Prin Ordinul nr. 4072/2023 este abrobat Regulamentul de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, în Ministerul Educaţiei şi în alte instituţii publice din subordinea/coordonarea acestuia, pentru anii 2023-2026.

Voucherele de vacanţă se acordă anual şi se emit doar pe suport electronic, în limita sumelor prevăzute în bugetul anual şi distinct cu această destinaţie în bugetul Ministerului Educaţiei, aprobat prin legea bugetului de stat pentru anul financiar pentru care se acordă.

Valoarea voucherelor de vacanţă este de 1.450 de lei pentru un salariat/an şi nu poate fi diminuată în niciun mod şi este multiplu de 50 lei.

Voucherele de vacanţă se acordă tuturor persoanelor care au sau au avut calitatea de salariat în unităţile/instituţiile prevăzute în anul pentru care se acordă. Valoarea voucherelor de vacanţă este proporţională cu perioada lucrată.

Beneficiază de vouchere de vacanţă şi personalul încadrat în unităţile/instituţiile prevăzute , care sunt în concediu de maternitate sau se află în alte situaţii prevăzute la art. 145 alin. (4) din Codul muncii.

În cazul în care salariatul al cărui contract individual de muncă/raport de serviciu la data acordării voucherelor de vacanţă este suspendat sau a încetat în cursul anului calendaristic pentru care se acordă vouchere, acesta beneficiază de vouchere de vacanţă numai dacă, în termen de maximum 30 de zile de la data suspendării/încetării contractului individual de muncă/raportului de serviciu, depune la unitate/instituţie o cerere în acest sens, precum şi dovada achitării impozitului aferent prin virament bancar în contul unităţii/instituţiei.

Modalitatea de acordare a voucherelor de vacanţă

  • În cazul încadrării în sistem de cumul/plata cu ora, voucherele de vacanţă sunt acordate de către angajatorii unde beneficiarii în cauză îşi au funcţia de bază, potrivit legii. Beneficiarii au obligaţia de a depune la unitate/instituţie o declaraţie, în scris, în care să precizeze angajatorul unde au funcţia de bază.
  • În cazul salariaţilor din cadrul unităţilor/instituţiilor prevăzute, care în cursul anului au desfăşurat activitatea la mai mulţi angajatori, se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă, sub formă de vouchere, de către angajatorul unde beneficiarul în cauză îşi are funcţia de bază, potrivit legii.
  •  În cazul salariaţilor din cadrul unităţilor/instituţiilor prevăzute, care în cursul anului au desfăşurat activitatea succesiv la mai mulţi angajatori, se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă, sub formă de vouchere, de către angajatorul unde beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în momentul acordării voucherelor de vacanţă, avându-se în vedere activitatea desfăşurată şi la angajatorii anteriori.
  • Angajatul care beneficiază de vouchere de vacanţă nu mai beneficiază în cursul anului de bilete de odihnă, acordate potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
  • Personalul angajat cu mai mult de o normă/post beneficiază de vouchere de vacanţă în cuantum de 1.450 de lei/an, în condiţiile prezentului articol.

Pentru personalul angajat cu contract individual de muncă cu timp parţial, voucherele de vacanţă se acordă proporţional cu durata timpului de muncă, raportat la valoarea maximă a voucherelor de vacanţă stabilită pentru programul normal de lucru.

În cazul personalului transferat sau detaşat din unităţile/instituţiile prevăzute se acordă vouchere de vacanţă cu condiţia prezentării de către salariat a unei adeverinţe din care să rezulte că angajatorul de la care s-a transferat/detaşat nu i-a acordat voucherele de vacanţă pentru anul în curs până la data realizării transferului/detaşării. În situaţia în care depunerea adeverinţei nu este posibilă, salariatul depune la unitate/instituţie o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că nu a beneficiat de vouchere de vacanţă aferente anului în curs la unitatea/instituţia de la care s-a transferat/detaşat.

Beneficiarii care nu doresc să primească vouchere de vacanţă, anual, depun o solicitare scrisă în acest sens la unitatea/instituţia angajatoare, astfel:

a) pentru anul 2023, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I;

b) pentru anii 2024-2026, până la data de 31 martie a fiecărui an.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here