Întrebare. Bună ziua. Ce încadrare fiscală primesc veniturile obține din refacturarea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere la calculul impozitului pe profit? Mulțumesc.

Opinie.

 1. Potrivit art. 23 lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ,,Art. 23. – La calculul rezultatului fiscal, următoarele venituri sunt neimpozabile:(..) d) veniturile din anularea, recuperarea, inclusiv refacturarea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din restituirea ori anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi pentru care nu s-a acordat deducere, precum şi veniturile reprezentând anularea rezervei înregistrate ca urmare a participării în natură la capitalul altor persoane juridice sau ca urmare a majorării capitalului social la persoana juridică la care se deţin titlurile de participare; (..),,
 2. Prin urmare, în lumina aplicării art. 23 lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, veniturile obține din refacturarea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere la calculul impozitului pe profit sunt considerate venituri neimpozabile. De observat faptul că legiuitorul folosește sintagma ,,veniturile din (..) refacturarea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere,,, fără a explicita tipologia veniturilor. Prin urmare, „unde legea nu distinge, nici noi nu putem distinge“ („ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus“),
 3. Din punct de vedere al consecințelor unui comportament fiscal al contribuabilului român, atenția se îndreaptă către dispozițiile art. 15 (Eludarea legislaţiei fiscale) și art. 21 (Naşterea creanţelor şi obligaţiilor fiscale) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: ,,Art. 15. – (1) În cazul în care, eludându-se scopul legislaţiei fiscale, obligaţia fiscală nu a fost stabilită ori nu a fost raportată la baza de impozitare reală, obligaţia datorată şi, respectiv, creanţa fiscală corelativă sunt cele legal determinate. (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile prevederile art. 21. (..) Art. 21. – (1) Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanţă fiscală şi obligaţia fiscală corelativă se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impozitare care le generează sau în momentul la care contribuabilul/plătitorul este îndreptăţit, potrivit legii, să ceară restituirea. (2) Potrivit alin. (1), se naşte dreptul organului fiscal de a stabili şi a determina obligaţia fiscală datorată sau dreptul contribuabilului/plătitorului de a solicita restituirea.,, 

Temei legal:

 • Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
 • Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here