Reglementările în materie au fost modificate prin Ordinul al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate prin care au fost aprobate noile Norme metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat. 

Ordinul nr. 1549/2018 al CNAS, pe care l-am semnalat pe LegeStart aici, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1036 din 6 decembrie 2018, dată de la care se abrogă vechea reglementare dată prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 581/2014. 

Cu precizarea că persoanelor asigurate nu li se pot solicita alte documente decât cele prevăzute de actualele Norme, iată care sunt acestea, în funcție de situația asiguratului.

a) Cardul național de asigurări sociale de sănătate, în condițiile în care persoanele deținătoare se încadrează în una dintre categoriile de persoane asigurate potrivit legii și prezentelor norme metodologice;

b) Documentul rezultat prin accesarea electronică de verificare a calității de asigurat de către furnizorii aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate;

c) Adeverința de asigurat, cu valabilitate de 3 luni, pentru asigurații care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conștiință, primirea cardului național;

d) adeverința de asigurat, eliberată prin grija casei de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul, numai în situația în care cardul național de asigurări de sănătate nu a fost emis, respectiv până la data la care asiguratul intră în posesia acestuia, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii, doar dacă în urma accesării de către furnizori a instrumentului electronic de verificare nu se poate face dovada calității de asigurat și sunt îndeplinite condițiile de acces la calitatea de asigurat;

Adeverința se eliberează pentru persoana care se află în una dintre următoarele situații:

a început activitatea în baza raporturilor de muncă/serviciu și solicită serviciile cuprinse în pachetul de bază până la data depunerii de către plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, prevăzute în Codul fiscal. Pentru obținerea adeverinței, solicitantul trebuie să prezinte actul de identitate valabil la data solicitării, original și copie, precum și adeverința de salariat eliberată de angajator;

a depus declarația pentru venituri din alte surse decât din salarii – prevăzută la art. 174 alin. (3) din Codul fiscal – și solicită serviciile cuprinse în pachetul de bază până la data transmiterii de către ANAF către CNAS a informațiilor necesare în vederea acordării calității de asigurat. Pentru obținerea adeverinței, solicitantul trebuie să prezinte actul de identitate valabil la data solicitării, original și copie, precum și dovada că au depus Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice;

în alte situații justificate, pentru care se prezintă actul de identitate valabil la data solicitării, original și copie, precum și orice alt document prin care se atestă faptul că se încadrează în una dintre categoriile de persoane asigurate.

e) Adeverința de înlocuire a cardului național, eliberată prin grija casei de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul, pentru situațiile în care se solicită emiterea cardului duplicat;

f) Certificatul de naștere sau actul de identitate, după caz, pentru copiii în vârstă de până la 18 ani;

g) Adeverința eliberată de instituțiile din subordinea M.A.I. pentru persoanele reținute, arestate sau deținute care se află în centrele de reținere și arestare preventivă, străinii aflați în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum și cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identității și sunt cazați în centrele special amenajate potrivit legii, din care să rezulte că se află în această situație;

Documentul este valabil pe perioada în care persoanele sunt încadrate în categoria de asigurați, cu acest statut.

h) adeverința eliberată de unitățile în grija cărora se află persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unitățile penitenciare, precum și persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranță privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate.

Documentul este valabil pe perioada în care persoanele sunt încadrate în categoria de asigurați, cu acest statut. 

Calitatea de asigurat pentru copii

Pentru copiii până la vârsta de 18 ani nu este necesară eliberarea unei adeverințe. 

Dacă nu figurați în baza de date

În cazul în care, ca urmare a verificării calității de asigurat, persoanele asigurate nu figurează în baza de date în una dintre categoriile de persoane asigurate, în vederea acordării calității de asigurat și a asigurării accesului liber la pachetul de servicii medicale de bază, depun la casele de asigurări de sănătate o serie de documente, pe care Normele le individualizează în funcție de situația specifică a fiecărui solicitant.

Potrivit precizărilor din Norme, casele de asigurări de sănătate au obligația de a îndeplini orice demers, potrivit domeniului lor de competență, astfel încât solicitanții să dobândească calitatea de asigurat și accesul la pachetul de servicii medicale de bază de la data depunerii documentelor

Prelungirea valabilității cardurilor de sănătate

Prin H.G. nr. 458/2018, Executivul a decis modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate din titlul IX “Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012. Reglementările care interesează aici au, acum, următoarea redactare:

Art. 6 –

(1) Termenul de valabilitate a cardului național este de 7 ani de la data emiterii.

(11) Termenul de valabilitate a cardurilor naționale emise până la data de 31 iulie 2018 este de 7 ani de la data emiterii.

(12) Prin excepție de la prevederile alin. (11), pentru cardurile emise până la data de 31 decembrie 2012, termenul de valabilitate începe de la data de 1 ianuarie 2013.

Ai nevoie de Norme metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here