Pentru că, de dată recentă, a fost pus în dezbatere publică un proiect pentru prelungirea termenului până la care poate fi „cumpărată” vechimea în muncă, venim cu o sinteză a celor mai importante informaţii în acest sens.

Vă reamintim că această măsură a fost reglementată anul trecut prin Legea nr. 186/2016, venind în sprijinul persoanelor care nu au stagiul complet de cotizare pentru a beneficia de pensiile din sistemul public. Astfel, întregirea stagiului de cotizare se realizează prin plata retroactivă a contribuţiei de asigurări sociale, dar cu respectarea anumitor condiţii.

Va rugam acceptati cookie-uri de marketing marketing pentru a vizualiza acest video.

Abonează-te aici la canalul de Youtube Legestart şi vei descoperi primul cele mai noi clipuri de informare legislativă rapidă.

 

Cine?

Actul legislativ stabileşte că persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia.

Mai exact, poate „cumpăra” vechime în muncă orice persoană care:

  • nu a ieşit la pensie;
  • în ultimii 5 ani până la data încheierii contractului de asiguare, are perioade de timp în care nu a fost asigurată în niciun sistem de pensii.

Plata retroactiva a contribuţiei va permite completarea stagiului de cotizare în sistemul public de pensii.

Cum?

Persoanele interesate trebuie să încheie un contract de asigurare socială, al cărui model îl puteţi vedea la sfârşitul articolului. Astfel, contractul se încheie între dumneavoastră sau un mandatar desemnat prin procură specială (în cazul în care sunteţi în altă ţară şi nu vă puteţi prezenta personal) şi casa teritorială de pensii din raza teritorială de domiciliu ori reşedinţă.

Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare.

Unde?

Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează prin mandat poştal sau prin orice alt mijloc de plată prevăzut de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei interesate.

Până când?

Iniţial, până la 27 aprilie, însă recent a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2017 care aduce modificări la Legea nr. 186/2016, prelungind termenul-limită până la sfârşitul acestui an, adică până la data de 31 decembrie 2017.

Cât?

Contribuţia de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuţiei de asigurări sociale pentru condiţii normale de muncă, reglementată de legislaţia în vigoare pentru fiecare lună/dintre lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plăţii în vederea considerării stagiului de cotizare în sistemul public de pensii.

Baza lunară de calcul o constituie cel puţin valoarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, reglementat de legislaţia în vigoare pentru fiecare lună/dintre lunile din perioadele pentru care se solicită efectuarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale.

Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Model contract

Casa Naţionala de Pensii Publice

Casa Judeţeană de Pensii . . . . . . . . . ./Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti

CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ

Nr. . . . . . . . . . . din ziua . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .

Încheiat între

Casa Teritorială de Pensii . . . . . . . . . ., denumită în continuare Casa, reprezentată prin directorul executiv, în calitate de asigurător, cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., oficiul poştal . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . /sectorul . . . . . . . . . ., şi

Titular contract . . . . . . . . . ., (numele şi prenumele) CNP . . . . . . . . . ., sex (M/F) . . . . . . . . . ., data naşterii . . . . . . . . . . (an/lună/zi), actul de identitate: . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., adresa: localitatea: . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., oficiul poştal . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul: . . . . . . . . . ., telefonul: . . . . . . . . . [ ] reprezentat prin mandatar . . . . . . . . . ., (numele şi prenumele) CNP . . . . . . . . . ., actul de identitate: . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .

Art. 1.

Obiectul prezentului contract de asigurare socială este asigurarea în sistemul public de pensii solicitată de asigurat sau de mandatar.

Art. 2.

(1) Perioada de asigurare şi venitul asigurat sunt:

a) anul 2011, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei;

b) anul 2012, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei;

c) anul 2013, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei;

d) anul 2014, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei;

e) anul 2015, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei;

f) anul 2016, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei;

g) anul 2017, luna/lunile . . . . . . . . . ., venit asigurat . . . . . . . . . . lei.

(2) Cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii normale de muncă este cea prevăzută în actele normative în vigoare în perioada pentru care se încheie asigurarea, potrivit alin. (1).

(3) Totalul cuantumului contribuţiei de asigurări sociale este de . . . . . . . . . . lei.

(4) Suma totală prevăzută la alin. (3), reprezentând cuantumul contribuţiei de asigurări sociale, se actualizează cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se face plata, faţă de luna pentru care aceasta se datorează, pe baza datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică.

(5) Plata contribuţiei se efectuează:

a) integral, într-o singură tranşă – în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii;

b) în tranşe lunare – în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii.

(6) Contul în care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale, deschis la Trezoreria Statului pe seama Casei, este . . . . . . . . . . .

(7) Plata contribuţiei de asigurări sociale se poate face şi în numerar, la casieria Casei, sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.

Art. 3.

Obligaţiile Casei sunt următoarele:

a) plata pensiei cuvenite în sistemul public de pensii;

b) certificarea stagiului de cotizare, a punctajului anual şi a punctajului cumulat pentru perioada de cotizare.

Art. 4.

Obligaţiile asiguratului sunt următoarele:

a) achitarea contribuţiei de asigurări sociale în cuantumul şi în modul stabilite la art. 2;

b) înştiinţarea Casei asupra modificărilor survenite în termenii prezentului contract de asigurare socială;

c) prezentarea asiguratului la sediul Casei atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în invitaţie.

Art. 5. Clauze:

(1) Stagiul de cotizare se constituie din însumarea lunilor pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale.

 

(2) Prezentul contract de asigurare socială intră în vigoare la data semnării lui de către părţile contractante şi înregistrarea acestuia la Casă.

(3) Durata contractului expiră la împlinirea termenului de 6 luni prevăzut de lege, cu menţinerea efectelor dobândite în temeiul acestuia.

(4) În caz de forţă majoră, părţile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de asigurare socială. Cazul de forţă majoră se dovedeşte de partea care o invocă.

Art. 6.

Litigiile în legătură cu executarea prezentului contract de asigurare socială, nesoluţionate între părţi pe cale amiabilă, sunt de competenţa secţiilor de asigurări sociale, completelor specializate pentru asigurări sociale de la nivelul tribunalelor şi curţilor de apel sau, după caz, se soluţionează de instanţele competente potrivit legii.

Asigurător,    Asigurat,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ai nevoie de Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua. Am lipsa vechime si cotizatie la pensie in perioada apriliei1998- septembrie 2000. Firmele la care am lucrat atunci au depus contractul deci a fost munca la negru. Pot cumpara vechime pentru acea perioada?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here