Ordinul nr. 1549/2018, emis de președintele Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate aprobă noile Norme metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat.

Normele au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 1036 din 6 decembrie 2018, dată de la care se abrogă reglementările anterioare aprobate prin Ordinul nr. 581/2014.

Într-o primă prezentare, ne vom referi la câteva din precizările privind calitatea de asigurat şi coasiguraţi. 

Asigurați

– Calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și dreptul la pachetul de bază se acordă de la data începerii raporturilor de muncă/serviciu pentru cei care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor. Sunt eligibili, în aceste condiții:

a) toți cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară;

b) cetățenii străini și apatrizii care au solicitat și au obținut prelungirea dreptului de ședere temporară ori au domiciliul în România;

c) cetățenii statelor membre ale UE, SEE și Confederației Elvețiene care nu dețin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat și au obținut dreptul de rezidență în România, pentru o perioadă de peste 3 luni;

d) persoanele din statele membre ale UE, SEE și Confederației Elvețiene care îndeplinesc condițiile de lucrător frontalier, și anume desfășoară o activitate salariată sau independentă în România, și care rezidă în alt stat membru în care se întoarce de regulă zilnic ori cel puțin o dată pe săptămână. 

– Calitatea de asigurat și dreptul la pachetul de bază se acordă de la data depunerii declarațiilor, prevăzute la art. 147 alin. (1) sau art. 174 alin. (3) din Codul fiscal, în cazul cel care se încadrează în categoria celor care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) -h), precum și în cazul celor prevăzute la art. 180 din Codul fiscal.

Să explicăm.

veniturile prevăzute de art. 155 (1) sunt cele obţinute din: b) venituri din activități independente; c) din drepturi de proprietate intelectuale; d) din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit prevederilor titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125; e) din cedarea folosinței bunurilor; f) din activități agricole, silvicultură și piscicultură;

g) din investiții; h) din alte surse, definite conform art. 114;

veniturile prevăzute la art. 180 sunt acele venituri care, cumulate, sunt estimate de persoanele fizice că rămân sub plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară.

declaraţia prevăzută de art. 147 alin. (1): Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate. Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art. 136 lit. d)-f) Cod fiscal, precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte sunt obligate să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.

declaraţia pevăzută de Art. 174 (3): persoanele fizice care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) -h), cu excepția celor pentru care plătitorii de venituri prevăzuți la alin. (2) stabilesc și declară contribuția, depun declarația prevăzută la art. 120 Cod fiscal până la data de 15 martie inclusiv a anului pentru care se datorează contribuția. 

– În cazul cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în țară, precum şi în cazul cetățenilor străini și al apatrizilor care au solicitat și au obținut prelungirea dreptului de ședere temporară ori au domiciliul în România, care se încadrează în categoria celor care beneficiază de asigurare fără plata contribuţiei (categorii prevăzute la art. 224 din Legea nr. 95/2006), calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și dreptul la pachetul de bază se acordă de la data înregistrării în Platforma informatică din asigurările de sănătate, iar în situația nașterii sau decesului persoanei, efectele se produc de la data înregistrării evenimentului. 

Coasiguraţi

– Persoanele asigurate în baza art. 224 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006, respectiv soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflate în întreținerea unei persoane asigurate, denumite în continuare coasigurați, își păstrează calitatea de asigurat și drepturile care decurg din aceasta numai în perioada în care persoana în a cărei întreținere se află are calitatea de asigurat.

– Persoanele coasigurate, precum și persoanele care au dobândit calitatea de asigurat în baza art. 224 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 95/2006 nu pot avea la rândul lor coasigurați.

– În înțelesul art. 224 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006, pot coasigura:

a) persoanele prevăzute la art. 224 alin. (1) lit. d), e), h), i), k), m) și n);

b) persoanele care se încadrează în categoria celor care realizează veniturile prevăzute la art. 155, precum și persoanele prevăzute la art. 180 din Codul fiscal;

c) persoanele prevăzute la art. 224 alin. (1) lit. a), b), f), g), j), l), o) și p), în situația care se încadrează în categoria celor care datorează contribuția pentru veniturile prevăzute la art. 155 sau în categoria persoanelor prevăzute la art. 180 din Codul fiscal.

Ai nevoie de Norme metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here