Preşedintele ANAF a aprobat, prin Ordinul nr. 3666/2020, modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 938 din 13 octombrie 2020.

Formularele și documentele ale căror modele au fost aprobate sunt folosite în activitatea de verificare documentară, potrivit  reglementărilor din Codul de procedură fiscală. Odată cu semnalarea acestui ordin, reamintim, din formularele aprobate, câteva din procedurile aplicate de ANAF în relaţia cu contribuabilii.

Solicitare de documente/informații

– Documentele/înscrisurile solicitate de ANAF pot fi transmise, în copie, la sediul organului fiscal fie prin mijloace electronice de comunicare la distanță (pentru cei care sunt înrolaţi în SPV), fie prin e-mail, fie prin poștă sau prin depunere la registratura organului fiscal,

– Termenul legal este de maximum 30 de zile de la data primirii solicitării de la organul fiscal.

– Nerespectarea prevederilor art. 58 și 64 din Codul de procedură fiscală constituie contravenție.

– Prin solicitarea trimisă se precizează şi posibilitatea de contact direct cu persoana desemnată (telefon, email, locaţie în sediul organului fiscal).

Invitaţia pentru audiere

În scrisoarea de invitaţie se fac următoarele precizări.

– În vederea finalizării verificării documentare pentru clarificarea situației de fapt fiscale, aveți posibilitatea de a vă exprima punctul de vedere cu privire la constatările cuprinse în proiectul Deciziei de impunere privind obligațiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării documentare/Dispoziției de măsuri ca urmare a verificării documentare.

– Punctul dumneavoastră de vedere poate fi prezentat în scris până la data precizată în Invitaţie sau poate fi susținut oral, cu ocazia audierii, programată la aceeași dată.

– Dacă până la data de mai sus nu ați prezentat în scris punctul dumneavoastră de vedere și nici nu v-ați prezentat pentru susținerea orală a acestuia, se stabileşte un nou termen pentru prezentarea în scris a punctului de vedere sau pentru susținerea orală a acestuia.

– Audierea este considerată îndeplinită și în situația în care nu ați transmis în scris punctul dumneavoastră de vedere sau nu v-ați prezentat pentru susținerea orală a acestuia la niciunul din termenele de mai sus stabilite pentru audiere.

– Punctul dumneavoastră de vedere față de constatările din proiectul Deciziei de impunere privind obligațiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării documentare/Dispoziției de măsuri ca urmare a verificării documentare poate fi transmis prin mijloace electronice de comunicare la distanță (în situația în care sunteți înrolat în SPV), prin e-mail, prin poștă sau prin depunere la registratura organului fiscal.

– Susținerea orală a punctului dumneavoastră de vedere față de constatările din proiectul Deciziei de impunere privind obligațiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării documentare/Dispoziției de măsuri ca urmare a verificării documentare poate avea loc fie prin prezentarea la sediul organului fiscal, fie prin intermediul sistemelor electronice de comunicare la distanță care asigură conexiunea audiovideo, în funcție de modalitatea aleasă de dumneavoastră.

– În situația în care veți opta pentru susținerea orală a punctului dumneavoastră de vedere prin intermediul sistemelor electronice de comunicare la distanță, anterior datei stabilite pentru audiere, se vor stabili detaliile tehnice ale întâlnirii, de comun acord cu reprezentantul desemnat din cadrul organului fiscal.

Dispoziţie de măsuri ca urmare a verificării documentare

Reţinem, aici, precizările privind data comunicării care reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ-fiscal emis în formă letrică în condițiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, după cum urmează:

 data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului;

 data înscrisă de poștă la remiterea “confirmării de primire”, dacă a fost transmis prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

 data la care expiră termenul de 15 zile de la data afișării anunțului publicitare.

Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ-fiscal emis în formă electronică în condițiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 data la care expiră termenul de 15 zile de la data comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de comunicare, în condițiile art. 47 alin. (15) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Împotriva actului administrativ-fiscal se poate formula contestație, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancțiunea decăderii.

Decizia de impunere
Dincolo de obligaţiile fiscale stabilite în urma verificării documentare, reţinem aici precizările privind

termenul de plată.

Diferențele de impozit, taxă sau contribuție stabilite de organele fiscale ca urmare a verificării documentare se plătesc, potrivit art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de data comunicării deciziei, astfel:

 până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;

 până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.

Decizia reprezintă titlu de creanță și este emisă, potrivit prevederilor art. 149 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sub rezerva verificării ulterioare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here