22 August, 2017

Vezi ce obligaţii fiscale trebuie să depui până pe 25 octombrie!

Deoarece peste două zile, în data de 25 octombrie 2012, se va atinge termenul limită de depunere a unor obligaţii fiscale, în cadrul articolului de faţă vă vom prezenta obligaţiile respective şi categoriile de contribuabili care trebuie să le depună, oferindu-vă, în acelaşi timp, acces la formularele propriu-zise, care trebuie predate la Fisc.

* Formularul 311

În primul rând, trebuie depusă declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat.

Conform legislaţiei în vigoare, declaraţia se depune până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se afla înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, astfel:

- direct sau prin imputernicit, la registratură;

- la poştă, prin scrisoare recomandată.

Această declaraţie trebuie depusă de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal şi care efectuează, în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată.

Descarcă formularul 311 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

* Plata impozitului deţinut la sursă în luna precedentă

Impozitul ce trebuie reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, cu excepţia impozitului aferent veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. d), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV1.

Categoriile de contribuabili care trebuie să achite impozitul deţinut la sursă în luna precedentă sunt plătitorii de următoarele venituri:

- venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

- venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile, încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;

- venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

- venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu generează o persoană juridică.

Mai mult, plătitorii veniturilor prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a)-c) din Codul fiscal au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira în cursul anului fiscal impozitul reprezentând plată anticipată în contul impozitului anual datorat de contribuabili.

* Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă

Persoanele care au această obligaţie fiscală sunt reprezentate de asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:

- administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;

- membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;

- persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;

- persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;

- alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale.

Obligativitatea se extinde în cazul oricărei persoane asigurate pe bază de contract de asigurare socială sau declaraţie individuală de asigurare.

*  Formularul 100

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat vizează contribuabilii prevăzuţi în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţonale de Administrare Fiscală nr. 101/2008, Anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1., respectiv obligaţiile de plată reprezentând:

- impozit reţinut la sursă, conform legislaţiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice;

- impozit la ţiţeiul din producţia internă;

- impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;

- impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau conform convenţiilor de evitare a dublei impuneri, încheiate de România cu alte state;

- vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate;

- taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc;

- taxa de timbru social asupra valorii autovehiculelor noi din import, cu capacitate cilindrică de minimum 2.000 cm3.

Atenţie! Acest formular poate fi depus şi online!

Descarcă formularul 100 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

* Formularul 104

Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent trebuie depusă de către persoanele juridice constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din Codul Fiscal, respectiv:

- persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere fără personalitate juridică;

- persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română;

- persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinatate, din asocieri fără personalitate juridică; în acest caz, impozitul datorat de persoana fizică se calculează, se reţine şi se varsă de către persoana juridică română.

Descarcă formularul 104 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

*  Formularul 112

Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

Din categoriile de contribuabili fac parte:

- persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ;
- instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului;
- orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Descarcă formularul 112 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

Bază legală:

- Codul Fiscal;

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

- Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004;

- Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 263/2010 aprobată prin H.G. 257/2011;

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 418/2012;

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 , modificat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 73/2011 şi Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 70/2012;

-  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu