizelor. Să amintim, pentru început, câteva reguli de principiu în ce priveşte plătitorii de accize.

Într-o primă situaţie, Codul fiscal are în vedere ieşirea unor produse accizabile dintr-un regim suspensiv de accize. Într-o asemenea situaţie, plătitor de accize este antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat sau orice altă persoană care eliberează produsele accizabile din regimul suspensiv de accize ori în numele căreia se efectuează această eliberare şi, în cazul ieşirii neregulamentare din antrepozitul fiscal, orice altă persoană care a participat la această ieşire.

Dacă există nereguli în cursul unei deplasări a produselor accizabile în regim suspensiv de accize, plătitor de accize este antrepozitarul autorizat, expeditorul înregistrat sau orice altă persoană care a garantat plata accizelor, precum şi orice persoană care a participat la ieşirea neregulamentară şi care avea cunoştinţă sau care ar fi trebuit să aibă cunoştinţă în mod normal de caracterul neregulamentar al acestei ieşiri.

O a doua situaţie priveşte deţinerea de produse accizabile, caz în care plătitor este fie persoana care deţine produsele accizabile, fie orice altă persoană implicată în deţinerea acestora.

În ceea ce priveşte producerea unor produse accizabile, plăteşte accizele persoana care produce produsele accizabile sau, în cazul unei produceri neregulamentare, orice altă persoană implicată în producerea acestora.

În sfârşit, o ultimă situaţie priveşte importul unor produse accizabile, caz în care plătitor este  cel care declară produsele accizabile sau în numele căreia produsele sunt declarate în momentul importului ori, în cazul unui import neregulamentar, orice altă persoană implicată în importul acestora.

O singură menţiune ar mai fi de făcut, anume că, atunci când mai multe persoane sunt obligate să plătească aceeaşi datorie privind accizele, acestea sunt obligate să plătească în solidar acea datorie.

Revenim, acum la modificările pe care O.G. nr. 15/2012 le va pune în aplicare, începând cu anul viitor, pe tipuri de produse accizabile.

În ce priveşte băuturile alcoolice, articolul 20610 din Codul fiscal – care priveşte reglementările la bere – prevede că pentru berea produsă de micii producători independenţi, care deţin instalaţii de fabricaţie cu o capacitate nominală care nu depăşeşte 200.000 hl/an, se aplică accize specifice reduse. Acelaşi regim se aplică şi pentru berea provenită de la micii producători independenţi din alte state membre, potrivit prevederilor din normele metodologice.

ATENŢIE: O dispoziţie nouă, care va intra în vigoare prin reglementarea amintită introduce o restricţie, şi anume că antrepozitarul autorizat care produce şi alte băuturi alcoolice decât bere nu poate beneficia de acciza specifică redusă.

Prin mici producători de bere independenţi se înţelege toţi operatorii economici mici producători care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: sunt operatori economici producători de bere care, din punct de vedere juridic şi economic, sunt independenţi faţă de orice alt operator economic producător de bere; utilizează instalaţii fizice distincte de cele ale altor fabrici de bere; folosesc spaţii de producţie diferite de cele ale oricărui alt operator economic producător de bere şi nu funcţionează sub licenţa de produs a altui operator economic producător de bere.

Fiecare antrepozitar autorizat mic producător de bere are obligaţia de a depune la autoritatea competentă, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, o declaraţie pe propria răspundere privind capacităţile de producţie pe care le deţine, potrivit prevederilor din normele metodologice.

Este exceptată de la plata accizelor berea fabricată de persoana fizică şi consumată de către aceasta şi membrii familiei sale, cu condiţia să nu fie vândută.
Normele de aplicare a Codului fiscal prevăd că, pentru a beneficia de acciză redusă în România, micul producător de bere independent înregistrat în alt stat membru trebuie să îşi dovedească acest statut printr-un document certificat de autoritatea competentă din acel stat membru.

Pentru a beneficia de acciză redusă în România, micul producător de bere independent înregistrat în alt stat membru trebuie să îşi dovedească acest statut printr-un document certificat de autoritatea competentă din acel stat membru.

În situaţia în care antrepozitarul autorizat ca mic producător de bere îşi măreşte capacitatea de producţie prin achiziţionarea de noi capacităţi sau extinderea celor existente, acesta va înştiinţa în scris autoritatea vamală teritorială despre modificările produse, va calcula şi va vărsa la bugetul de stat accizele, în cuantumul corespunzător noii capacităţi totale de producţie, începând cu luna imediat următoare celei în care a avut loc punerea în funcţiune a acesteia.

Mărirea capacităţii de producţie ca urmare a achiziţionării de noi capacităţi sau a extinderii celor existente va fi notificată la autoritatea vamală teritorială în termen de 5 zile de la producerea acesteia.

În situaţia în care antrepozitarul autorizat ca producător de bere îşi diminuează capacitatea de producţie sub 200.000 hl/an prin dezafectarea sau vânzarea unei părţi din capacitatea totală de producţie, acesta va înştiinţa în scris autoritatea vamală teritorială despre modificările produse.

Acest antrepozitar autorizat poate beneficia de nivelul redus de acciză numai dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute pentru micul producător de bere, iar reducerea de accize se va aplica începând cu luna imediat următoare celei în care a avut loc constatarea faptică de către autoritatea vamală teritorială a veridicităţii informaţiilor aferente modificărilor aduse.

Produsele energetice, al căror regim fiscal este reglementat prin articolul 20616 Cod fiscal, urmează să sufere modificări, de la 1 ianuarie anul viitor. Astfel, vor intra sub incidenţa prevederilor referitoare la regimul de antrepozitare  şi la deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize următoarele produse energetice:

– produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor;

– produsele cu codurile NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 şi 2707 50;

– produsele cu codurile NC de la 2710 11 la 2710 19 69. Pentru produsele cu codurile NC 2710 11 21, 2710 11 25 şi 2710 19 29, prevederile secţiunii a 9-a se vor aplica numai circulaţiei comerciale în vrac;

– produsele cu codurile NC 2711, cu excepţia 2711 11, 2711 21 şi 2711 29;

– produsele cu codul NC 2901 10;

– produsele cu codurile NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 şi 2902 44;

– produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetică, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor;

– produsele cu codul NC 3824 90 99, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau pentru motor;

ATENŢIE – categorie nouă: – produsele cu codurile NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 şi 3811 90 00.

Pentru cei interesaţi, mai facem o atenţionare în legătură cu reglementări, în materia produselor energetice, care au fost deja puse în aplicare prin inserarea în dispoziţiile articolului 20610, şi anume:

– Produsele energetice, altele decât cele prevăzute la alin. (3) al art. 20610, sunt supuse unei accize dacă sunt destinate a fi utilizate, puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor. Nivelul accizei va fi fixat în funcţie de destinaţie, la nivelul aplicabil combustibilului pentru încălzire sau combustibilului pentru motor echivalent.

– Produsele energetice prevăzute la alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora, dacă sunt destinate a fi utilizate, puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentru motor, cu excepţia celor utilizate drept combustibil pentru navigaţie, sunt supuse unei accize la nivelul motorinei.

Pentru edificare, iată lista produselor energetice pentru care se datorează accize, potrivit alin. (3) al art. 20610:

– benzina cu plumb cu codurile NC 2710 11 31, 2710 11 51 şi 2710 11 59;

– benzina fără plumb cu codurile NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 şi 2710 11 49;

– motorina cu codurile NC de la 2710 19 41 până la 2710 19 49;

– kerosenul cu codurile NC 2710 19 21 şi 2710 19 25;

– gazul petrolier lichefiat cu codurile NC de la 2711 12 11 până la 2711 19 00;

– gazul natural cu codurile NC 2711 11 00 şi 2711 21 00;

– păcura cu codurile NC de la 2710 19 61 până la 2710 19 69;

– cărbunele şi cocsul cu codurile NC 2701, 2702 şi 2704.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here