Continuăm prezentarea detaliată, cu trimiteri la actele normative incidente, a dispoziţiilor conţinute în Ordonanţa de urgenţă nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Vezi aici Partea I şi Partea II. 

Ordonanţa a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1332 din 31 decembrie 2020, dispoziţiile fiind în vigoare de la data publicării.

În secţiunea de faţă, ne ocupăm de modificările aduse la O.U.G. nr. 69/2020, prin care au fost aduse amendamente la Codul fiscal, unele dintre acestea fiind din nou modificate prin recenta Ordonanţă de urgenţă nr. 226/2020, cu aplicare de la 31 decembrie 2020.

Anularea unor obligaţii accesorii

Obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020. Dispoziţiile privind obligaţiile accesorii, tratate în Capitolul VIII al O.U.G. nr. 69/2020 se aplică pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituții publice. Prin recentele modificări aduse de O.U.G. nr. 226, a fost modificată una din condiţiile privind obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020. În sensul capitolului tratat, prin acestea se înțelege obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare și data de 31 martie 2020 inclusiv. Sunt considerate obligații bugetare principale restante și obligațiile bugetare principale datorate de debitorul aflat în insolvență pentru care s-a împlinit scadența până la data de 31 martie 2020 inclusiv, independent de existența unui tabel de creanțe sau a unui program de plată a creanțelor.

Nu sunt considerate obligații de plată restante la data de 31 martie 2020 inclusiv:

  • obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv;
  • obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii la data de 31 martie 2020 inclusiv.

– Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv și obligațiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situațiile de mai sus, iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 31 martie 2021 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.

Dispoziţiile referitoare la anularea obligaţiilor accesorii se aplică în mod corespunzător şi de către organele vamale pentru creanțele vamale. În acest sens, decizia pentru regularizarea situației privind obligațiile suplimentare stabilite de controlul vamal este asimilată deciziei de impunere emise de către organele de inspecție fiscală. În situația în care decizia pentru regularizarea situației privind obligațiile suplimentare stabilite de controlul vamal este întocmită la solicitarea contribuabilului pentru a corecta obligațiile vamale declarate, atunci aceasta este asimilată declarației rectificative;”.

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020

În forma în vigoare potrivit ultimelor modificări, dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) toate obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de  22din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de  22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

c) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;

ATENŢIE: DISPOZIŢIE MODIFICATĂ – d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a)-c), în perioada 14 mai 2020-15 decembrie 2020, inclusiv, sau în perioada 1 ianuarie 2021-31 martie 2021, inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante

Pentru debitorii care au notificat organul fiscal:

a)dobânzile, penalitățile și toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. În acest caz, organul fiscal central emite decizie de amânare la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor;

b)procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a);

ATENŢIE: DISPOZIŢIE MODIFICATĂc) obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 31 martie 2021 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

Decizia de amânare la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor își pierde valabilitatea în oricare dintre următoarele situații:

a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz;

ATENŢIE: DISPOZIŢIE MODIFICATĂb) la data de 31 martie 2021 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

Efecte cu privire la măsurile de executare silită prin poprire instituite de organul fiscal central

– Prin derogare de la Codul fiscal, în perioada 14 mai 2020-15 decembrie 2020 inclusiv, precum și în perioada 1 ianuarie 2021-31 martie 2021 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal și au dispuse măsuri de executare silită prin poprire la data de 14 mai 2020, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităților bănești pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate, altele decât cele reprezentând obligații de plată care fac obiectul amânării la plată în vederea anulării.

– Prevederile de mai sus sunt aplicabile și pentru măsurile de executare silită prin poprire dispuse, potrivit legii, între data de 14 mai 2020 și data de 31 martie 2021 inclusiv. 

Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care beneficiază de eșalonare la plată

– Debitorii care la data de 14 mai 2020 beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale, precum și cei care obțin eșalonarea în perioada cuprinsă între data de 14 mai 2020 și data de 31 martie 2021 inclusiv pot beneficia de anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 69/2020, astfel cum a fost modificată prin recenta ordonanţă de urgenţă nr. 226/2020..

– Debitorii care la data de 14 mai 2020 beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care obțin eșalonarea în perioada cuprinsă între data de 14 mai 2020 și data de 31 martie 2021 inclusiv, pot beneficia, în baza cererii de anulare a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor, depuse în perioada 14 mai 2020 și 15 decembrie 2020 sau în perioada 1 ianuarie 2021 și 31 martie 2021 inclusiv, de anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor, dacă eșalonarea la plată se finalizează până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. În acest caz, accesoriile incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată după data de 14 mai 2020 achitate odată cu plata ratei de eșalonare se restituie. În situația în care eșalonarea la plată aflată în derulare cuprinde numai obligații de plată accesorii, debitorii pot beneficia de anularea accesoriilor rămase de plată din înlesnirea la plată acordată, fără a le mai achita, urmând ca, în baza cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal să emită decizia de anulare a accesoriilor, precum și decizia de finalizare a eșalonării la plată.

Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care au cereri de rambursare

Debitorii care la data de 31 martie 2021 inclusiv au cereri de rambursare în curs de soluționare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal respinge total sau parțial rambursarea beneficiază de anularea obligațiilor bugetare accesorii, dacă achită obligațiile bugetare de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare, ATENŢIE – în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea.

– Corelativ, a fost modificată una din obligaţiile pentru a se beneficia de eşalonarea la plată, şi anume ca debitorul să depună o cerere la organul fiscal, în perioada 26 octombrie 2020-15 decembrie 2020, precum și în perioada 1 ianuarie 2021-31 martie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare.

Obligaţia de mai sus face parte din setul de condiţii ce trebuie îndeplinite cumulativ, stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here