Recent, Executivul a aprobat, prin ordonanţa de urgenţă nr. 52/2011 (publicată în M.Of. nr. 411 din 10 iunie a.c.), modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Adoptarea acestor reglementări în regim de urgenţa a fost motivată de Guvern prin necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru prevenirea corecţiilor financiare care ar putea fi aplicate României de către Comisia Europeană cu ocazia verificărilor efectuate asupra modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică finanţate din fonduri comunitare nerambursabile.

S-a constatat, de asemenea, necesitatea de a se face verificări asupra tuturor procedurilor de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, iniţiate de autorităţile contractante pentru achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractele iniţiale, dar care datorită unor circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea acestora, solicitare expresă a Comisiei Europene.

Prin amendamentele aduse se iau în considerare recomandările Comisiei Europene privind întărirea rolului controlului ex-ante al procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, ţinând seama de faptul că în prezent procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică finanţate din fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, sunt selectate pentru verificare numai dacă valorile estimate sunt egale sau mai mari decât pragurile prevăzute la art. 124 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2996, cu modificările şi completările ulterioare,

Prin ordonanţa de urgenţă se fac, astfel, clarificările necesare în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.228/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea extinderii posibilităţii verificării ex-ante a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică indiferent de valoarea estimată a acestora şi a verificării ex-ante a tuturor negocierilor fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru încheierea de acte adiţionale la contractele de achiziţie publică existente.

Actul normativ prevede, în principal, următoarele:

● Se desemnează Ministerul Finanţelor Publice ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Verificarea priveşte etapele procesului de achiziţie publică, după publicarea anunţului/invitaţiei de participare şi până la semnarea contractului.

● Ministerul Finanţelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central şi teritorial, efectuează verificarea procesului de atribuire a contractelor, în mod selectiv, pe baza unor criterii de selecţie. Metodologia de selecţie va fi stabilită prin normele de aplicare ale ordonanţei de urgenţă.

● Obiectivul funcţiei de verificare este asigurarea conformităţii cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice a procedurilor şi a documentelor întocmite în timpul derulării acestora în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

● În îndeplinirea funcţiei de verificare, Ministerul Finanţelor Publice, la nivel central/direcţiile generale ale finanţelor publice, la nivel teritorial, are/au următoarele atribuţii:

a) emite/emit decizia de verificare pentru fiecare procedură de atribuire, înaintea desfăşurării activităţii de observare, şi o comunică autorităţii contractante, în scris, în maximum două zile lucrătoare de la data publicării anunţului/invitaţiei de participare sau, în cazul negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în prima zi lucrătoare de la data înregistrării înştiinţării la UCVAP;

b) exprimă opinia privind derularea procedurii de atribuire în conformitate cu legislaţia din domeniu, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea Raportului procedurii de atribuire;

c) elaborează un raport de activitate pentru fiecare procedură de atribuire verificată, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea activităţii de verificare.

● Autoritatea contractantă iniţiatoare a procedurii de atribuire, selectată pentru verificare, are obligaţia de a îndeplini o serie de paşi procedurali a căror detaliere este făcută în textul actului normativ pe care îl prezentăm.

● Pentru procedura de atribuire care nu impune publicarea unui/unei anunţ/invitaţii de participare în sistemul electronic de achiziţii publice, autoritatea contractantă are obligaţia de a înştiinţa Ministerul Finanţelor Publice asupra procedurii ce urmează a fi derulată, odată cu transmiterea invitaţiilor de participare către operatorii economici.

● În cazul proiectelor finanţate din fonduri comunitare nerambursabile, rapoartele de activitate se transmit autorităţilor de management competente.

● Ordonanţa de urgenţă instituie şi regimul sancţionator pentru contravenţiile enumerate în text, prevederile urmând să intre în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea în Monitorul oficial.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here