Corelările pe care le semnalăm privesc menținerea calității de asigurat, în legătură cu depunerea declarațiilor de venit stabilite prin modificările aduse la Codul fiscal. 

Modificările la care ne referim mai jos vizează Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi au fost aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2018, în vigoare din 14 decembrie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 1062/2018.

Reamintim şi noile reglementări aduse prin Ordinul nr. 1549/2018 al CNAS prin care au fost aprobate noile Norme metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat. Pe LegeStart, semnalarea privind noile Norme CNAS poate fi consultată aici.

Ce considerente au impus corelările între Legea nr. 95/2006 şi Codul fiscal

– Persoanele care realizează venituri asupra cărora se datorează sau optează să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate, potrivit Codului fiscal, dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și au dreptul la pachetul de bază de la data depunerii declarațiilor fiscale,

– Pentru persoanele care realizează venituri asupra cărora datorează sau optează să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate, care depun declarația unică prevăzută de Codul fiscal, calitatea de asigurat încetează la data la care expiră perioada pentru care au depus declarația unică reglementată de Codul fiscal, respectiv data de 31 decembrie a aceluiași an, dacă nu depun o nouă declarație pentru perioada următoare,

– Prin corelările realizate, pentru persoanele care realizează venituri asupra cărora datorează sau optează să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din activități independente în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili, pentru care contribuția se reține prin stopaj la sursă, calitatea de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate va putea fi cuprinsă între două termene succesive de depunere a declarațiilor fiscale.

în lipsa unei astfel de reglementări, începând cu data de 1 ianuarie 2019 și până la noul termen de depunere al declarațiilor, 15 martie 2019, persoanele mai sus menționate nu ar mai fi putut face, în acest – În interval, dovada calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

– În lipsa acestor reglementări, aceste persoane nu ar mai fi putut beneficia de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale acordate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,

– Se evită să fie afectate persoane asigurate prin efectul legii, având în vedere că după depunerea declarațiilor unice, contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru aceste persoane se va plăti pentru întreg anul 2019.

În aplicarea celor de mai sus, strict pe textul din Legea nr. 95/2006, modificările aduse au următoarea redactare:

Persoane asigurate (Art. 222 alin. 3)

Persoanele prevăzute la alin. (1) care se încadrează în categoria celor care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) -h), precum și în cazul celor prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și au dreptul la pachetul de bază de la data depunerii declarației, prevăzută la art. 147 alin. (1) sau art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, după caz.”

Explicaţii găsiţi în Documentarul de la sfârşitul materialului nostru. 

Continuitatea accesului la servicii medicale prin unităţi sanitare autorizate

Şi aici, ordonanţa de urgenţă are considerente care explică de ce a fost nevoie de modificări la Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii:

– trebuie asigurat acces neîntrerupt la medicamente a categoriilor de persoane prevăzute în legi speciale, indiferent dacă acestea realizează sau nu alte venituri decât drepturile bănești acordate de aceste legi, având în vedere faptul că este necesară asigurarea aceleiași medicații pentru tratarea afecțiunilor,

– potrivit reglementărilor actuale, contractele de furnizare de servicii medicale se încheie de casele de asigurări de sănătate numai cu unități sanitare autorizate și acreditate sau, după caz, înscrise în procesul de acreditare, dar în prezent nu sunt acreditate sau înscrise în procesul de acreditare toate unitățile sanitare,

Având în vedere situația excepțională cauzată de un număr mare de furnizori de servicii medicale neacreditați, pentru a se preîntâmpina blocaje în furnizarea serviciilor medicale către populație, prin ordonanţa de urgenţă a fost aprobată şi pentru anul 2019 o măsură tranzitorie, prin instituirea posibilității încheierii în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, de către casele de asigurări de sănătate, a contractelor de furnizare de servicii medicale cu unitățile sanitare autorizate și evaluate, potrivit legii.

De asemenea, a fost reglementat un mecanism de contractare și decontare din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate a medicamentelor, serviciilor medicale și investigațiilor paraclinice eliberate de medicii de specialitate care nu au încheiate cu casele de asigurări de sănătate contracte de furnizare de servicii medicale, pentru a se asigura astfel utilizarea în mod eficient a fondurilor.

Pentru a evita apariția aplicării în mod discriminatoriu a acestor prevederi a fost stabilită o normă unitară în ceea ce privește specialitățile care fac obiectul biletelor de trimitere, respectiv în conformitate cu Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, 

Documentar

Trimiterile la Codul fiscal

Art. 155. – Categorii de venituri supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate

 (1) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuți la art. 153 alin. (1) lit. a) -d), datorează, după caz, contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din România și din afara României, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România, realizate din următoarele categorii de venituri:

a) venituri din salarii și asimilate salariilor, definite conform art. 76;

 b) venituri din activități independente, definite conform art. 67;

c) venituri din drepturi de proprietate intelectuale, definite conform art. 70;

d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit prevederilor titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;

e) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 83;

f) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform art. 103;

g) venituri din investiții, definite conform art. 91;

h) venituri din alte surse, definite conform art. 114.

Art. 180. – Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care estimează venituri anuale cumulate sub plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2), precum și de către persoanele fizice care nu realizează venituri

(1) Următoarele persoane fizice pot opta pentru plata contribuției:

a) persoanele fizice care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate din cele prevăzute la art. 155 lit. b) -h), sub nivelul plafonului minim prevăzut la art. 170 alin. (2);

b) persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1).

(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. a) datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate după cum urmează:

a) dacă depun declarația prevăzută la art. 174 alin. (3) până la împlinirea termenului legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la data depunerii acesteia; sau

b) dacă depun declarația prevăzută la art. 174 alin. (3) după împlinirea termenului legal de depunere, la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară în vigoare la data depunerii declarației, înmulțită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declarației prevăzute la art. 122, inclusiv luna în care se depune declarația.

(3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b) datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru 12 luni, la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe țară, indiferent de data depunerii declarației prevăzute la art. 174 alin. (3).

Art. 147. – Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate

(1) Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art. 136 lit. d) -f), precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte sunt obligate să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.

Art. 174. – Stabilirea, declararea și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h)

(3) Persoanele fizice care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) -h), cu excepția celor pentru care plătitorii de venituri prevăzuți la alin. (2) stabilesc și declară contribuția, depun declarația prevăzută la art. 120 până la data de 15 martie inclusiv a anului pentru care se datorează contribuția.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here