Există o categorie de angajaţi care obţin venituri de natură salarială, dar care sunt scutiţi total de la plata impozitului pe venit.

Art. 55 din Codul Fiscal menţionează  că veniturile din salarii, ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator; încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi al ministrului finanţelor publice nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit.

Ordinul nr. 250/2004 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator menţionează la art. 1 condiţiile cumulative de îndeplinit în ceea ce priveşte scutirea de la plata impozitului a angajaţilor care desfăşoară activităţi  de creare de programe pentru calculator:

Angajaţii agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 7221, 7222), precum şi angajaţii persoanelor juridice române de drept public beneficiază de scutirea de impozit pe venit, în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
1. posturile pe care sunt angajaţi corespund listei cuprinzând ocupaţiile menţionate în anexa nr. 1;
2. postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: centru de calcul, direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
3. au diplomă de absolvire a unei forme de învăţământ superior de lungă durată, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, având înscrisă una dintre specializările: Automatică, Calculatoare, Informatică, Matematică, Cibernetică, Electronică, respectiv una dintre specializările cuprinse în anexa nr. 2, şi prestează efectiv una dintre activităţile prezentate în anexa nr. 1;
4. angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice, ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator destinate comercializării pe bază de contract, un venit anual de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 dolari SUA (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Naţională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.
art1
Sursa foto: Lege5 Online

Lista cuprinzând ocupaţiile specifice activităţilor de creare de programe pentru calculator este redată în anexa 1, iar anexa 2 precizează specializările angajaţilor care au absolvit o formă de învăţământ superior de lungă durată şi se pot angaja într-o funcţie ce implică  activităţii de creare de programe pentru calculator:

1. Automatică şi informatică industrială
2. Calculatoare, Inginerie electrică şi calculatoare
3. Electronică, Electronică aplicată, Electronică şi telecomunicaţii, Comunicăţii
4. Matematică, Matematică informatică
5. Informatică, Informatică economică, Informatică aplicată
6. Cibernetică şi informatică economică, Cibernetică şi previziune economică, Contabilitate şi informatică de gestiune.
În concluzie, reiese că nu este suficient ca angajatul să aibă diploma şi calificarea necesară, în egală măsură una dintre condiţile obligatorii este a angajatorului – de a realiza în anul fiscal precedent şi de a înregistra distinct în balanţele analitice, ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator destinate comercializării pe bază de contract, un venit anual de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 de dolari.
 
Art. 3 din cadrul aceluiaşi ordin mai sus menţionat precizează documentele justificative ce fac parte din dosarul de depus la Inspectoratele Teritoriale de Muncă:
“a) actul constitutiv, în cazul societăţilor comerciale;
b) organigrama angajatorului;
c) fişa postului;
d) copie legalizată de pe diploma de absolvire;
e) carnetul de muncă sau copie de pe carnetul de muncă;
f) statul de plată întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de prevederile art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003;
g) comandă internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care să ateste procesul de creare de programe pentru calculator;
h) balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.
art3
Sursa foto: Lege5 Online

Dosarul astfel întocmit se depune la Inspectoratul Teritorial de Muncă şi în acelaşi timp se păstrează la sediul societăţii pentru a face dovada lui în cazul unui control.

Tot art. 3 (la alin. 3) menţionează că statul de plată pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de impozit pe venit, va fi întocmit separat faţă de restul angajaţilor şi va fi depus lunar la Inspectoratul Teritorial de Muncă în raza teritorială în care activează angajatorul.
Aşadar, scutirea pentru plata impozitului pe venit a ocupanţilor posturilor privind activităţi de creare de programe pentru calculator se face din al doilea an în care s-au îndeplinit cumulativ toate condiţiile mai sus menţionate, nu înainte de a face dovada îndeplinirii lor prin depunerea la Inspectoratul Teritorial de Muncă (în raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea societatea) a documentaţiei justificative.

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here