Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului stabileşte, printre altele, şi reglementările privind compensaţia de chirie, aspecte pe care le vom prezenta în continuare pentru cei interesaţi, atât în formă extinsă scrisă, cât şi într-un clip video sinteză marca Legestart, pe care îl puteţi viziona în continuare.

Va rugam acceptati cookie-uri de marketing marketing pentru a vizualiza acest video.

Abonează-te aici la canalul de Youtube Legestart şi vei descoperi primul cele mai noi clipuri de informare legislativă rapidă.

Cine?

Potrivit art. 31 din Legea nr. 360/2002, polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care își are domiciliul și care nu deține locuință proprietate personală în acea localitate, nici el și nici soția/soțul acestuia, în situația în care nu i se poate asigura spațiu de locuit corespunzător, are dreptul la o compensație pentru chirie de până la 50% din salariul de bază. (art. 31 alin. 1)

Polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care își are domiciliul, dar care nu deține locuință proprietate personală în acea localitate, nici el și nici soția/soțul acestuia, în situația în care nu i se poate asigura spațiul de locuit corespunzător, poate beneficia de compensația lunară pentru chirie în cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului administrației și internelor, însușite de către conducătorul unității din care face parte polițistul, la solicitarea acestuia. (art. 31 alin. 11)

Soțul sau soția polițistului mutat/mutată în interesul serviciului în altă localitate, care a fost încadrat/încadrată în muncă și a întrerupt activitatea datorită mutării împreună cu soțul sau soția, are dreptul la o indemnizație lunară de 50% din salariul de bază al polițistului, până la o nouă angajare sau până la prestarea unei alte activități aducătoare de venituri, dar nu mai mult de 9 luni.

De indemnizația lunară menţionată beneficiază și soțul sau soția care, la data mutării polițistului, era înscris/înscrisă, în condițiile legii, ca șomer, dar numai după expirarea termenului de plată a ajutorului de șomaj, stabilit prin lege.

Compensaţia lunară de chirie pentru poliţişti – cuantum

Prin HG nr. 284/2005 sunt stabilite cuantumul și condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie cuvenite polițiștilor. Astfel, polițiștii aflați în situațiile prevăzute la art. 31 alin. (1) și alin. (11) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (vezi mai sus), au dreptul la o compensație lunară pentru chirie, calculată în raport cu salariul de bază corespunzător lunii pentru care se cuvine acest drept, în cuantum de:

a) 50% din salariul de bază, dacă locuința închiriată se află în municipii, stațiuni turistice ori balneare sau în localități cu situații deosebite, dar nu mai mult decât este prevăzut în contractul de închiriere;

b) 40% din salariul de bază, dacă locuința închiriată se află în alte localități decât cele prevăzute la lit. a), dar nu mai mult decât este prevăzut în contractul de închiriere.

Compensaţia lunară de chirie pentru poliţişti – condiţii de acordare

Polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care își are domiciliul beneficiază de compensația lunară pentru chirie dacă îndeplinește cumulativ următoarele cerințe:

 • nu efectuează naveta la și de la locul de muncă din/în localitatea de domiciliu;
 • polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu deține locuință proprietate personală în localitatea în care a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;
 • unitatea de poliție în care polițistul este încadrat nu are posibilitatea să îi asigure acestuia și, după caz, membrilor familiei sale spațiu de locuit corespunzător;
 • polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu are atribuită, prin contract de închiriere, o locuință din fondul locativ de stat în localitatea unde a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;
 • polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia are un contract de închiriere, altul decât cel de mai sus, încheiat și înregistrat la administrația financiară în condițiile legii;
 • și-a stabilit reședința în localitatea în care a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului, la adresa locuinței închiriate.

Polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care își are domiciliul beneficiază de compensație lunară pentru chirie dacă îndeplinește cumulativ următoarele cerințe:

 • polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu deține locuință proprietate personală în localitatea de domiciliu;
 • unitatea de poliție în care polițistul este încadrat nu are posibilitatea să îi asigure acestuia și, după caz, membrilor familiei sale spațiu de locuit corespunzător;
 • polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu are atribuită, prin contract de închiriere, o locuință din fondul locativ de stat în localitatea de domiciliu;
 • polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia are un contract de închiriere, altul decât cel de mai sus, încheiat și înregistrat la administrația financiară în condițiile legii;
 • polițistul și-a stabilit reședința sau domiciliul la adresa locuinței închiriate potrivit;
 • în urma efectuării anchetei sociale se constată că polițistul se află într-un caz justificat de a beneficia de compensație pentru chirie.

Ancheta socială menţionată se efectuează de către o comisie constituită prin ordin al ministrului administrației și internelor. La stabilirea cazurilor justificate, comisia are în vedere următoarele criterii:

 • polițistul nu deține un spațiu de locuit corespunzător la adresa de domiciliu, în situația în care și-a stabilit reședința la adresa locuinței închiriate, ori nu deținea la adresa anterioară de domiciliu, în situația în care și-a stabilit domiciliul la adresa locuinței închiriate; sau
 • din motive neimputabile polițistului, acesta se află în imposibilitatea obiectivă de a mai locui la adresa de domiciliu; sau
 • domiciliul polițistului este stabilit într-un spațiu de locuit corespunzător, care este ocupat de acesta în baza unui contract de închiriere.

Rezultatul anchetei sociale se consemnează într-un proces-verbal care se transmite compartimentului de resurse umane.

ATENŢIE! Nu se acordă compensația lunară pentru chirie în situația în care contractul de închiriere a fost încheiat cu copiii/părinții polițistului ori ai soției/soțului acestuia/acesteia.

În cazul contractelor de închiriere încheiate între polițist ori soția/soțul acestuia/acesteia și persoane juridice care au în obiectul de activitate închirierea de imobile nu subzistă obligația înregistrării contractului la administrația financiară.

Procedură de acordare a compensaţiei de chirie

Polițiștii îndreptățiți să beneficieze de compensația lunară pentru chirie solicită, prin raport scris, șefului unității de poliție în care sunt încadrați acordarea acestui drept bănesc.

Raportul se înregistrează la secretariatul unității și va conține, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

 • numărul și data ordinului de mutare în interesul serviciului sau, după caz, ale ordinului de numire ca urmare a absolvirii instituției de învățământ ori chemării/rechemării în activitate;
 • date privind situația familială a polițistului în cauză: starea civilă, numărul copiilor și al altor persoane aflate în întreținerea polițistului, domiciliul;
 • adresa la care și-a stabilit reședința sau, după caz, domiciliul, în localitatea în care a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului, anexând copia contractului de închiriere înregistrat la administrația financiară, precum și copia actului de identitate;
 • dacă în localitatea în care a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului are atribuită locuință de serviciu, de intervenție ori din fondul locativ de stat;
 • dacă polițistul sau, după caz, soția/soțul deține locuință proprietate personală în localitatea în care a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;
 • dacă soția/soțul este polițist sau cadru militar în activitate, denumirea unității/indicativul structurii militare în care este încadrată/încadrat și localitatea/garnizoana de dislocare;
 • dacă efectuează naveta în localitatea în care își are domiciliul (unde este cazul);
 • angajamentul de a raporta în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situației, orice schimbare intervenită, de natură să modifice condițiile care au stat la baza acordării compensației lunare pentru chirie;
 • orice alte date pe care polițistul le consideră necesare;
 • declarație pe propria răspundere că datele prezentate în raport sunt reale, contractul de închiriere nu este încheiat cu copiii/părinții săi ori ai soției/soțului acestuia/acesteia, precum și angajamentul de a restitui în condițiile legii sumele încasate fără temei legal, în cazul constatării că datele înscrise nu sunt reale.

În cazul în care polițiștii beneficiari ai compensației lunare pentru chirie încheie un nou contract de închiriere, pentru aceeași locuință, cu același proprietar, la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat precedentul ori ca urmare a modificării, prin acordul de voință al părților, a cuantumului chiriei sau în cazul schimbării proprietarului, aceștia au obligația de a comunica, în termen de 30 de zile calendaristice, schimbările intervenite, prin raport scris adresat șefului unității de poliție în care sunt încadrați, la care vor anexa noile documente justificative, urmând ca plata compensației lunare pentru chirie, stabilită în noile condiții, să se realizeze cu data înscrisă pe noul contract de închiriere.

Compartimentul de resurse umane al unității de poliție în care este încadrat polițistul, în urma verificării elementelor cuprinse în raport, va certifica, sub semnătură, realitatea datelor privind situația profesională a polițistului, precum și confirmarea înscrierii în actul de identitate al solicitantului a vizei de stabilire a reședinței în noua localitate sau, după caz, a stabilirii domiciliului sau reședinței potrivit.

Compartimentul administrarea patrimoniului imobiliar sau persoana desemnată prin dispoziția zilnică cu atribuțiuni pe linia cazării polițiștilor va verifica datele înscrise în raport, referitoare la situația locativă a solicitantului, și va certifica, sub semnătură, realitatea acestora.

Rezultatul verificării și propunerile se consemnează într-un proces-verbal întocmit de compartimentul de resurse umane și se prezintă șefului unității de poliție pentru a hotărî, după caz, astfel:

 • acordarea compensației lunare pentru chirie polițiștilor care îndeplinesc condițiile legale și emiterea dispoziției zilnice de alocare la plata compensației lunare pentru chirie, specificându-se în mod expres data la care se plătește compensația;
 • respingerea solicitărilor care nu îndeplinesc condițiile legale de acordare a compensației lunare pentru chirie și comunicarea în scris a motivelor care au stat la baza respingerii.

Hotărârea referitoare la acordarea compensației lunare pentru chirie polițiștilor care îndeplinesc condițiile legale aparține șefului unității de poliție.

Proiectul dispoziției zilnice de alocare la plata compensației lunare pentru chirie va fi vizat pentru control financiar preventiv propriu, potrivit actelor normative în vigoare.

Compensația lunară pentru chirie se acordă începând cu data înregistrării raportului la secretariatul unității.

Termenul maxim pentru emiterea dispoziției zilnice de alocare la plata compensației, precum și pentru comunicarea în scris a răspunsului referitor la respingerea cererii este de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării raportului la secretariatul unității, exclusiv ziua înregistrării. În situații deosebite, la propunerea compartimentului de resurse umane, șeful unității de poliție poate aproba prelungirea termenului inițial, o singură dată, cu maximum 5 zile lucrătoare.

ATENŢIE! În situația în care atât soțul, cât și soția sunt polițiști, având dreptul la compensație lunară pentru chirie potrivit prezentei hotărâri, și locuiesc împreună, se acordă o singură compensație lunară pentru chirie celui/celei cu salariul de bază mai mare.

Dacă polițiștii, soț și soție, locuiesc la adrese diferite, fiind despărțiți în fapt, fiecare dintre aceștia beneficiază de compensație pentru chirie.

Plata compensaţiei de chirie

Compensația lunară pentru chirie se plătește pentru luna precedentă la data stabilită pentru plata drepturilor salariale pentru întreg personalul din unitatea de poliție la care beneficiarul este alocat la drepturi, pe baza statelor de plată întocmite în acest scop.

Prin semnătura de primire a sumelor reprezentând compensația lunară pentru chirie polițiștii confirmă că în luna pentru care se face plata nu au intervenit schimbări de natură să modifice dreptul la compensația lunară pentru chirie.

Sumele reprezentând compensația lunară pentru chirie, plătite necuvenit, se recuperează conform prevederilor legale în vigoare.

Situaţii deosebite

Compensația lunară pentru chirie se acordă și polițiștilor care se află în următoarele situații:

 • inițial au deținut locuințe din fondul locativ de stat, iar ulterior, în baza unor hotărâri judecătorești de divorț definitive și irevocabile, au pierdut beneficiul folosinței acestor locuințe;
 • au primit locuințe din fondul locativ de stat și, ulterior, acestea au fost redobândite de proprietarii de drept în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile;
 • au fost încadrați sau au redobândit calitatea de polițist;
 • sunt detașați pentru a îndeplini funcții în afara Ministerului Administrației și Internelor.

De asemenea, compensația lunară pentru chirie se plătește în continuare polițiștilor care:

 • sunt trimiși în străinătate pentru îndeplinirea/executarea misiunilor în cadrul forțelor de menținere a păcii sub egida O.N.U., NATO sau a altor organisme internaționale;
 • sunt trimiși la studii, cursuri, stagii de practică, de specializare, de perfecționare și alte forme de pregătire în străinătate, cu durata de până la 2 ani inclusiv;
 • sunt puși la dispoziție potrivit legii;
 • sunt mutați în altă unitate de poliție situată în aceeași localitate în care au fost numiți în prima funcție sau mutați inițial în interesul serviciului.

Baza de calcul a compensației lunare pentru chirie, în aceste ultime cazuri, o constituie salariul de bază cuvenit, potrivit legii, pentru situațiile respective.

ATENŢIE! Compensația lunară pentru chirie nu se acordă în situația în care polițiștilor și, după caz, familiilor acestora, li se atribuie un spațiu de locuit corespunzător, pe care îl refuză.

Ai nevoie de HG nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cuvenite polițiștilor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

 1. Buna ziua! In calitate de politist beneficiez, in continuare, de indemnizatie de Chirie in cazul in care sunt mostenitorul unei cote parte de 3/8 dintr-un apartament de 46 mp, in urma decesului tatalui meu?
  Va multumesc!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here