Un proiect de Ordin vizează modificarea şi completarea reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul MFP nr. 3055/2009, dat pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, în condiţiile în care legislaţia naţională a suferit unele modificări şi completări, inclusiv cu privire la operaţiunile cu certificate verzi, reglementate prin Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările ulterioare.

Propunerile Direcţiei legislaţie şi reglementări contabile din MFP, cu referire la operaţiunile cu certificate verzi, au în vedere prevederile cuprinse în Codul fiscal cu privire la deducerea fiscală, în anumite condiţii, a ajustărilor de valoare constituite pentru creanţe preluate prin cesionare de către societăţi comerciale.

Principalele prevederi ale proiectului de ordin

Un aspect care face obiectul proiectului de ordin se referă la introducerea în reglementările contabile a unor prevederi referitoare la ajustările de valoare ce se înregistrează pentru creanţele preluate prin cesionare.

Potrivit pct. 190 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2010, „în cazul cesionării unei creanţe, diferenţa dintre valoarea creanţei preluate prin cesionare şi suma de achitat cedentului reprezintă venit la data constatării drepturilor şi obligaţiilor, potrivit clauzelor contractuale.”

Potrivit reglementărilor existente în prezent, venitul se înregistrează în contabilitate la preluarea creanţei, conform contabilităţii de angajamente, considerând că, creanţele sunt pe termen scurt, pot fi executate imediat, iar partea de creanţă care nu se recuperează devine cheltuială la scoaterea sa din evidenţă.

Conform principiului prudenţei prevăzut de reglementările contabile, la evaluarea activelor trebuie „să se ţină cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este o pierdere sau un profit”.

În cazul creanţelor, se înregistrează în contabilitate o ajustare de valoare, pe seama conturilor de cheltuieli pentru valoarea care se estimează că nu poate fi recuperată.

Aceste ajustări de valoare a creanţelor se înregistrează, de regulă, la întocmirea situaţiilor financiare anuale.

Prin proiectul de ordin se propune ca ajustările de valoare ale creanţelor incerte să se înregistreze în contabilitate la preluarea creanţelor respective. În aceste condiţii, concomitent cu venitul înregistrat la preluarea creanţei se evidenţiază cheltuiala cu ajustările de valoare, astfel că în contabilitate se evită înregistrarea unui profit care nu va avea corespondent în trezorerie.

Astfel, prin reglementarea modului de înregistrare a ajustărilor pentru creanţe cesionate se creează cadrul legal contabil necesar aplicării corespunzătoare a prevederilor Codului fiscal  referitoare la deducerea ajustărilor de valoare pentru creanţe.

O altă completare a reglementărilor contabile se referă la certificatele verzi, tranzacţionate potrivit legii.

Având în vedere legislaţia care reglementează certificatele verzi, se propune evidenţierea în contabilitate la investiţii pe termen scurt.

Astfel, potrivit prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările ulterioare, certificatele verzi reprezintă titluri ce atestă producerea din surse regenerabile a unei cantităţi de energie electrică.

Aceste titluri pot fi tranzacţionate distinct de cantitatea de energie electrică.

Conform acestei legi, certificatele verzi au o durată de valabilitate de 16 luni. De asemenea, legea menţionată stabileşte o valoare minimă şi maximă de tranzacţionare a certificatelor verzi, exprimate în euro. Până la această dată, tratamentul contabil al certificatelor verzi a fost similartratamentului aplicabil certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Dat fiind faptul că legea prevede o valoare minimă pentru certificatele verzi, precum şi faptul că acestea se tranzacţionează într-un cadru reglementat (asigurat de Societatea Comercială “Operatorul Pieţei de Energie Electrică – Opcom” – S.A., ca operator al pieţei de energie electrică, conform reglementărilor ANRE), fiind disponibile informaţii privind valorile de tranzacţionare, se propune un tratament contabil distinct pentru acestea.

Proiectul de ordin prevede că certificatele verzi primite, potrivit legii, de operatori, sunt asimilate investiţiilor pe termen scurt şi au tratamentul contabil prevăzut pentru această categorie de active.

Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările ulterioare, prevede – la articolul 8 – că furnizorii de energie electrică şi unii producători sunt obligaţi să achiziţioneze anual un număr de certificate verzi.

Entităţile care, potrivit legii, sunt obligate să achiziţioneze certificate verzi, înregistrează contravaloarea acestora pe seama cheltuielilor cu protecţia mediului, similar operaţiunilor efectuate cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, pentru acestea din urmă existând un tratament contabil prevăzut de reglementările contabile.

*

Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie a fost republicată în M.Of. nr. 577/2010.

Anul trecut, legea a fost modificată şi completată prin O.U.G. nr. 88/2011, publicată în M.Of. nr. 736/2011, având în vedere Decizia Comisiei Europene: Ajutorul de stat SA. 33134 (2011/N) – România – “Certificate verzi pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile” de autorizare a schemei de sprijin, ca urmare a dispoziţiilor comunitare în domeniu potrivit cărora această schemă de sprijin este de natura ajutorului de stat sau este susceptibilă de a fi ajutor de stat.

Totodată, s-a ţinut seama că punerea în aplicare a Legii nr. 220/2008 contribuie la dezvoltarea investiţiilor în domeniul producerii energiei electrice din surse regenerabile, având ca efect îndeplinirea obiectivului naţional privind atingerea unei ponderi de 24% a energiei din surse regenerabile din cantitatea de energie pe care o va consuma România în anul 2020, prevedere stipulată în anexa I la Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE.

O.U.G. nr. 88/2011 a fost aprobată – cu alte modificări şi completări – prin Legea nr. 134/2012, publicată în M.Of. nr. 505/2012.

În aplicarea actului normativ de bază, sunt în vigoare:

– Regulamentul de emitere şi urmărire a garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (aprobat prin H.G. nr. 1232/2011), cu aplicare de la 4 ianuarie 2012;

– Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi (aprobat prin Ordinul preşedintelului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2011), cu aplicare de la 4 ianuarie 2012;

H.G. nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor (publicată în M.Of. nr. 716/2011), în vigoare de la 11.10.2011 şi cu o modificare, la Anexe, în 8.02.2012,

– Metodologia de monitorizare a sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie prin certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2012), în vigoare de la 6 martie a.c.;

– Procedura de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, aprobată prin Ordinul MADR nr. 46/2012, în vigoare de la 12 martie a.c.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here