Continuăm să prezentăm principalele modificări şi completări aduse de recenta Lege nr. 295/2020 la Codul de procedură fiscală, fiind totodată aprobate şi unele măsuri fiscal-bugetare.

Legea nr. 295/2020, prin care au fost aprobate şi unele măsuri fiscal-bugetare, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1266/21.12.2020. Ca şi în prima parte a materialului nostru, prezentarea urmăreşte încadrarea în temele prevăzute în Codul de procedură fiscală.

Inspecţia fiscală

– Reverificarea. Conducătorul organului de inspecție fiscală poate decide reverificarea unor tipuri de obligații fiscale pentru o anumită perioadă impozabilă, la propunerea organului de inspecție fiscală desemnat cu efectuarea inspecției sau la cererea contribuabilului, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

a)după încheierea inspecției fiscale apar date suplimentare care erau necunoscute organului de inspecție fiscală sau, după caz, contribuabilului, la data efectuării inspecției fiscale;

b)datele suplimentare influențează rezultatele inspecției fiscale încheiate.

Contribuabilul poate solicita reverificarea în situațiile în care nu poate corecta declarația de impunere.

– Dreptul la informare. Organul de inspecție fiscal comunică contribuabilului/plătitorului proiectul de raport de inspecție fiscală, în format electronic sau pe suport hârtie, acordându-i acestuia posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere. În acest scop, odată cu comunicarea proiectului de raport, organul de inspecție fiscală comunică și data, ora și locul la care va avea loc discuția finală, însă nu mai devreme de 3 zile lucrătoare de la data comunicării proiectului de raport de inspecție fiscală, respectiv 5 zile lucrătoare în cazul marilor contribuabili.

– Rezultatul inspecţiei fiscale. Rezultatul inspecției fiscale se consemnează, în scris, într-un raport de inspecție fiscală, în care se prezintă constatările organului de inspecție fiscală din punctul de vedere faptic și legal și consecințele lor fiscale, cu excepția cazurilor în care se fac constatări în legătură cu săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspecției fiscale.

  • Raportul de inspecție fiscală se întocmește la finalizarea inspecției fiscale și cuprinde constatările în legătură cu toate perioadele și toate obligațiile fiscale înscrise în Avizul de inspecție fiscală, precum și în legătură cu alte obligații prevăzute de legislația fiscală și contabilă ce au făcut obiectul verificării.

Controlul inopinat

Reguli privind controlul operativ şi inopinat. Prin completările aduse, la regulile privind controlul inopinat sunt incluse şi dispoziţiile referitoare la competenţa de efectuare a inspecţiei fiscale de către organul fiscal.

Rezultatele controlului antifraudă. Materia nou introdusă, sub titlul marginal enunţat prevede:

  • La finalizarea controlului operativ și inopinat se încheie proces-verbal de control/act de control, în condițiile legii. Un exemplar al procesului-verbal de control/actului de control se comunică contribuabilului/plătitorului.
  • Procesul-verbal/actul de control constituie mijloc de probă, inclusiv în situația în care în conținutul său sunt prezentate consecințele fiscale ale neregulilor constatate.
  • Contribuabilul/Plătitorul își poate exprima punctul de vedere față de constatările menționate în procesul-verbal/actul de control în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare.”

Verificarea situaţiei fiscale personale

Perioada, locul și durata desfășurării verificării situației fiscale personale. La cererea justificată a persoanei fizice supuse verificării, verificarea situației fiscale personale se poate desfășura și la domiciliul său (dacă persoana verificată este în imposibilitate fizică de a se deplasa), precum şi la domiciliul/sediul persoanei care îi acordă asistență de specialitate sau juridică, dacă domiciliul acestei persoane reprezintă și sediul său profesional.

  • Prin solicitarea scrisă a persoanei fizice pentru desfășurarea verificării la domiciliul său sau la domiciliul/sediul persoanei care îi acordă asistență, se vor prezenta motivele argumentate și justificate cu documente/alte mijloace de probă pentru care se solicită schimbarea locului de desfășurare a verificării situației fiscale personale.
  • Durata efectuării verificării situației fiscale personale a fost redusă la cel mult 270 de zile calculate de la data începerii verificării fiscale (faţă de marja de un an, în prezent).

– Raportul de verificare. Rezultatul verificării situației fiscale personale se consemnează într-un raport scris în care se prezintă constatările din punct de vedere faptic și legal, cu excepția cazurilor în care se fac constatări în legătură cu săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul verificării situației fiscale personale.

Colectarea creanţelor fiscale

Certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal central. A fost actualizată baza legală, în sensul că organul fiscal central emitent înscrie în certificatul de atestare fiscală sumele certe, lichide și exigibile pe care contribuabilul/plătitorul solicitant le are de încasat de la autorități contractante definite potrivit Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal local. ATENŢIE: Pe cale de excepţie de la regulile generale, proprietarii bunurilor care înstrăinează mijloace de transport nu trebuie să prezinte certificatul de atestare fiscală în cazul în care pentru înstrăinare utilizează formularul de contract de înstrăinare- dobândire a unui mijloc de transport.

Stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare și restituire

– Compensarea. Prin completările aduse, se prevede că dispozițiile privind ordinea de stingere prin compensare se aplică în mod corespunzător și în cazul grupului fiscal constituit în domeniul impozitului pe profit, dacă drept urmare a depunerii declarației anuale consolidate privind impozitul pe profit rezultă o sumă de restituit.

– Prevederi speciale privind restituirea impozitului pe dividende. DE REŢINUT, CA NOUTATE: În cazul în care din regularizarea anuală a dividendelor plătite ca urmare a distribuirii parțiale în cursul anului, potrivit art. 67 din Legea nr. 31/1990, rezultă sume de restituit de la buget, plătitorul de dividende depune la organul fiscal competent o declarație de regularizare/cerere de restituire după restituirea de către asociați sau acționari a dividendelor și până la împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a cere restituirea. Procedura de aplicare va fi aprobată prin ordin al ministrului finanțelor publice la propunerea președintelui A.N.A.F.

Dobânzi, penalități de întârziere și penalități de nedeclarare

– Dispoziţii generale. Potrivit modificările aduse:

  • Nu se datorează obligații fiscale accesorii pentru suma plătită în contul obligației fiscale principale dacă, anterior stabilirii obligațiilor fiscale, debitorul a efectuat o plată, iar suma plătită nu a stins alte obligații, stabilite prin:

a)declarații de impunere depuse ulterior efectuării plății;

b)declarații de impunere rectificative sau decizii de impunere, inclusiv cele emise ca urmare a refacerii inspecției fiscale. În aceste cazuri, se datorează obligații fiscale accesorii de la data scadenței obligației fiscale principale până la data plății, inclusiv.

  • Prevederile astfel modificate se aplică în mod corespunzător și în cazul stingerii obligațiilor fiscale prin celelalte modalități prevăzute la art. 22 decât cea prin plată.

Penalitatea de nedeclarare în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central.

Penalitatea de nedeclarare nu se aplică dacă obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor și stabilite de organul fiscal prin decizii de impunere rezultă din aplicarea unor prevederi ale legislației fiscale de către contribuabil/plătitor, potrivit interpretării organului fiscal cuprinse în norme, instrucțiuni, circulare sau opinii comunicate contribuabilului/plătitorului de către organul fiscal central.

  • În cazul inspecției fiscale despre aplicarea penalității de nedeclarare sau, după caz, despre neaplicarea acesteia, se consemnează și se motivează în raportul de inspecție fiscală.
  • Reglementările privind penalitatea de nedeclarare în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central se aplică în mod corespunzător și pentru obligațiile fiscale principale stabilite prin decizie de regularizare emisă ca urmare a procedurii de control vamal ulterior.

Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget. Prin completările aduse se prevede că dreptul contribuabilului/plătitorului de a solicita dobânda prevăzută în această situaţie se prescrie în termen de 5 ani. Termenul începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care: au fost stinse prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilului/plătitorului; anularea actului administrativ fiscal a devenit definitivă; restituirea a fost admisă definitiv.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here