18 Februarie, 2018

UPDATE: Calendarul depunerii declaraţiilor de accize, pe categorii de declaranţi

Un recent ordin al Preşedintelului ANAF a modificat Instrucţiunile privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI.

Instrucţiunile au fost aprobate prin OPANAF nr. 26/2011, iar modificările despre care vorbim – succesive după alte modificări intervenite anul trecut – au fost aprobate prin OPANAF nr. 1.087/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 592 din 20 august a.c.

Actul normativ semnalat a fost emis în temeiul prevederilor art. 20655 alin. (2) din Codul fiscal, potrivit căruia antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sunt obligaţi să depună la autoritatea competentă o situaţie care să conţină informaţii cu privire la produsele accizabile: stocul de materii prime şi produse finite la începutul perioadei de raportare, achiziţiile de materii prime, cantitatea fabricată în cursul perioadei de raportare, stocul de produse finite şi materii prime la sfârşitul perioadei de raportare şi cantitatea de produse livrate, la termenul şi conform modelului prezentat în normele metodologice.

Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare sunt obligaţi să depună la autoritatea competentă o situaţie, care să conţină informaţii cu privire la stocul de produse finite la începutul perioadei de raportare, achiziţiile şi livrările de produse finite în cursul perioadei de raportare, stocul de produse finite la sfârşitul perioadei de raportare, la termenul şi conform modelului prezentat în normele metodologice.

Acelaşi ordin ANAF mai face trimitere şi la două precizări din Normele de aplicare a Codului fiscal, privitoare la Titlul VII “Accize şi alte taxe speciale”, astfel:

- pct. 109 alin. (1) potrivit căruia lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, pentru luna precedentă, antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare sunt obligaţi să transmită on-line la autoritatea vamală teritorială o situaţie, care să conţină informaţii cu privire la produsele accizabile. Modelul situaţiilor este detaliat în anexele nr. 48 şi 49;

- pct. 90.1 alin. (81) care spune că operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat au obligaţia de a transmite autorităţii vamale teritoriale, lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, o situaţie privind livrările de produse accizabile, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 551.

Declaraţiile online privind situaţiile achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile se completează şi se transmit de către antrepozitarii autorizaţi, expeditorii înregistraţi, destinatarii înregistraţi şi utilizatorii finali, potrivit legislaţiei în vigoare, utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI, ce permite operatorilor economici să creeze, să modifice, să vizualizeze şi să caute declaraţiile online privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile.

Accesul la aplicaţia EMCS-RO STOCURI este acordat de către Autoritatea Naţională a Vămilor operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare operaţiuni cu produse accizabile, în regim suspensiv de accize, care îndeplinesc condiţiile prezentate în Instrucţiunile privind accesul operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO STOCURI.

Declaraţiile privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile depuse online conţin toate informaţiile care se regăsesc în anexele nr. 35, 47, 48.1-48.5, 49, 52.1, 52.2, 53.1, 53.2 şi 551 la norme. Declaraţia online este completată de către operatorul economic conectat la aplicaţia EMCS-RO STOCURI utilizând userul şi parola comunicate în urma primirii aprobării accesului la aplicaţia EMCS-RO STOCURI.

Depunerea declaraţiilor – termene pentru categoriile specifice de declaranţi

Declaraţiile online privind situaţiile achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile se completează şi se depun de categoriile de operatori economici după cum urmează:

* antrepozitarii autorizaţi pentru producţie depun lunar la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, declaraţiile aferente anexelor nr. 48.1-48.5 (temei legal: art. 20655 alin. (2) din Codul fiscal, coroborate cu pct. 109 alin. (1) din Norme);

* antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare depun lunar la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, declaraţia prevăzută în anexa nr. 49; temei legal: art. 20655 alin. (3) din Codul fiscal, coroborate cu pct. 109 alin. (1) şi (2) din Norme;

* antrepozitarii autorizaţi pentru producţia sau pentru depozitarea de produse energetice care livrează combustibil pentru motor cu destinaţia utilizării exclusive pentru aeronave, precum şi antrepozitele fiscale în numele cărora se emit facturile către aeronave depun lunar la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, anexa nr. 52.1; temei legal: pct. 113.1.1 alin. (9), (10), (14) şi (15) din Norme;

* operatorii economici care deţin certificate de autorizare pentru aprovizionarea aeronavelor cu produse energetice, autorizaţi ca antrepozitari/antrepozite fiscale de depozitare, precum şi antrepozitele fiscale care fac efectiv alimentarea aeronavelor depun lunar la autoritatea vamală, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, anexa nr. 53.1; temei legal: pct. 113.1.1 (11), (12), (14), (15) din Norme.

ATENŢIE: dispoziţiile privind această declaraţie au fost modificate prin OPANAF nr. 2.200/2011, începând cu 23 iunie 2011;

* antrepozitarii autorizaţi pentru producţia sau pentru depozitarea de produse energetice care livrează combustibil pentru motor cu destinaţia utilizării exclusive pentru nave depun lunar la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, anexa nr. 52.2; metodologia este prevăzută la pct. 113.1.2 alin. (6) şi (7) din Norme;

* distribuitorii autorizaţi în calitate de utilizatori finali care aprovizionează nave depun lunar la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, anexa nr. 53.2; metodologie: pct. 113.1.2 alin. (16) şi (17) din Norme;

* destinatarii înregistraţi depun lunar anexa nr. 47 la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi au sediul social, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea; temei legal: art. 20650 din Codul fiscal, coroborate cu pct. 105 alin. (2) şi (3) din Norme. ATENŢIE: dispoziţiile privind această declaraţie au fost modificate prin OPANAF nr. 2.200/2011, începând cu 23 iunie 2011;

* utilizatorii finali depun lunar anexa nr. 35, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, la autoritatea vamală emitentă a autorizaţiei; temei legal: art. 20620 şi 20658 din Codul fiscal, coroborate cu pct. 82 alin. (22) din Norme;

* utilizatorii finali depun trimestrial, până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare trimestrului pentru care se face raportarea, la autoritatea vamală emitentă a autorizaţiei, anexa nr. 35; temei legal: art. 20660 alin. (1) lit. k) din Codul, coroborate cu pct. 113.7 alin. (8) din Norme;

* utilizatorii finali depun anual anexa nr. 35, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, la autoritatea vamală emitentă a autorizaţiei; temei legal: art. 20660 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, coroborate cu pct. 113.3 alin. (9) din Norme.

* expeditorii înregistraţi depun lunar la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, potrivit prevederilor pct. 90.1 alin. (81) din norme, declaraţia aferentă anexei nr. 551. ATENŢIE: dispoziţie introdusă prin OPANAF nr. 1.087/2012, în vigoare din 20 august 2012!

Obligativitatea depunerii online a declaraţiilor a intrat în vigoare începând cu luna martie, pentru luna februarie 2011.

În cazul operatorilor economici cu autorizaţii invalide, ca urmare a unei decizii de revocare/suspendare/anulare a autorizaţiei care efectuează livrări din stoc de produse accizabile, actualizarea stocului va fi efectuată de către ofiţerul vamal care asigură supravegherea livrării, înregistrându-se date în aplicaţia EMCS-RO STOCURI doar la rubrica ”Ieşiri”.

OPANAF nr. 1.087/2012 a modificat codificarea tipului de declaraţie în cadrul numărului de înregistrare, astfel:

FA – anexa nr. 35 alcool;

FE – anexa nr. 35 energetice;

SS – anexa nr. 48.1;

IW – anexa nr. 48.2;

BB – anexa nr. 48.3;

TT – anexa nr. 48.4;

EE – anexa nr. 48.5;

AL – anexa nr. 47;

AD – anexa nr. 49;

LA – anexa nr. 52.1;

LN – anexa nr. 52.2;

JA – anexa nr. 53.1;

JN – anexa nr. 53.2;

EI – anexa nr. 551.

În ce priveşte Instrucţiunile de completareLa rubrica «Cod acciză» se selectează codul de acciză aferent antrepozitului, expeditorului înregistrat, destinatarului înregistrat sau locaţiei utilizatorului final pentru care utilizatorul depune declaraţia.

La rubrica «Tip» se selectează tipul declaraţiei depuse dintr-o listă de valori:

- anexa nr. 35 – situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate;

- anexa nr. 47 – situaţie centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile completată de destinatarul înregistrat;

- anexa nr. 48.1 – situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de alcool şi băuturi spirtoase;

- anexa nr. 48.2 – situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare;

- anexa nr. 48.3 – situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de bere;

- anexa nr. 48.4 – situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de tutunuri prelucrate;

- anexa nr. 48.5 – situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de produse energetice;

- anexa nr. 49 – situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare;

- anexa nr. 52.1 – jurnal privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie;

- anexa nr. 52.2 – jurnal privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie;

- anexa nr. 53.1 – jurnal privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie;

- anexa nr. 53.2 – jurnal privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigaţie;

- anexa nr. 551 – situaţie centralizatoare privind livrările de produse accizabile completată de expeditorul înregistrat.

În funcţie de profilul utilizatorului, selecţia se va realiza dintre tipurile de declaraţii pe care operatorul economic are obligaţia să le depună.

În sfârşit, mai semnalăm unele modificări la Anexa nr.5 din Instrucţiuni privind crearea şi vizualizarea declaraţiei tip anexa nr. 48.3 la Norme, precum şi introducerea unei noi Anexe, nr. 13 la Instrucţiuni, privind crearea şi vizualizarea declaraţiei tip anexa nr. 551 la norme – situaţie centralizatoare privind livrările de produse accizabile completată de expeditorul înregistrat.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu