Dacă vrei să te înregistrezi în Registrul Naţional al reţetelor consacrate, trebuie avut în vedere Ordinul nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti — care a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 234/2014 şi care a intrat în vigoare  în 2 aprilie 2014.
Ordinul nr. 394/290/89/2014 reglementează condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească operatorii din sectorul alimentar care desfăşoară activităţi în domeniul producerii şi comercializării produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti, în vederea înregistrării în Registrul naţional al reţetelor consacrate (RNRC).

Ce înţelegem prin reţetă consacrată românească?

Reţeta consacrată românească reprezintă produsul alimentar fabricat cu respectarea compoziţiei utilizate cu mai mult de 30 de ani înainte de data intrării în vigoare a Ordinului nr. 394/290/89/2014.

Este obligatorie înregistrarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti?

Nu, înregistrarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti nu este obligatorie, ci este voluntară.

Ce este RNRC?

RNRC este registru gestionat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) care conţine: denumirea operatorului din sectorul alimentar, datele de identificare şi de contact ale acestuia, denumirea produsului alimentar atestat, numărul atestatului din RNRC.

Care este în concret procedura de înregistrare în RNRC?

Operatorul din sectorul alimentar care doreşte să se înscrie în RNRC trebuie să depună la direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti în raza căreia se realizează produsul alimentar următoarele documente, în trei exemplare:
a) opis cu documentele depuse;
b) cererea-tip pentru înregistrare în RNRC, pe cod categorie şi cod produs (prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul nr. 394/290/89/2014);
c) dovada că operatorul din sectorul alimentar care doreşte atestarea unui produs alimentar după o reţetă consacrată românească este autorizat/înregistrat conform cerinţelor Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
d) contractul de prestări de servicii cu un laborator autorizat, de terţă parte;
e) reţeta consacrată, fluxul tehnologic şi utilajele necesare fabricării reţetei;
f) schiţa spaţiului cu amplasarea echipamentelor folosite la fabricarea reţetei;
g) capacitatea de producţie a produsului obţinut conform unei reţete consacrate, exprimată în kg/l/zi;
h) certificatul de înmatriculare la registrul comerţului;
i) actul de identitate al solicitantului sau al persoanei împuternicite, în copie (art. 5 alin. 1 din Ordinul nr. 394/290/89/2014).
Reprezentanţii împuterniciţi ai MADR cu atribuţii în domeniu din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti verifică dacă documentaţia depusă corespunde prevederilor Ordinului nr. 394/290/89/2014 şi comunică în scris solicitantului, în maximum 15 zile de la înregistrare, dacă sunt neconformităţi, adică dacă nu sunt îndeplinite anumite cerinţe de compoziţie şi a parametrilor de calitate ai produsului alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti. În situaţia în care se constată astfel de neconformităţi, operatorul poate depune completările solicitate la documentele mai sus prevăzute.
În situaţia în care se constată că documentele depuse corespund prevederilor Ordinului nr. 394/290/89/2014, reprezentanţii împuterniciţi verifică la faţa locului realitatea datelor înscrise în aceste documente.
În situaţia în care se constată că informaţiile din documente corespund cu realitatea din teren, aceasta se menţionează distinct în procesul-verbal de constatare. Reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti va preleva şi va sigila o probă din produsul alimentar, pe care o va preda operatorului economic pentru verificarea conformităţii la un laborator autorizat, conform reţetei consacrate româneşti, publicată pe site-ul MADR, secţiunea „Industrie alimentară”. Contravaloarea serviciilor pentru verificarea conformităţii va fi suportată de către operatorul din sectorul alimentar care doreşte atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti.
În situaţia în care se constată că informaţiile din documente nu corespund cu realitatea din teren, aceasta se menţionează distinct în procesul-verbal de constatare că unitatea nu îndeplineşte condiţiile de fabricare ale produsului alimentar pentru acordarea atestatului, precum şi motivele neacordării acestuia.
Potrivit art. 5 alin. 7 din Ordinul nr. 394/290/89/2014, rezultatul verificărilor faptice se înscrie într-un proces verbal de constatare, redactat în trei exemplare, care se semnează de către reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti şi de solicitant ori de împuternicitul legal al acestuia. Un exemplar al procesului-verbal de constatare redactat rămâne la solicitant, unul la direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi unul se va înainta Direcţiei generale industrie alimentară, însoţit de raportul de încercare al probei analizate, dacă este conform cu datele prevăzute în documentaţia tehnică.
Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti vor înainta Direcţiei generale industrie alimentară documentele prevăzute la art. 5 alin. 1 din Ordinul nr. 394/290/89/2014, procesul-verbal de constatare prevăzut la art. 5 alin. 7 din Ordinul nr. 394/290/89/2014 însoţit de raportul de încercare al probei analizate în original şi „Propunerea de atestare pentru înscrierea în RNRC” (art. 5 alin. 8 din Ordinul nr. 394/290/89/2014).
MADR verifică, prin personalul Direcţiei generale industrie alimentară, documentele prevăzute la art. 5 alin. 8 din Ordinul nr. 394/290/89/2014.
În cazul în care se constată că documentaţia transmisă corespunde prevederilor  Ordinului nr. 394/290/89/2014, produsul se înscrie în RNRC şi se eliberează documentul „Atestat produs alimentar obţinut conform unei reţete consacrate româneşti” (prevăzut în anexa nr. 4 la Ordinul nr. 394/290/89/2014).
În cazul în care documentele înaintate nu corespund prevederilor Ordinului nr. 394/290/89/2014, documentaţia se respinge. Direcţia generală industrie alimentară comunică, în scris, decizia de înscriere/neînscriere direcţiilor pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti.
Reţinem şi că procedura de înregistrare în RNRC a produsului alimentar obţinut după o reţetă consacrată românească se poate relua după ce operatorul din sectorul alimentar remediază cauzele care au condus la respingerea cererii de înregistrare, în baza unei noi cereri de înregistrare.
——————————(P)——————————
Pentru a fi informat în permanenţă cu privire la evoluţia actelor normative, Lege5 Desktop vă pune la dispoziţie un Calendar legislativ. Prin intermediul acestuia puteţi afla ce acte intră în vigoare sau sunt aprobate, derogate, amendate etc. Aflaţi mai multe despre Lege5 Desktop de AICI.
calendarlegi

Totodată, Lege5 este disponibil şi în variantele Online şi Mobile. Iar pentru cei care vor doar anumite acte normative (consolidate la zi) există posibilitatea de a le cumpăra separat prin intermediul Lege5 Online.

Foto: Sxc.hu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here