25 Februarie, 2018

Venituri din drepturi de autor şi profesii liberale

Două acte normative recente aduc reglementări noi în ce priveşte reţinerea impozitului la sursă şi vărsarea contribuţiilor în contul unic.

Menţionăm, mai întâi, noutăţile aduse de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 621 din 29 august a.c.

În ce priveşte subiectul în discuţie, ordonanţa aduce modificări la articolul 52 din Codul fiscal, articol care, anterior, mai suferise modificări prin punctul 28 din Ordonanţă de urgenţă nr. 125/2011 începând cu 30.12.2011. De aceea, am considerat util să prezentăm textul acestui articol în forma nouă, cu sublinierile necesare, făcând totodată menţiunea că dispoziţiile privind modificarea şi completarea acestui articol se aplică de la 1 septembrie a.c.

Ce spune, deci, articolul 52 în forma modificată:

“Art. 52. - (1) Pentru următoarele venituri, plătitorii persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira impozit prin reţinere la sursă, reprezentând plăţi anticipate, din veniturile plătite:

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

b) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent. Fac excepţie veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil obţinute de contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie; în forma anterioară, textul se referea la venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;

c) venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

d) venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu generează o persoană juridică.

(2) Impozitul ce trebuie reţinut se stabileşte după cum urmează:

a) în cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), aplicând o cotă de impunere de 10% la venitul brut din care se deduc contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă potrivit titlului IX2;

b) în cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. d), aplicând cota de impunere prevăzută pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere.

(3) Impozitul ce trebuie reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, cu excepţia impozitului aferent veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. d), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV1.”

La dispoziţiile astfel modificate, ordonanţa nr.15/2012 face următoarea completare:

“(4) Plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (1) – deci, plătitorii persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira impozit prin reţinere la sursă, reprezentând plăţi anticipate, din veniturile plătite NU AU OBLIGAŢIA calculării, reţinerii la sursă şi virării impozitului reprezentând plată anticipată din veniturile plătite dacă efectuează plăţi către:

a) asocierile fără personalitate juridică, cât şi persoanele juridice care conduc contabilitate în partidă simplă şi pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu;

b) persoanele fizice, plăţile efectuate de plătitorii de venituri de la alin. (1) reprezentând venituri realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul afacerii.”

Al doilea act normativ pe care îl semnalăm este Ordinul preşedintelului ANAF nr. 1235/2012, publicat în M.Of. nr. 619 din 29 august a.c., prin care se aduc modificări şi completări la OPANAF nr. 1294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic.

Potrivit acestui act normativ, din lista creanţelor fiscale care se plătesc în contul unic SE ABROGA punctele care se referă la:

- impozitul pe veniturile din drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Codul fiscal

şi

- impozitul pe veniturile rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor sau convenţiilor încheiate potrivit Codului civil.

Aceste obligaţii fiscale, respectiv impozitul pe veniturile din drepturi de autor şi drepturi conexe şi impozitul pe veniturile rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor sau convenţiilor încheiate potrivit Codului civil, care nu au fost achitate de contribuabili până la data 29 august a.c., se vor achita în continuare în contul 20.47.01.01 “Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire”.

*

Revenind la dispoziţiile art. 52 din Codul fiscal, poate este de folos unora dintre cititori să reamintim că acesta a fost pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 247/2012 începând cu 22.02.2012.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu