Prin ordonanţă de urgenţă au fost făcute modificările legislative necesare astfel încât persoanele care au intrat în concediu de îngrijire a copilului și nu aveau incluse în indemnizație veniturile din drepturile de autor să aibă corelate aceste sume.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2018 pentru modificarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 792/2018.

Pe LegeStart găsiţi aici (legestart.ro/drepturile-de-autor-luate-calcul-la-indemnizatia-de-crestere-copilului/) motivele pentru care a fost dată această reglementare reparatorie. 

Modificări de reglementare la O.U.G. nr. 111/2010

Semnalăm modificările aduse la actul normativ de bază, prin recenta ordonanţă de urgenţă :

– Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară.

Veniturile luate în calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizației lunare sunt:

a) veniturile rezultate după scăderea impozitului pe venit și, după caz, a contribuțiilor sociale obligatorii datorate, conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit;

b) veniturile rezultate după scăderea contribuțiilor sociale obligatorii datorate, după caz, conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit, în cazul veniturilor scutite de impozitul pe venit.

– Cele 12 luni pot fi constituite integral și din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la alin. (5) din O.U.G. nr. 111/2010 şi pe care le reamintim, în Documentarul legal de la sfârşitul materialului. Pentru aceste perioade, se iau în calcul sumele încasate de persoana îndreptățită, calculate potrivit legii de către plătitorul acestora.

– La fel, se iau în calcul sumele încasate, calculate de plătitor, persoanelor care au realizat activități profesionale în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

ATENŢIE: Dacă persoana realizează concomitent venituri supuse impozitului atât în țară, cât și în statele care aplică Regulamentul, se iau în calcul doar veniturile realizate în țară.

În cazul în care o persoană realizează concomitent din mai multe surse venituri supuse impozitului, se vor lua în calcul toate veniturile lunare încasate de aceasta.

Pentru luna nașterii copilului se iau în calcul veniturile cuvenite pentru acea lună, respectiv venitul pe care l-ar fi primit persoana dacă ar fi lucrat în toată luna sau cumulul dintre venitul aferent zilelor lucrate cu indemnizația de maternitate. 

Recuperarea sumelor recalculate

Persoanele îndreptățite care au solicitat acordarea indemnizației lunare prevăzute de O.U.G. nr. 111/2010, al cărei cuantum a fost stabilit fără a fi luate în calcul veniturile din drepturi de proprietate intelectuală realizate începând cu data de 23 martie 2018, pot depune direct la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București documentele doveditoare privind realizarea acestor venituri, în termen de 60 de zile calculate de la 17.09.2018, data intrării în vigoare a ordonanței de urgență semnalată.

– Pentru persoanele cărora li s-a stabilit cuantumul indemnizației lunare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, fără a fi luate în calcul veniturile din drepturi de proprietate intelectuală realizate începând cu data de 23 martie 2018, agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București au obligația de a stabili noul cuantum în termen de 60 de zile de la depunerea documentelor sau, după caz, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în cazul în care aceste documente sunt deja depuse. La dosarul cererii, notăm modificarea potrivit căreia trebuie depusă dovada privind veniturile realizate, eliberată de angajator/plătitorul de venit sau de organele fiscale competente, ori declarația fiscală, prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri pentru care Codul fiscal nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;

Documentar legal

O.U.G. nr. 111/2010

Art. 2 alin. 5) Cele 12 luni prevăzute la alin. (1) pot fi constituite integral și din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situații:

a) au beneficiat de indemnizație de șomaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condițiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;

b) s-au aflat în evidența agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, în vederea acordării indemnizației de șomaj;

c) au beneficiat de concedii și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;

d) au beneficiat de concedii medicale și de indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată;

e) au beneficiat de pensie de invaliditate, în condițiile legii;

f) se află în perioada de întrerupere temporară a activității, din inițiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;

g) au beneficiat de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copilului;

h) au beneficiat de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea sau, după caz, pentru îngrijirea copilului cu handicap;

i) au beneficiat de concediu fără plată pentru creșterea copilului;

j) se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată și începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată;

k) au însoțit soțul/soția trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;

l) au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentrați, mobilizați sau în prizonierat;

m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului „A doua șansă”, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licență ori de master, precum și ale învățământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în țară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu excepția situației de întrerupere a cursurilor din motive medicale;

n) au calitatea de doctorand, în condițiile prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011;

o) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ preuniversitar și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

p) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, organizat potrivit legii, și începerea învățământului universitar, cursuri de zi, în același an calendaristic;

q) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licență sau de diplomă, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

r) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licență sau de master, precum și ale învățământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ universitar la nivelul studiilor universitare de licență sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

s) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ postuniversitar, cursuri de zi, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

t) se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învățământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licență sau de master și postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în șomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;

u) au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare și perfecționare profesională din inițiativa angajatorului sau la care acesta și-a dat acordul, organizate în condițiile legii;

v) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licență organizat în prima sesiune, și începerea primului rezidențiat după absolvire.

Ai nevoie de OUG nr. 81/2018? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here