19 Ianuarie, 2020

Valorificarea prin vânzare silită a bunurilor imobile ale debitorului în vederea recuperării creanțelor fiscale

În materialul de faţă vom detalia o serie de aspecte privitoare la procedura de valorificare prin vânzare silită a bunurilor imobile ale debitorului în vederea recuperării creanțelor fiscale, în contextul noului Cod de procedură fiscală, precum şi compatibilitatea procedurii de valorificare a bunurilor imobile pe calea vânzării silite imobiliare, instituită de noul Cod de procedură fiscală, cu cea instituită de noul Cod de procedură civilă.

Noul Cod de procedură fiscală, asemenea vechiului Cod, instituie o procedura de valorificare a bunurilor imobile în vederea recuperării creanțelor fiscale prin procedura vânzării silite, urmând ca regulă procedura de vânzare silită a imobilelor reglementată de noul Cod de procedură civilă.

Ca specificitate însă, fiind vorba despre recuperarea unor creanțe fiscale, potrivit art. 227 coroborat cu art. 242 Cod procedură fiscală, sunt supuse valorificării prin procedura vânzării silite bunurile imobile proprietate a debitorului, precum și bunurile accesorii bunurilor imobile, prevăzute de Codul civil, dar valorificarea se efectuează numai în măsură necesară pentru realizarea creanțelor fiscale și a cheltuielilor de executare și, de regulă, în limita a 150 de procente din valoarea creanțelor fiscale, inclusiv a cheltuielilor de executare, cu excepția situației în care din motive obiective în legătură cu situația patrimonială a debitorului acest nivel nu poate fi respectat. 

În ceea ce privește organul competent cu efectuarea procedurii de valorificare a bunurilor imobile prin vânzare silită, acesta este organul de executare silită prevăzut de noul Cod de procedură fiscală, respectiv organele de executare silită sunt executorii fiscali, potrivit art. 223 Cod procedură fiscală.

O altă particularitate în materia procedurii de valorificare prin vânzare silită a bunurilor imobile ale debitorului este aceea că valorificarea prin vânzare silită a bunurilor imobile se poate face doar după ce, potrivit art. 242 alin. (5) coroborat cu art. 247 alin. (1) Cod procedură fiscală, executorul fiscal aplică sechestrul și încheie un proces verbal de sechestru, iar creanță fiscală nu este stinsă în termen de 15 zile de la data încheierii procesului verbal de sechestru. Potrivit art. 242 alin. (6) Cod procedură fiscală, sechestrul aplicat asupra bunurilor imobile constituie ipoteca legală. Asemeni noului cod de procedura civilă (art. 831 alin. (2)) și noul Cod de procedură fiscală, prin art. 243, instituie posibilitatea ca, la instituirea sechestrului și în tot cursul executării silite, organul de executare silită să poată numi un administrator- sechestru, dacă această măsură este necesară pentru administrarea imobilului urmărit, a chiriilor, a arendei și a altor venituri obținute din administrarea acestuia, inclusiv pentru apărarea în litigii privind imobilul urmărit. 

În ceea ce privește modalitățile de vânzare a bunurilor imobile ale debitorului sechestrate, aceasta poate fi o vânzare directă, în condițiile art. 249 Cod procedură fiscală, sau o vânzare prin licitație publică, în condițiile art. 250 Cod procedură fiscală.

Atât în ipoteza vânzării directe, cât și în ipoteza vânzării la licitație publică a bunurilor imobile ale debitorului, procesul verbal încheiat în cazul vânzării directe și procesului verbal de adjudecare încheiat în cazul vânzării la licitație publică constituie titluri de proprietate, iar transferul dreptului de proprietate operează de la data încheierii acestor procese verbale. Întrucât, atât în cazul vânzării directe, cât și în cazul vânzării la licitație publică a imobilelor în condițiile noului Cod de procedură fiscală, cumpărătorul, în cazul vânzării directe, sau adjudecatarul, în cazul vânzării la licitație publică, devin proprietari, vor deveni incidente, în completarea dispozițiilor noului Cod de procedură fiscală, dispozițiile art. 856 alin. (1) și art. 857 Noul Cod procedură civilă, potrivit cărora organul de executare silită, odată cu predarea către cumpărător a procesului verbal sau către adjudecatar a unui exemplar al actului de adjudecare, va trebui să solicite, de îndată, din oficiu, intabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate al cumpărătorului/adjudecatarului, pe cheltuiala acestora.

Fiind vorba despre un transfer al dreptului de proprietate imobiliară pe calea vânzării silite, în lipsa unor dispoziții legale exprese în noul Cod de procedură fiscală, vor deveni incidente prevederile art. 902 alin. (2) pct. 17 Noul Cod civil, precum și, în completarea dispozițiilor din noul Cod de procedură fiscală, dispozițiile art. 822 Noul Cod procedura civilă, republicat, potrivit cărora, după comunicarea încheierii de încuviințare a executării silite de către instanță judecătorească, executorul fiscal va trebui să solicite biroului teritorial de cadastru și publicitate imobiliară notarea urmăririi imobilului în caretă funciară, cu arătarea creditorului urmăritor și a sumei pentru care se procedează la vânzarea silită în vederea recuperării creanței fiscale. În privința sumei pentru care se procedează la vânzarea silită, aceasta este creanță fiscală principală și creanță fiscală accesorie înscrisă în titlul executoriu, precum și alte sume datorate sau acordate, potrivit legii, prin acesta, precum și cheltuielile de executare. 

O altă precizare care se impune a fi reliefată este aceea că, și în materia procedurii de valorificare a bunurilor imobile prin vânzare silită, în vederea recuperării creanțelor fiscale, notarea urmăririi imobilului este obligatorie atât în cazul în care imobilul este înscris în cartea funciară, cât și în ipoteza în care imobilul urmărit nu este înscris în cartea funciară. Astfel, în cazul în care imobilul supus urmăririi silite nu este înscris în cartea funciară, vor deveni incidente, în completarea dispozițiilor noului Cod de procedură fiscală, dispozițiile art. 829 alin. (2) Cod procedură civilă, republicat, potrivit cărora, în cazul în care imobilul supus urmăririi nu este înscris în cartea funciară, executorul judecătoresc va solicita biroului de cadastru și publicitate imobiliară, în numele debitorului, deschiderea cărții funciare, în bază unei documentaţii cadastrale întocmite de o persoană autorizată și a titlurilor de proprietate obținute. 

Ai nevoie de Noul Cod de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Alina Drăgănescu

HR Manager, Indaco Systems

Fara comentarii

Scrie un comentariu