Modificările vor fi introduse prin amendamentele aduse de Ordonanţa de urgenţă nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul oficial nr. 703/2013, act normativ prevăzut să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2014.
Aşa cum se motivează prin Nota de fundamentare la ordonanţă, prin corelare cu prevederile art. 20 lit.e) şi h) potrivit cărora veniturile din lichidarea, respectiv veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină situată într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, reprezintă venituri neimpozabile, ordonanţa de urgenţă instituie acelaşi regim de neimpozitare şi pentru titlurile de participare primite ca urmare a încorporării rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se deţin titluri de participare, la momentul vânzării acestora, cu respectarea aceloraşi condiţii de deţinere.
Nota de fundamentare menţionează, de asemenea, practica unor state europene cu tradiţie în favorizarea înfiinţării de companii off-shore şi de tip holding, unde stimularea fiscală se realizează, în cazul acestor companii, prin neimpozitarea veniturilor din dividende precum şi a celor realizate din transferurile de acţiuni şi părţi sociale. În alte state sunt acordate scutiri pentru aceste tipuri de venituri, cu respectarea anumitor condiţii referitoare la deţineri minime de capital (5-10%) şi/sau la perioade minime de deţinere a participaţiei (1-2 ani). Beneficiile acestui sistem provin din faptul că serviciile profesionale (juridice, comerciale, fiscale), cele din sectorul bancar sau din turismul de afaceri vor înregistra creşteri ale numărului de clienţi/beneficiari ai serviciilor furnizate. De asemenea, statele care instituie măsurile fiscale de stimulare a înfiinţării societăţilor de tip holding, atrag capital străin şi favorizează repatrierea/investirea  capitalului autohton în ţara respectivă.
Pe acest fond, măsurile fiscale care se vor aplica de la 1 ianuarie vizează:
includerea în categoria veniturilor neimpozabile a veniturilor din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină situată într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data vânzării/cesionării inclusiv contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare;
includerea în categoria veniturilor neimpozabile a dividendelor primite de la o persoană juridică străină situată într-un stat terţ cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă persoana juridică română care primeşte dividendele deţine, la data înregistrării acestora potrivit reglementărilor contabile, pe o perioadă neîntreruptă de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende;
în contextul acestor modificări, condiţiile de deţinere (minimum 10% din capitalul social şi perioada neîntreruptă de 1 an) au fost introduse, respectiv modificate şi pentru: scutirea dividendelor primite de o persoană juridică română de la altă persoană juridică română; scutirea dividendelor primite de o persoană juridică română de la altă persoană juridică stăină situată într-un stat membru;

neimpozitarea dividendelor distribuite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române.

scutirea veniturilor obţinute de o persoană juridică română din lichidarea unei alte persoane juridice.

MODIFICĂRI PE TEXT

În ce priveşte veniturile care sunt neimpozabile la calcularea venitului impozabil, prevăzute la art. 20 din Codul fiscal, modificările se referă la:   
a) dividendele primite de la o persoană juridică română sau de la o persoană juridică străină plătitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situată într-un stat terţ, astfel cum acesta este definit la art. 201 alin. (3) lit. c), cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă persoana juridică română care primeşte dividendele deţine, la persoana juridică română sau la persoana juridică străină din statul terţ, la data înregistrării acestora potrivit reglementărilor contabile, pe o perioadă neîntreruptă de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende;
b) diferenţele favorabile de valoare a titlurilor de participare, înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se deţin titluri de participare. Acestea sunt impozabile la data cesionării, transmiterii cu titlu gratuit, retragerii capitalului social sau lichidării persoanei juridice la care se deţin titlurile de participare, cu excepţia celor aferente titlurilor de participare pentru care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la lit. e) şi h);
mod102-fisc20» Foto: În stânga puteţi vedea forma actuală a art. 20 lit. a) şi b) din Codul fiscal, iar în dreapta – forma viitoare (modificările se aplică de la 01.01.2014). // Atenţie: Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5. // Sursa: Lege5 Online

e) veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină situată într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data vânzării/cesionării inclusiv contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare.

NOU: vor fi, de asemenea neimpozabile veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data începerii operaţiunii de lichidare, potrivit legii, contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice supuse operaţiunii de lichidare.
În ce priveşte regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit modificărilor aduse de ordonanţă, sunt, de asemenea, neimpozabile şi dividendele primite de o persoană juridică română, societate-mamă, de la o filială a sa situată într-un stat membru, dacă persoana juridică română întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
1. plăteşte impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări;
2. deţine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate într-un alt stat membru care distribuie dividendele.

ATENŢIE – condiţie modificată: 3. la data înregistrării venitului din dividende deţine participaţia minimă prevăzută la pct. 2, pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin un an.
Este de reţinutprevederile din această condiţie modificată se aplică pentru dividendele înregistrate de persoana juridică română/sediul permanent din România al persoanei juridice străine distribuite de o filială situată într-un stat membru, respectiv pentru dividendele plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice română, după data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.
Potrivit art. 201 lit.b), sunt, de asemenea neimpozabile dividendele primite de sediile permanente din România ale unor persoane juridice străine din alte state membre, societăţi-mamă, care sunt distribuite de filialele acestora situate în state membre, dacă persoana juridică străină întruneşte, cumulativ, o serie de condiţii.

ATENŢIE – condiţie modificată: Prin modificările aduse, una dintre aceste condiţii este aceea că la data înregistrării venitului din dividende de către sediul permanent din România, persoana juridică străină deţine participaţia minimă de 10% din capitalul social al persoanei juridice situate într-un alt stat membru, care distribuie dividendele, pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin un an.
Prevederile modificate se aplică pentru dividendele înregistrate de persoana juridică română/sediul permanent din România al persoanei juridice străine distribuite de o filială situată într-un stat membru, respectiv pentru dividendele plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice română, după data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here