1. Contribuabilul este obligat să comunice ANAF date privind vectorul fiscal. Potrivit art. 91 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, ”Art. 91 – (1) Organul fiscal central organizează evidența contribuabililor/plătitorilor în cadrul registrului contribuabililor/plătitorilor, care conține: a) datele de identificare a contribuabilului/ plătitorului; b) date privind vectorul fiscal; c) alte informații necesare administrării creanțelor fiscale. (2) Datele prevăzute la alin. (1) se completează pe baza informațiilor comunicate de contribuabil/plătitor, de oficiul registrului comerțului, de serviciul de evidență a populației, de la alte autorități și instituții, precum și a constatărilor proprii ale organului fiscal central. (3) Datele din registrul contribuabililor/plătitorilor pot fi modificate din oficiu ori de câte ori se constată că acestea nu corespund stării de fapt reale. Modificările se comunică contribuabilului/plătitorului. (4) Tipurile de obligații fiscale pentru care, potrivit legii, contribuabilul/plătitorul are obligația declarării lor și care formează vectorul fiscal sunt stabilite prin ordin al președintelui A.N.A.F.
 
2. S-a publicat Ordinul ANAF nr. 3725/2017. Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, au fost aduse modificări la structura obligaţiilor fiscale cu anul 2018. În acest context, în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1027 din 27 decembrie 2017, a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, cu intrare în vigoare de la 01 ianuarie 2018.
 
3. Ordinul ANAF nr. 3725/2017 modifică declaraţiile fiscale 010, 015, 016, 020, 030, 040, 050, 060, 061, 070, 700. Prin Ordinul ANAF nr. 3725/2017 se reglementează arhitectura vectorului fiscal aplicabil cu anul 2018. Acest act normativ face parte din categoria actelor legislative secundare, emise cu avizul MFP şi vine în contextul în care noile dispoziţii ale Codului fiscal au modificat structura obligațiilor fiscale începând cu anul 2018. Actul normativ îşi va produce efecte începând cu 1 ianuarie 2018.
 
4. Vectorul fiscal 2018 cuprinde 11 declaraţii fiscale, certificatul de înregistrare în scopuri de TVA şi certificatul de înregistrare fiscală. Potrivit Ordinului ANAF nr. 3725/2017, vectorul fiscal aplicabil cu anul 2018 cuprinde 13 formulare, din care: 11 declaraţii fiscale (010, 015, 016, 020, 030, 040, 050, 060, 061, 070, 700), certificatul de înregistrare în scopuri de TVA şi certificatul de înregistrare fiscală. Aşadar, arhitectura vectorului fiscal aplicabil cu anul 2018 conţine:
 • Declaraţia 010 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (010);
 • Declaraţia 015 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România (015);
 • Declaraţia 016 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (016);
 • Declaraţia 020 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal (020);
 • Declaraţia 030 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane fizice care nu dețin cod numeric personal (030);
 • Declaraţia 040 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru instituții publice (040);
 • Declaraţia 050 – Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050);
 • Declaraţia 060 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru sediile secundare (060);
 • Declaraţia 061 – Declarație privind sediile secundare (061);
 • Declaraţia 070 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (070);
 • Declaraţia 700 – Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal (700);
 • Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA;
 • Certificatul de înregistrare fiscală.
 
5. Vectorul fiscal conţine 17 categorii de obligații fiscale care trebuie declarate. Categoriile de obligații fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sunt:
 • taxa pe valoarea adăugată;
 • impozitul pe profit;
 • impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
 • accizele;
 • impozitul pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor;
 • impozitul pe reprezentanță;
 • contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au calitatea de salariați;
 • contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care au calitatea de salariați;
 • contribuția asiguratorie pentru muncă;
 • redevențele miniere;
 • redevențele petroliere;
 • contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății;
 • impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural;
 • impozitul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale;
 • impozitul pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale;
 • taxe datorate potrivit legislației din domeniul jocurilor de noroc;
 • impozitul specific unor activități.
 
6. Ordinul ANAF nr. 3725/2017 prezintă instrucțiunile tehnice pentru fiecare formular, astfel cum se vor aplica cu 1 ianuarie 2018.  Pentru cele 11 declaraţii fiscale, certificatul de înregistrare în scopuri de TVA şi certificatul de înregistrare fiscală, Ordinul ANAF nr. 3725/2017 detaliază:
 • modelul, conținutul, precum și instrucțiunile de completare al formularelor;
 • caracteristicile de tipărire/editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularelor.
 
7. Deşi obligaţia de modificare a vectorului fiscal revine agentului economic, statul face o excepţie. Astfel, potrivit Ordinului ANAF nr. 3725/2017, se arată că  ”Art. 5. – (1) Contribuția asiguratorie pentru muncă se înscrie, cu data de 1 ianuarie 2018, în vectorul fiscal al contribuabililor care, la data de 31 decembrie 2017, au calitatea de angajatori sau sunt asimilați acestora. (2) Modificarea vectorului fiscal se realizează, din inițiativa organului fiscal competent, până la data de 15 ianuarie 2018.
 
8. Modificarea vectorului fiscal se face prin direct la ghișeu, prin poștă sau electronic. Înregistrarea/modificarea vectorului fiscal se poate face direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată (prin 010, 015, 016, 020, 030, 040, 050, 060, 061, 070) sau electronic (prin 700). Așadar, observăm faptul că legiuitorul a admis, în continuare, opțional, posibilitatea depunerii vectorului fiscal și pe hârtie, direct la ghișeu sau prin poștă.
 
9. Nedeclararea obligațiilor fiscale și nedepunerea declarațiilor fiscale se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice. Astfel, Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se arată că: ”Art. 336. – (1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni: a) nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de mențiuni; b) neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligațiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor și veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume, precum și orice informații în legătură cu impozitele, taxele, contribuțiile, bunurile și veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora; … (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează astfel: d) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice, în cazul săvârșirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. a), b) …; Art. 338. – (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul cod, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Ai nevoie de Codul Fiscal? Il poți obține apăsând AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here