Prin prezentul articol referitor la urmărirea veniturilor imobilelor finalizăm succinta noastră prezentare legată de formele de executare silită împotriva unui debitor. Reamintim că, într-unul dintre articolele precedente, am prezentat care sunt formele de executare silită împotriva unui debitor şi am punctat şi câteva aspecte legate de urmărirea asupra bunurilor mobile ale debitorului, iar într-un alt articol am prezentat aspecte referitoare la urmărirea imobilelor proprietatea debitorului.
Reţinem că urmărirea veniturilor unui imobil nu va putea fi efectuată dacă există o urmărire imobiliară asupra aceluiaşi imobil.

Care sunt veniturile  imobilelor debitorului care pot fi urmărite?

Se pot urmări toate veniturile prezente şi viitoare ale imobilelor ce sunt proprietatea debitorului sau asupra cărora el are un drept de uzufruct.
De asemenea, se pot urmări şi veniturile debitorului arendaş sau chiriaş provenite din exploatarea imobilelor arendate sau închiriate.

Cum va proceda creditorul care doreşte urmărirea veniturilor imobilelor debitorului?

Creditorul având asupra sa cererea de urmărire, însoţită de titlul executoriu şi de dovada achitării taxelor de timbru, se va îndrepta cu acestea la executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel în a cărei rază teritorială se află imobilul ale cărui venituri se urmăresc. Cererea de urmărire va cuprinde menţiunile prevăzute la art. 663 din Codul de procedură civilă [1] şi indicarea imobilului ale cărui venituri se urmăresc.
Urmărirea veniturilor imobilelor, asemenea procedurii de urmărire imobiliară, va fi precedată de o nouă încuviinţare a executării (separat de cea iniţială).

Cum pot cunoaşte terţele persoane despre urmărirea veniturilor imobilelor debitorului?

În scopul publicităţii urmăririi, executorul judecătoresc va afişa de îndată copii certificate ale încheierii de încuviinţare a urmăririi la sediul organului de executare, la instanţa de executare şi la sediul primăriei în raza căreia se află imobilul. De asemenea, încheierea va fi publicată şi într-un ziar local, dacă există. De asemenea, un exemplar al încheierii, în copie certificată de executor, se va trimite din oficiu, pentru a se face notarea urmăririi în cartea funciară.
De la data notării urmăririi în cartea funciară, aceasta va fi opozabilă tuturor dobânditorilor de drepturi asupra imobilului. De la aceeaşi dată, cesiunile de venituri, contractele de închiriere, de arendare sau de exploatare a imobilului, inclusiv cesiunile de drepturi rezultând din aceste contracte, nu vor fi opozabile creditorului urmăritor.

Cine se va ocupa de administrarea veniturilor imobilului şi care sunt atribuţiile persoanei respective?

După încuviinţarea urmăririi silite, la cererea creditorului sau, în lipsă, atunci când apreciază că este necesar, executorul judecătoresc va numi, prin încheiere, dată cu citarea în termen scurt a părţilor, un administrator-sechestru, pentru administrarea veniturilor imobilului.
Executorul judecătoresc va preda administratorului-sechestru pentru realizarea sarcinilor sale bunurile ale căror venituri sunt urmăribile.
Potrivit legiuitorului, administratorul-sechestru este obligat să ia măsuri de conservare şi de întreţinere în bună stare a imobilului, să încaseze chiriile şi arenzile sau alte venituri ale imobilului, să plătească impozitele şi taxele locale etc.
De asemenea, administratorul-sechestru este în drept să denunţe contractele de locaţiune existente, potrivit clauzelor contractuale, să ceară evacuarea locatarilor, cu încuviinţarea instanţei de executare, şi să sechestreze, în numele proprietarului, bunurile mobile ale acestora aflate în imobil.
Reţinem şi că administratorul-sechestru nu va putea însă încheia contracte de închiriere sau de arendare decât pe termen de cel mult doi ani şi numai cu încuviinţarea instanţei de executare, prin încheiere definitivă, dată în camera de consiliu, cu citarea părţilor.
Administratorul sechestru — la fiecare şase luni sau la sfârşitul gestiunii sale — va prezenta executorului judecătoresc o dare de seamă privind încasările şi plăţile efectuate pe bază de documente justificative.
După fiecare depunere de socoteli, sumele rezultate din urmărire vor fi eliberate sau, după caz, distribuite între creditori, potrivit dispoziţiilor art. 863 şi următoarele din Codul de procedură civilă. În caz de concurs între urmărirea generală de venituri şi o urmărire imobiliară, înfiinţată ulterior de un creditor ipotecar în rang prioritar, acesta din urmă va avea drept de preferinţă asupra veniturilor nedistribuite.

Poate fi debitorul evacuat din imobilul ale cărui venituri sunt urmărite?

În cazul în care debitorul ocupă el însuşi imobilul ale cărui venituri sunt urmărite, la cererea creditorului, instanţa de executare va putea, după împrejurări, să ordone evacuarea, în tot sau în parte, a imobilului fie de îndată, fie într-un anumit termen, în scopul asigurării unei mai bune exploatări a acestuia.


[1] Potrivit art. 663 alin. 3 din Codul de procedură civilă, cererea de executare silită, în afara menţiunilor prevăzute la art. 148, va cuprinde:

a) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul creditorului şi debitorului;

b) bunul sau, după caz, felul prestaţiei datorate;

c) modalităţile de executare solicitate de creditor.

——————————(P)——————————

Lege5 Online vă oferă posibilitatea de a căuta orice dosar aflat în instanţă (baza ECRIS). Trebuie doar să introduceţi numărul dosarului sau numele unei părţi implicate în dosar.

Clienţii Lege5 Online au posibilitatea de a urmări dosare. Mai exact, puteţi să primiţi notificări pe e-mail atunci când urmează o nouă şedinţă sau când apare o decizie în dosar.

Căutaţi dosare aflate în instanţă AICI.

cau_dos_ins2

Aflaţi mai multe despre Lege5 Online de AICI. De asemenea, Lege5 este disponibil şi în variantele Desktop şi Mobile.


Foto articol:
 Sxc.hu

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here