La finalul seriei de articole referitoare la autorizaţia de muncă vă prezentăm informaţiile referitoare la eliberarea autorizaţiei şi valabilitatea acesteia, încadrarea în muncă a deţinătorului autorizaţiei, taxe aferente, anularea şi pierderea autorizaţiei de muncă. Procedura eliberării autorizaţiei de muncă este reglementată prin O.U.G. nr. 56/2007, autorizaţia de muncă reprezentând documentul oficial, eliberat în condiţiile legii, care dă dreptul titularului să fie încadrat în muncă sau detaşat în România la un singur angajator.

* Eliberarea autorizaţiei de muncă. Valabilitate.

Cererea pentru eliberarea autorizaţiei de muncă se soluţionează de către Oficiul Român pentru Imigrări, în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia. În cazurile în care, pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor de obţinere a autorizaţiei de muncă, sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Autorizaţia de muncă se eliberează pentru o perioadă de cel mult un an, cu excepţia cazurilor autorizaţiei de muncă nominală şi pentru pentru lucrătorii sezonieri, stagiari şi sportivi.

Autorizaţia de muncă se prelungeşte automat pentru noi perioade de până la un an în situaţia continuării raporturilor de muncă cu acelaşi angajator în baza contractului individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată, prin prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă, şi se atestă prin permisul de şedere care se eliberează în acest scop.

În cazul contractelor individuale de muncă încheiate pe perioade determinate, autorizaţia de muncă se prelungeşte pentru perioada solicitată care nu poate fi mai mare de un an şi decât termenul de valabilitate al contractului. Pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei peste perioada de valabilitate iniţială a contractului este necesară prezentarea acordului scris al părţilor cu privire la prelungirea valabilităţii contractului, încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţiile contractelor individuale de muncă încheiate pe perioade determinate autorizaţia de muncă se prelungeşte prin prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă şi se atestă prin permisul de şedere care se eliberează în acest scop. Prevederile de mai sus se aplică în mod corespunzător şi în cazul lucrătorilor stagiari. În acest caz autorizaţia de muncă se poate prelungi succesiv numai până la obţinerea calificării profesionale pentru care s-a organizat stagiul.

Pentru străinii beneficiază de drept de şedere temporară în scop de studii şi solicită încadrarea în muncă în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial, cu program de maximum 4 ore pe zi sau beneficiază de drept de şedere temporară pentru reîntregirea familiei, în cazul menţinerii raporturilor de muncă cu acelaşi angajator, prelungirea autorizaţiei de muncă se va realiza cu prezentarea următoarelor documente:

– contractul individual de muncă din care să reiasă continuarea raporturilor de muncă cu angajatorul pentru care li s-a emis autorizaţia de muncă, vizat de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază îşi are sediul angajatorul, sau acordul scris al părţilor cu privire la prelungirea valabilităţii contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată, în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

– certificatul de atestare fiscală emis de administraţia finanţelor publice în a cărei rază teritorială îşi are sediul angajatorul, privind achitarea la zi a obligaţiilor către bugetul de stat, sau dovada că angajatorul persoană fizică dispune de venituri suficiente pentru plata salariului angajatului străin.

Dacă raportul de muncă al străinului încetează înainte de expirarea perioadei pentru care a fost eliberată autorizaţia de muncă, încadrarea în muncă la alt angajator se poate face numai dacă se obţine o nouă autorizaţie de muncă, cu excepţia cazurilor urmatoare:

– autorizația de muncă pentru lucrătorii detașați – dă dreptul titularului să presteze muncă, pentru o perioadă de maximum un an la un interval de minimum 5 ani, în baza deciziei de detașare de la un angajator persoană juridică străină la un angajator persoană juridică din România ori la o reprezentanță, sucursală sau filială din România a unei persoane juridice cu sediul în străinătate. În temeiul prevederilor acordurilor, convențiilor sau înțelegerilor internaționale la care România este parte, perioada pentru care lucrătorul detașat desfășoară activitatea pe teritoriul României poate fi prelungită în condițiile și situațiile prevăzute în mod expres de acestea;

– autorizația de muncă pentru lucrătorii sezonieri – dă dreptul titularului să fie încadrat în muncă pe teritoriul României pentru o perioadă de cel mult 6 luni într-un interval de 12 luni, neputând fi prelungit în vederea ocupării unui loc de muncă de altă natură;

– autorizația de muncă nominală – dă dreptul titularului să presteze activități sezoniere, dacă acesta a desfășurat anterior activități în baza unei autorizații de muncă pentru lucrătorii sezonieri, la același angajator de pe teritoriul României, și care a respectat obligația de a părăsi teritoriul României la expirarea duratei contractului individual de muncă anterior, potrivit condițiilor impuse prin lege.

În cazul neacordării autorizaţiei de muncă, Oficiul Român pentru Imigrări are obligaţia de a comunica în scris angajatorului, motivele care au stat la baza acestei decizii. Documentaţia necesară obţinerii autorizaţiei de muncă poate fi depusă de orice persoană care are calitatea de reprezentant al angajatorului, în condiţiile legii.

* Încadrarea în muncă a deţinătorului autorizaţiei

Angajatorul are obligaţia să înregistreze contractul individual de muncă încheiat în baza autorizaţiei de muncă la inspectoratul teritorial de muncă, în termenul prevăzut de lege.

Angajatorul are obligaţia să înregistreze acordul scris al părţilor cu privire la prelungirea valabilităţii contractului individual de muncă pe durată determinată, încheiat cu un străin, la inspectoratul teritorial de muncă competent, cu prezentarea permisului de şedere în scop de muncă valabil sau a autorizaţiei de muncă valabile, în termen de 20 de zile de la eliberarea documentelor care atestă prelungirea autorizaţiei de muncă.

Angajatorul la care s-a dispus detaşarea transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul o comunicare privind detaşarea salariaţilor străini pentru al căror acces pe piaţa muncii din România este necesară autorizaţia de muncă, cu cel puţin 5 zile anterioare începerii activităţii acestora pe teritoriul României, dar nu mai târziu de prima zi de activitate. Orice modificare a elementelor prevăzute în comunicare se transmite inspectoratului teritorial de muncă în termen de 5 zile de la data producerii acesteia.

Comunicarea trebuie să cuprindă:

– datele de identificare ale angajatorului la care s-a făcut detaşarea: denumirea, adresa completă, codul unic de înregistrare sau un alt număr de identificare a angajatorului;

– datele de identificare ale angajatorului străin care face detaşarea: denumirea, adresa completă, codul unic de înregistrare sau un alt număr de identificare a angajatorului, numele/denumirea, precum şi adresa completă ale reprezentantului legal în România;

– informaţii privind detaşarea: data la care începe detaşarea, scopul detaşării şi durata acesteia;

– lista persoanelor detaşate: numele şi prenumele acestora, funcţia/meseria, data naşterii, seria şi numărul documentului de călătorie, cetăţenia.

* Taxe

La eliberarea autorizaţiei de muncă, angajatorul va plăti echivalentul în lei a 200 euro, raportat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii. Pentru eliberarea autorizaţiilor de muncă acordate studenţilor, precum şi pentru autorizaţia de muncă pentru lucrătorul sezonier, angajatorul va plăti echivalentul în lei a 50 euro, raportat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii.

Pe documentele prin care au fost achitate tarifele pentru eliberarea autorizaţiei de muncă, unităţile Trezoreriei Statului vor confirma, prin semnătură şi ştampilă, încasarea sumelor respective în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat.

* Anularea autorizaţiei de muncă

Autorizaţia de muncă se anulează de Oficiul Român pentru Imigrări în următoarele cazuri, în termen de 5 zile lucrătoare de la:

– solicitarea angajatorului ca urmare a încetării din iniţiativa sa a raportului de muncă cu străinul sau în cazul încetării contractului individual de muncă ca urmare a acordului părţilor;

– solicitarea angajatorului sau a străinului ca urmare a încetării perioadei pentru a fost detaşat în România;

– solicitarea străinului ca urmare a încetării raportului de muncă din iniţiativa acestuia;

– sesizarea organelor competente, potrivit legislaţiei în vigoare, în cazul în care străinul a fost declarat indezirabil, i s-a anulat sau revocat dreptul de şedere în România ori în cazul în care acesta nu mai îndeplineşte condiţiile privind încadrarea în muncă;

– nereprezentarea angajatorului în vederea ridicării autorizaţiei de muncă de la Oficiul Român pentru Imigrări, în termen de 30 de zile de la data soluţionării cererii.

Autorizaţia de muncă anulată se reţine la Oficiul Român pentru Imigrări, însoţită de cererea de anulare şi de documentele care atestă încetarea raporturilor de muncă.

* Pierderea autorizaţiei de muncă

Pierderea autorizaţiei de muncă se comunică Oficiului Român pentru Imigrări, în termen de 3 zile de la data constatării pierderii. În acelaşi termen se comunică Oficiului Român pentru Imigrări deteriorarea sau distrugerea permisului de şedere în scop de muncă.

La cererea titularului, Oficiul Român pentru Imigrări va elibera un duplicat al autorizaţiei de muncă pierdute, deteriorate sau distruse.
Autorizaţia de muncă se păstrează de către angajat. Pentru a face dovada legalităţii încadrării în muncă a străinului, angajatorul trebuie să deţină o copie legalizată a autorizaţiei de muncă sau a permisului de şedere în scop de muncă, după caz.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here