După un material anterior, cu abordări generale, notăm şi unele cazuri cu reglementări prin acte normative de aplicare sectorială.

FOND FORESTIER

Codul silvic, în art. 45 dispune că au drept de preempţiune coproprietarii şi vecinii proprietari de fond forestier, persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat. Dreptul de preempţiune se exercită în ordinea prevăzută la art. 1.746 din Codul civil (coproprietari şi vecini proprietari de fond forestier) şi în condiţiile Codului silvic, la cumpărarea de terenuri din fondul forestier aflate în proprietate privată, la preţ şi în condiţii egale.
cs1
Sursa foto: Lege5 Online

Dispoziţiile din art. 45 au căpătat această formulare în urma modificărilor aduse Codului silvic prin Legea nr. 60/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011, dată pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificări şi completări suplimentare.

Vânzătorul unui teren din fondul forestier are obligaţia de a-i înştiinţa în scris pe toţi preemptorii, prin executorul judecătoresc sau notarul public, despre intenţia de vânzare, arătând şi preţul cerut pentru terenul ce urmează a fi vândut. În cazul în care coproprietarii sau vecinii fondului, alţii decât administratorul pădurilor proprietate publică a statului, nu au domiciliul ori sediul cunoscut, înştiinţarea ofertei de vânzare se înregistrează la primăria sau, după caz, primăriile în raza cărora este situat terenul şi se afişează, în aceeaşi zi, la sediul primăriei, prin grija secretarului consiliului local.
Titularii dreptului de preempţiune trebuie să îşi manifeste în scris intenţia de cumpărare şi să comunice acceptarea ofertei de vânzare sau, după caz, să o înregistreze la sediul primăriei unde aceasta a fost afişată, în termen de 30 de zile de la comunicarea ofertei de vânzare ori, după caz, de la afişarea acesteia la sediul primăriei.
cs2
Sursa foto: Lege5 Online

În situaţia în care terenul ce urmează a fi vândut este limitrof cu fondul forestier proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, exercitarea dreptului de preempţiune al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale în termenul prevăzut la alin. (7) prevalează în raport cu dreptul de preempţiune al vecinilor.

Dacă în termenul de 30 de zile de mai sus niciunul dintre preemptori nu îşi manifestă intenţia de cumpărare, vânzarea terenului este liberă.

ATENŢIE.
În faţa notarului public, dovada înştiinţării preemptorilor se face cu copie de pe comunicările făcute sau, dacă este cazul, cu certificatul eliberat de primărie, după expirarea termenului de 30 de zile în care trebuia manifestată intenţia de cumpărare.
Nerespectarea de către vânzător a obligaţiei de înştiinţare sau vânzarea terenului la un preţ mai mic ori în condiţii mai avantajoase decât cele arătate în oferta de vânzare atrage anulabilitatea vânzării.
Dispoziţiile articolului 45 din Codul silvic privitoare la exercitarea dreptului de preempţiune se completează cu prevederile de drept comun.

IMM-URI

Pentru a stimula înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici mijlocii, Legea nr. 346/2004 (publicată în Monitorul oficial nr. 681/2004) prevede – în art. 12 alin. (1) lit. d) – că întreprinderile mici şi mijlocii au drept de preferinţă la cumpărarea activelor disponibile ale regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale, precum şi ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, aflate în vecinătatea imediată a activelor pe care le deţin în proprietate.

Dreptul de preferinţă se poate exercita prin depunerea unei solicitări în acest sens, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înscrierii activului pe listele cuprinzând activele disponibile prevăzute la art. 13 alin. (4) din actul normativ la care ne referim. Este interzis, sub sancţiunea nulităţii absolute, transferul, în orice mod, al dreptului de proprietate asupra activului disponibil, fără acordarea dreptului de preferinţă.

MONUMENTE ISTORICE

Ne referim, aici, la dreptul de preempţiune instituit de Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Potrivit dispoziţiilor cuprinse în art. 4 din lege, monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile exercitării dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, pentru monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru monumentele istorice clasate în grupa B, ori al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, sub sancţiunea nulităţii absolute a vânzării.

cs3
Sursa foto: Lege5 Online

Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intenţionează să vândă monumente istorice, transmit serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor înştiinţarea privind intenţia de vânzare, însoţită de documentaţia stabilită prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.

Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor transmit Ministerului Culturii şi Cultelor înştiinţarea, documentaţia şi propunerea de răspuns, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora. Termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi Cultelor sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se negociază cu vânzătorul.
În cazul în care Ministerul Culturii şi Cultelor sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul de 25 de zile, acest drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zile.
Comunicările privind neexercitarea dreptului de preemţiune au termen de valabilitate pentru întregul an calendaristic în care au fost emise, inclusiv pentru situaţiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

1 COMENTARIU

  1. buna ziua,
    am si eu o intrebare – in cazul in care se renegociaza pretul cu preemtorul (pers juridica) si de comun acord stabilim un pret mai mare decat cel in oferta deja inregistrata, se mai face procedura de publicitate?
    (preemtorul vrea sa cumpere la pretul din oferta, dar nu are banuti acum si doreste o perioada de asteptare de cateva luni pana la incheirea contractului de vanzare in formna autentica, cumparatorul vinde terenul in vederea achizitionarii unui imobil – casa de locuit, pretul de vanzare a fost stabilit initial in luna februarie – cant avansul la banca era de 15 %, acum fiind de 35 % si de aceea doreste renegocierea pretului)
    multumesc

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here