Potrivit art. 49 Cod fiscal, în cazul contribuabililor care realizează venituri comerciale, venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfăşurării activităţii. Sunt considerate venituri comerciale veniturile din activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ale contribuabililor, din prestări de servicii, altele decât cele provenind din profesii libere, precum şi din practicarea unei meserii.

Semnalăm câteva reglementări recente în legătură cu tema propusă.

Dispoziţiile aceluiaşi articol prevăd că nomenclatorul activităţilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, care se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, în conformitate cu activităţile din Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. La sfârşitul anului trecut, Guvernul a aprobat – prin H.G. nr. 1260/2011, publicată în M.Of. nr. 933/2011 – sectoarele de activitate, astfel cum sunt definite prin Legea dialogului social nr.62/2011. Anterior, Institutul Naţional de Statistică a elaborat Clasificarea activităţilor din economia naţională, aprobată prin Ordinul I.N.S. nr.337/2007 (M.Of. nr. 293/2007), cu rectificarea din M.Of. nr.403/2008.

În ce priveşte norma de venit pentru fiecare activitate independentă desfăşurată de contribuabil care generează venit comercial, aceasta nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulţit cu 12. Regula se aplică şi dacă activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, caz în care norma de venit se stabileşte pentru fiecare membru asociat.

La plafonul de venit astfel determinat se aplică criteriile specifice de corecţie asupra normei de venit.

De notat sunt unele situaţii particulare, precum cele în care:

aveţi două sau mai multe activităţi care generează venituri comerciale, caz în care venitul net din aceste activităţi se stabileşte prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activităţi, corectate potrivit criteriilor specifice de la fiecare loc de desfăşurare a activităţii;

desfăşuraţi o activitate cuprinsă în Nomenclatorul activităţilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, precum şi o altă activitate independentă, situaţie în care venitul net anual se determină pe baza contabilităţii în partidă simplă.

Dacă realizaţi activităţi pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, aveţi obligaţia să completaţi numai partea din Registrul-jurnal de încasări şi plăţi referitoare la încasări, potrivit reglementărilor contabile elaborate în acest scop.

De asemenea, dacă determinaţi venitul net pe bază de norme de venit şi dacă în anul fiscal anterior aţi înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor, trebuie să treceţi la determinarea venitului net anual în sistem real. Această încadrare presupune să completaţi şi să depuneţi declaraţia privind venitul estimat/norma de venit până la data de 31 ianuarie inclusiv. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Naţională a României, la sfârşitul anului fiscal.

● Opţiunea de a stabili venitul net anual pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă

Opţiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi.

Opţiunea se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani.

● Normele metodologice, astfel cum au fost modificate prin Hotărârea nr. 50/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 78/2012, prevăd că opţiunea de a determina venitul net în sistem real se face astfel:

– în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate în anul precedent şi au fost impuşi pe bază de norme de venit, aceştia completează declaraţia privind venitul estimat/norma de venit şi o depun până la data de 31 ianuarie inclusiv;

– în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal, opţţiunea se face prin completarea corespunzătoare a declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit şi depunerea acesteia în termen de 15 zile de la începerea activităţii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here