Hotărârea Guvernului nr. 454/2019 modifică şi completează Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007.

Hotărârea de Guvern, din care semnalăm chestiuni de interes practic a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 585 din 17 iulie 2019. 

Obligațiile persoanelor de la care au fost confiscate bunuri 

Cheltuielile de distrugere

Bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare, cu excepția celor care fac obiectul Legii nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, se distrug pe cheltuiala persoanelor fizice ori juridice de la care au fost confiscate sau care au abandonat bunurile, în cazul în care sunt cunoscute, ori cheltuielile de distrugere vor fi avansate de instituția deținătoare, urmând a fi recuperate de la aceste persoane.

ATENŢIE – Prin modificările aduse la Norme se precizează că sumele reprezentând cheltuieli de distrugere se înscriu, pe bază de documente justificative, în procesul-verbal de distrugere, care constituie titlu executoriu pentru aceste sume, în condițiile legii, și urmează regimul creanțelor bugetare prevăzute la art. 220 alin. (3) din Codul de procedură fiscală.

În cazul altor categorii de bunuri intrate în proprietatea privată a statului, în afară de cele confiscate sau abandonate de persoane fizice sau juridice cunoscute, cheltuielile de distrugere le suportă deținătorul.

Predarea bunurilor

În termen de 10 zile de la data declarării, deținătorii au obligația de a preda, iar organele de valorificare au obligația de a prelua bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Predarea bunurilor are loc la organele de valorificare.

Fac excepţie, având regim special de valorificare, bunurile de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele, păsările vii și plantele.

Bunuri confiscate în proceduri penale

Deținătorii declară și predau bunurile confiscate în proceduri penale distinct de celelalte bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. 

Bunuri provenite din succesiuni vacante 

– Pentru bunurile provenind din succesiuni vacante, titlul de proprietate îl constituie certificatul de vacanță succesorală emis de notarul public.

– În cazul moștenirilor ce urmează a fi declarate vacante, deschise până la intrarea în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice reprezintă statul ca subiect de drepturi și obligații în cadrul procedurii succesorale. Reprezentarea acestora în cadrul procedurii succesorale se face prin consilieri juridici.

Moștenirile vacante deschise după intrarea în vigoare a noului Cod civil intră în proprietatea privată a comunelor, orașelor și municipiilor

Bunuri mobile părăsite 

Bunurile considerate abandonate în condițiile art. 3 alin. (7) din ordonanță se predau organelor de valorificare competente.

Dacă proprietarul sau persoana îndreptățită nu se prezintă pentru a le ridica în termen de 3 luni de la data la care a fost notificată de către deținător, se consideră abandonate bunurile mobile aflate la organele de valorificare sau la deținător, pentru care s-a dispus restituirea prin încheierea judecătorului de cameră preliminară sau prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă. 

Bunuri aparţinând societăţilor comerciale 

Precizările din Norme fac aplicare la dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi, prin care se prevăd următoarele: „În cazul în care bunurile imobile și mobile din patrimoniul societăților comerciale prevăzute la art. 1 nu au intrat în proprietatea altor persoane până la data dizolvării de drept ori în cadrul procedurii lichidării, sunt aplicabile, după data radierii societăților comerciale, dispozițiile art. 477 din Codul civil„.

Art. 1 din această lege, la care se face trimitere prevede că societăţile care în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii nu îşi vor fi majorat capitalul social la nivelul minim stabilit de Legea societăţilor nr. 31/1990 sunt dizolvate de drept şi intră în lichidare.

– Prin modificările la Norme, în acest domeniu, se precizează că lichidatorii sau, în cazul societăților radiate fără lichidare, administratorii acestora la data radierii predau bunurile organelor de valorificare, pe bază de proces-verbal de predare-primire, în termen de 10 zile de la data comunicării încheierii de radiere.

– Creanțele persoanelor juridice radiate, devenite ale statului în condițiile art. 7 din Legea nr. 314/2001, cu modificările și completările ulterioare, se transmit de către organul de valorificare spre executare silită, împreună cu încheierea judecătorului delegat prin care se dispune radierea persoanei juridice și cu documentele doveditoare cu privire la dreptul de creanță al persoanei juridice radiate. 

Evaluarea bunurilor 

După preluarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, comisia de evaluare procedează la evaluarea acestora în termen de 30 de zile, cu excepția bunurilor care necesită expertizare în vederea evaluării. 

Valorificarea bunurilor prin licitaţie 

– Bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică numai prin licitație publică, dacă prin lege nu se dispune altfel.

– În cazul în care unii dintre coproprietari nu depun oferta de cumpărare în termenul de mai sus, vânzarea directă a cotei deținute de stat se face către cei care au depus oferta. Contractul de vânzare-cumpărare se încheie în formă autentică în termen de cel mult 30 de zile de la data achitării sumei reprezentând cel puțin prețul stabilit de comisia de evaluare pe baza raportului de expertiză tehnică sau de evaluare, în termen de 30 de zile de la data înștiințări. 

Oferta chiriaşilor 

– Bunurile imobile intrate în proprietatea privată a statului, pentru care la data intrării în proprietatea privată a statului exista un contract de închiriere în vigoare, pot fi valorificate prin vânzarea directă către chiriași, dacă oferă cel puțin prețul stabilit de comisia de evaluare pe baza raportului de expertiză tehnică sau de evaluare, în termen de 30 de zile de la data notificării în acest sens de către organele de valorificare, și achită integral suma în termen de 60 de zile de la data depunerii ofertei de cumpărare.

– În cazul în care chiriașii aflați în situația de mai sus nu își exprimă oferta de cumpărare sau nu achită suma datorată în termenele precizate, se procedează la valorificarea bunurilor prin licitație publică.

Ai nevoie de H.G. nr. 454/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here