De la 1 iulie a.c., se modifică valoarea de intrare a mijloacelor fixe existente în patrimoniul operatorilor economici.

Noua reglementare este introdusă prin H.G. nr. 276/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 313/30.05.2013, act prin care se abrogă totodată şi H.G. nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.
 
Hotărârea de Guvern se referă la criteriul potrivit căruia mijlocul fix are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, valoare care poate fi actualizată anual, în funcţie de indicele de inflaţie, astfel cum este prevăzut prin Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată în Monitorul oficial nr. 242/1999, cu modificările şi completările ulterioare.
Începând cu data de 1 iulie a.c., valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită în aceste condiţii de mai sus, este de 2.500 lei, iar valoarea rămasă neamortizată a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsă între 1.800 lei şi 2.500 lei, existente în patrimoniul operatorilor economici la 1 iulie, se va recupera pe durata normală de funcţionare rămasă.
p1
Sursa foto: Lege5 Online

Reamintim că, în condiţiile Hotărârii de guvern nr. 105/2007 care urmează să fie abrogată, valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe în cauză este de 1.800 lei, iar valoarea rămasă neamortizată a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsă între 1.500 lei şi 1.800 lei, existente în patrimoniul operatorilor economici, urma să se recupereze integral la data intrării în vigoare a acestei hotărâri sau cu opţiunea de recuperare a acestei valori, pe durata normală de funcţionare rămasă.

Cu caracter general, potrivit Legii nr. 15/1994, amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe şi se include în cheltuielile de exploatare. Prin valoarea de intrare a mijloacelor fixe se înţelege:

a)
valoarea de intrare aferentă fiecărui mijloc fix, reevaluată în conformitate cu prevederile legale;

b) cheltuielile de achiziţie pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros;

c)
costul de producţie pentru mijloacele fixe construite sau produse de unitatea patrimonială;

d)
valoarea actuală pentru mijloacele fixe dobândite cu titlu gratuit, estimată la înscrierea lor în activ pe baza raportului întocmit de experţi şi cu aprobarea consiliului de administraţie al agentului economic, a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ, sau a ordonatorului de credite bugetare, în cazul instituţiilor publice;

e)
valoarea de aport acceptată de părţi pentru mijloacele fixe intrate în patrimoniu cu ocazia asocierii, fuziunii etc., conform statutelor sau contractelor, determinată prin expertiză.

Amortizarea mijloacelor fixe se calculează începând cu luna următoare punerii în funcţiune, până la recuperarea integrală a valorii de intrare, conform duratelor normale de funcţionare.

Amortizarea mijloacelor fixe concesionate, închiriate sau date în locaţie de gestiune se calculează de către agentul economic care le are în proprietate.

Amortizarea investiţiilor efectuate la mijloacele fixe concesionate, închiriate sau luate în locaţie de gestiune se recuperează de agentul economic care a efectuat investiţia, pe perioada contractului.

Amortizarea mijloacelor fixe care fac obiectul unui contract de leasing operaţional se calculează de finanţator, cu posibilitatea amortizării întregii valori a mijlocului fix minus valoarea reziduală prevăzută în contract, pe parcursul duratei contractului, dar nu mai puţin de 3 ani.

Cheltuielile de constituire, precum şi cheltuielile de cercetare-dezvoltare se amortizează într-o perioadă de cel mult 5 ani.
Brevetele, licenţele, know-how, mărcile de fabrică, de comerţ şi de servicii şi alte drepturi de proprietate industrială şi comercială similare, subscrise ca aport, achiziţionate pe alte căi, se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către agentul economic care le deţine.

Imobilizările necorporale de natura concesiunii, superficiei şi a uzufructului se amortizează pe durata contractului.

Programele informatice create de agentul economic sau achiziţionate de la terţi se amortizează în funcţie de durata probabilă de utilizare, care nu poate depăşi o perioadă de 5 ani.

În cazul nerecuperării integrale, pe calea amortizării, a valorii de intrare a mijloacelor fixe scoase din funcţiune, agenţii economici asigură acoperirea valorii neamortizate din sumele rezultate în urma valorificării acestora. Diferenţa rămasă neacoperită se include în cheltuieli excepţionale, nedeductibile fiscal, pe o perioadă de maximum 5 ani, sau diminuează capitalurile proprii, cu respectarea dispoziţiilor legale.

Durata recuperării şi anuităţile de acoperire a valorii neamortizate se stabilesc de către consiliul de administraţie al agentului economic, respectiv de responsabilul cu gestiunea patrimoniului, în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ care au dreptul, potrivit legii, să desfăşoare activităţi economice şi care astfel amortizează capitalul imobilizat numai pentru acele activităţi desfăşurate în scopul obţinerii de profit şi pentru care, potrivit legii, acestea sunt plătitoare de impozit pe profit.
Agenţii economici amortizează mijloacele fixe, utilizând unul dintre următoarele regimuri de amortizare:

A.
Amortizarea liniară – se realizează prin includerea uniformă în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proporţional cu numărul de ani ai duratei normale de utilizare a mijlocului fix. Amortizarea liniară se calculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea de intrare a mijloacelor fixe.

B.
Amortizarea degresivă – constă în multiplicarea cotelor de amortizare liniară cu unul dintre coeficienţii următori:

a)
1,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix de amortizat este între 2 şi 5 ani;

b)
2,0, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix de amortizat este între 5 şi 10 ani;

c)
2,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix de amortizat este mai mare de 10 ani.
Aceşti coeficienţi pot fi modificaţi numai prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor.

C.
Amortizarea accelerată – constă în includerea, în primul an de funcţionare, în cheltuielile de exploatare a unei amortizări de până la 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix respectiv.
Amortizările anuale pentru exerciţiile următoare sunt calculate la valoarea rămasă de amortizat, după regimul liniar, prin raportare la numărul de ani de utilizare rămaşi.

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here