Declararea mărfurilor la autoritatea vamală în vederea plasării sub un regim vamal se poate face prin utilizarea procedurilor simplificate, astfel cum sunt prevăzute de Normele aprobate prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 163/2015, publicat în Monitorul oficial nr. 74/2015. 

Procedurile simplificate se aplică prin derogare de la declararea mărfurilor în procedură normală şi fac trimitere la art. 253 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

Ce autorizaţii se acordă?

Autorizaţia pentru procedura declaraţiei simplificate sau pentru procedura de vămuire la domiciliu se acordă persoanelor care solicită utilizarea procedurilor simplificate:

  • pentru uzul lor propriu, situaţie în care solicitantul poate apela la serviciile unui reprezentant direct pentru întocmirea formalităţilor vamale în procedură simplificată;
  • autorizarea în calitate de reprezentant, situaţie care presupune să existe evidenţe şi proceduri adecvate, aplicate, care să permită autorităţii vamale de autorizare să identifice persoanele reprezentate şi să efectueze controale vamale corespunzătoare. Reprezentanţii sunt obligaţi să ţină evidenţe separate, pentru fiecare dintre persoanele pe care le reprezintă.

La verificarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare se aplică în mod corespunzător metodologia utilizată în cazul cererilor pentru atribuirea certificatelor de operator economic autorizat – simplificări vamale.

ATENŢIE! Normele prevăd şi categoriile de mărfuri pentru care NU se aplică procedurile simplificate.

Garanţia vamală

Utilizarea procedurilor simplificate, potrivit prezentelor norme, se efectuează cu respectarea prevederilor art. 257, 262 şi 267 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 privind constituirea de către titularul autorizaţiei a unei garanţii în favoarea biroului vamal.

Garanţia trebuie să acopere drepturile de import care trebuie plătite. În caz contrar, adică dacă garanţia nu este acoperitoare, titularul autorizaţiei este obligat să prezinte mărfurile la biroul vamal şi să aplice procedura normală de vămuire.

Formula de calcul a cuantumului garanţiei este următoarea:

Cuantumul garanţiei = (drepturi/365) x termenul de depunere a declaraţiei vamale suplimentare,

unde prin drepturi se înţelege cuantumul drepturilor vamale convenţionale, conform tarifului vamal comun, în vigoare la data depunerii cererii de autorizare, calculat pentru operaţiunile cu caracter repetitiv, desfăşurate cu ţări terţe, realizate în ultimul an, calculat de la momentul depunerii cererii de autorizare, iar prin termenul de depunere a declaraţiei suplimentare se înţelege termenul exprimat în zile, stabilit de autoritatea vamală pentru depunerea declaraţiei suplimentare.

Termenul de depunere a declaraţiei suplimentare este de maximum 30 de zile calendaristice de la data acceptării de către biroul vamal a declaraţiei simplificate şi se înscrie în autorizaţia de utilizare a procedurii simplificate de vămuire.

Taxare şi accizare

Este interzisă utilizarea procedurilor simplificate dacă cuantumul taxei pe valoare adăugată şi, după caz, al accizelor nu a fost plătit sau garantat sau dacă nu există un certificat valid de amânare de la plata în vamă a TVA, potrivit prevederilor din Codul fiscal.

Titularul este obligat să deţină toate documentele necesare operaţiunii de vămuire pentru mărfurile restricţionate, adică cele  a căror introducere pe sau scoatere de pe teritoriul vamal al României este supusă unor condiţii sau îndeplinirii unor formalităţi speciale.

Plata drepturilor de import şi regularizarea plăţii taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor, după caz, se fac în momentul depunerii declaraţiei suplimentare, ţinându-se seama de elementele de taxare aplicabile în momentul acceptării de către biroul vamal a declaraţiei simplificate.

Când, în cadrul termenului maxim stabilit în autorizaţie, o declaraţie suplimentară face obiectul unei singure declaraţii simplificate, depunerea acesteia şi plata drepturilor de import se fac, cf. prevederilor art. 218 alin. (1) paragraful 1 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992, potrivit cărora: “Atunci când apare o datorie vamală în urma acceptării declaraţiei pentru mărfuri pentru un alt regim vamal decât admiterea temporară cu scutire parţială de drepturi de import sau orice alt act cu acelaşi efect juridic ca şi această acceptare, valoarea corespunzătoare acestei datorii vamale este înscrisă în evidenţa contabilă de îndată ce a fost calculată şi cel târziu a doua zi după ce mărfurilor li s-a acordat liberul de vamă.”

În cazul nerespectării termenului maxim stabilit în autorizaţie, se aplică dispoziţiile art. 232 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92. Astfel, autorităţile vamale trebuie să se folosească de toate opţiunile pe care le au conform legislaţiei în vigoare, inclusiv executarea, pentru a asigura plata acelei sume; pot fi adoptate dispoziţii speciale, în conformitate cu procedura comitetului, cu privire la garanţi în cadrul regimului de tranzit; se percep majorări pentru restanţe în plus faţă de valoarea drepturilor; pot fi acordate scutiri de plata dobânzii pentru restanţe; pot fi stabilite perioade minime pentru calcularea dobânzii, precum şi sume minime de achitat ca dobândă la restanţe.

Mărfuri cu mai mulţi destinatari

În cazul transportului de mărfuri având mai mulţi destinatari se aplică procedura normală de vămuire, fiind necesară prezentarea mărfurilor la biroul vamal.

Prin excepţie, însă, procedura de vămuire la domiciliu poate fi utilizată şi în cazul în care mărfurile de grupaj plasate în regim de tranzit comunitar/comun au mai mulţi destinatari, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:

  • biroul de plecare a acordat o dispensă de la aplicarea sigiliilor (în cazul în care, având în vedere alte eventuale măsuri de identificare, descrierea mărfurilor în datele din declaraţia de tranzit sau în documentele suplimentare permite identificarea cu uşurinţă a acestora) sau, fie se sigililează spaţiul în care se află mărfurile (în cazul în care mijlocul de transport a fost desemnat pe baza altor reglementări sau recunoscut de către biroul de plecare ca fiind adecvat pentru sigilare), fie se sigilează fiecare colet, în celelalte cazuri;
  • mărfurile destinate beneficiarului procedurii de vămuire la domiciliu fac obiectul unei declaraţii vamale de tranzit cu un singur destinatar agreat. 

Ai nevoie de Normele privind procedurile simplificate de vămuire? Poţi cumpăra actul al zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here