Continuăm prezentarea modificărilor, vizate a intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018, astfel cum sunt propuse printr-un proiect de ordin MFP aflat în dezbatere publică şi care urmează să modifice Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul MFP nr. 2.844/2016. 

Aspectele propuse a fi cuprinse în reglementările contabile conforme cu IFRS au în vedere prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, referitoare la contabilizarea distinctă a fiecărei operaţiuni. 

Transferul de active de la clienţi

Proiectul de ordin propune modificări ce ţin de abrogarea, prin IFRS 15, a mai multe standarde şi interpretări referitoare la tratamentul contabil al veniturilor, inclusiv interpretarea IFRIC 18 „Transferul de active de la clienţi”. În aceste condiţii, pentru a se asigura continuitate în ceea ce priveşte regulile aplicabile entităţilor care primesc active prin transfer de la clienţi, respectiv entităților care suportă cheltuieli cu racordarea la reţelele de utilităţi, se propune completarea expresă a reglementărilor in vigoare cu precizări referitoare la tratamentul contabil aplicabil operaţiunilor respective.

Aceste reguli sunt similare celor aplicabile operatorilor economici care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările

ulterioare. 

Prevederi referitoare la contabilizarea unor operaţiuni

■ În cadrul acestui capitol din Reglementări se propune introducerea unei secţiuni distincte care să trateze contabilizarea activelor primite prin transfer de la clienţi şi a operaţiunilor privind conectarea utilizatorilor la reţelele de utilităţi:

– Entităţile care primesc active de la clienţii lor, sub formă de imobilizări corporale sau numerar care are ca destinaţie achiziţia sau construirea de imobilizări corporale, pentru a-i conecta la o reţea de electricitate, gaze, apă sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii, potrivit legii, evidenţiază datoria corespunzătoare valorii activelor respective ca venit amânat în contul 478 „Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi”. Venitul amânat se înregistrează ca venit curent în contul de profit şi pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor respective.

– În cazul racordării utilizatorilor la reţeaua electrică, contravaloarea cheltuielilor suportate de utilizatori cu racordarea reprezintă imobilizări necorporale de natura drepturilor de utilizare şi se evidenţiază în contul 205 „Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare”/analitic distinct. Amortizarea imobilizărilor necorporale se înregistrează pe perioada pentru care entitatea are dreptul de a utiliza reţelele respective, dacă această durată este specificată în contractele încheiate sau, dacă nu este stabilită o asemenea durată, pe durata de viaţă a instalaţiilor de utilizare de la locul de consum.

– Tratamentul contabil arătat  se aplică şi în cazul cheltuielilor efectuate de entităţi pentru racordarea la reţeaua de apă, gaze sau alte utilităţi, dacă în contractele de racordare se prevede plata unor sume pentru racordarea la reţelele respective de distribuţie.

Angajamente şi alte elemente extrabilanţiere. Completarea propusă prevede că activele financiare ce urmează a fi primite, pentru care se aplică contabilitatea la data decontării, prevăzută de IFRS 9, se înregistrează în contul 8039 „Alte valori în afara bilanţului”/analitic distinct.”

Capitaluri proprii. În capitalurile proprii se evidenţiază distinct alte elemente de capitaluri proprii, respectiv:

– diferenţele rezultate din modificarea valorii juste, aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (contul 1035 „Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global);

– diferenţele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (contul 1036 „Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global”);

– modificările de valoare justă ale instrumentelor de acoperire, aferente părţii eficiente a operaţiunii de acoperire, reprezentând diferenţele din evaluarea instrumentelor de acoperire a fluxurilor de trezorerie (contul 1037 „Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă)”);

– alte elemente de capitaluri proprii.

Diferenţele favorabile sau nefavorabile din evaluarea ulterioară a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global se înregistrează în contul 1035 „Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global”.

Veniturile din dividende şi asimilate, aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global sunt înregistrate în contul 7623 „Venituri aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global”/analitic distinct.

La scoaterea din evidenţă a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, câstigurile sau pierderile reprezentând diferenţe favorabile sau nefavorabile din evaluare, evidenţiate anterior în contul 1035 „Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului

global”, se înregistrează în contul 7623 „Venituri aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global”/analitic distinct, respectiv 6613 „Cheltuieli aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global”/analitic distinct.” 

Ai nevoie de Reglementările contabile conforme cu IFRS? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here