Pentru a vă evalua de la început cheltuielile legate de o chemare în judecată, este bine de ştiut, între altele, unde veţi avea de mers pentru înfăţişări. Am mai atras atenţia şi cu alt prilej despre atenţia ce trebuie acordată locului unde se introduce o cerere de chemare în judecată. Acum, puteţi citi detalii pentru unele cazuri particulare.
În materie de competenţă teritorială, regula este dată prin Art. 107 din Codul de procedură civilă (republicat în Monitorul oficial nr. 545/2012), regulă care spune că cererea de chemare în judecată se introduce la instanţa în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are sediul pârâtul, dacă legea nu prevede altfel, iar instanţa rămâne competentă să judece procesul chiar dacă, ulterior sesizării, pârâtul îşi schimbă domiciliul sau sediul.

Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte

Cererea de chemare în judecată împotriva unei persoane juridice de drept privat se poate face şi la instanţa locului unde ea are un dezmembrământ fără personalitate juridică, pentru obligaţiile ce urmează a fi executate în acel loc sau care izvorăsc din acte încheiate prin reprezentantul dezmembrământului ori din fapte săvârşite de acesta.
Iată câteva exemple de dezmembrăminte ale dreptului de proprietate privată:
• superficia – dreptul de a avea sau de a edifica o construcţie pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia superficiarul dobândeşte un drept de folosinţă;
 uzufructul – dreptul de a folosi bunul altei persoane şi de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanţa;
 uzul – dreptul unei persoane de a folosi lucrul altuia şi de a-i culege fructele naturale şi industriale numai pentru nevoile proprii şi ale familiei sale;
 dreptul de abitaţie prin care titlularul are dreptul de a locui în locuinţa nudului proprietar împreună cu soţul şi copiii săi, chiar dacă nu a fost căsătorit sau nu avea copii la data la care s-a constituit abitaţia, precum şi cu părinţii ori alte persoane aflate în întreţinere;
 servitutea – sarcina care grevează un imobil, pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar.

Cererile îndreptate împotriva unei entităţi fără personalitate juridică

Asociere fără personalitate juridică este orice asociere în participaţiune, grup de interes economic, societate civilă, PFA, întreprinderi individuale, reprezentanţa fără personalitate juridică a unor societăţi sau altă entitate care nu are calitatea de subiect distinct de drept şi – în materie fiscală – nu este o persoană impozabilă distinctă, în înţelesul impozitului pe venit şi pe profit.
Cererea de chemare în judecată împotriva unei asociaţii, societăţi sau altei entităţi fără personalitate juridică, constituită potrivit legii, se poate introduce la instanţa competentă pentru persoana căreia, potrivit înţelegerii dintre membri, deţine conducerea sau administrarea acesteia. În cazul lipsei unei asemenea persoane, cererea se va putea introduce la instanţa competentă pentru oricare dintre membrii entităţii respective.

Cereri îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public

Cererile îndreptate împotriva statului, autorităţilor şi instituţiilor centrale sau locale, precum şi a altor persoane juridice de drept public pot fi introduse la instanţa de la domiciliul sau sediul reclamantului ori la instanţa de la sediul pârâtului.

Competenţa teritorială alternativă

În afară de instanţele din situaţiile de mai sus, pe criterii de teritorialitate mai sunt competente:
• instanţa domiciliului reclamantului, în cererile privitoare la stabilirea filiaţiei;
• instanţa în a cărei circumscripţie domiciliază creditorul reclamant, în cererile referitoare la obligaţia de întreţinere, inclusiv cele privind alocaţiile de stat pentru copii;
• instanţa locului prevăzut în contract pentru executarea, fie chiar în parte, a obligaţiei, în cazul cererilor privind executarea, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui contract;
• instanţa locului unde se află imobilul, pentru cererile ce izvorăsc dintr-un raport de locaţiune a imobilului;
• instanţa locului unde se află imobilul, pentru cererile legate de intabulare (în prestaţie tabulară, justificare tabulară sau rectificare tabulară;
• instanţa locului de plecare sau de sosire, pentru cererile ce izvorăsc dintr-un contract de transport;
• instanţa locului de plată, în cererile privitoare la obligaţiile ce izvorăsc dintr-o cambie, cec, bilet la ordin sau dintr-un alt titlu de valoare;
• instanţa domiciliului consumatorului, în cererile având ca obiect executarea, constatarea nulităţii absolute, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractului încheiat cu un profesionist sau în cererile având ca obiect repararea pagubelor produse consumatorilor;
• instanţa în a cărei circumscripţie s-a săvârşit fapta ilicită sau s-a produs prejudiciul, pentru cererile privind obligaţiile izvorâte dintr-o asemenea faptă.
Când pârâtul exercită în mod statornic, în afara domiciliului său, o activitate profesională ori o activitate agricolă, comercială, industrială sau altele asemenea, cererea de chemare în judecată se poate introduce şi la instanţa în circumscripţia căreia se află locul activităţii respective, pentru obligaţiile patrimoniale născute sau care urmează să se execute în acel loc.

ATENŢIE
la situaţiile când într-o cerere de chemare în judecată sunt implicaţi mai mulţi pârâţi. Cererea de chemare în judecată a mai multor pârâţi poate fi introdusă la instanţa competentă pentru oricare dintre aceştia; în cazul în care printre pârâţi sunt şi obligaţi accesoriu, cererea se introduce la instanţa competentă pentru oricare dintre debitorii principali.

Procedura penală

Colateral, reamintim că, în procedura penală, de la 1 februarie 2014 se vor opera anumite modificări privind competenţa instanţelor, prin intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală, astfel cum prevede Legea nr. 135/2010, modificată recent prin Legea nr. 255/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 515/2013.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua, deci daca vreau sa chem Statul in judecata reprezentat prin Ministerul Finantelor intr-o cerere pe art 52 Constitutia Romaniei, pentru vatamarea persoanei de catre autoritatile publiice, trebuie sa metionez in cerere si Ploitia, Parchetul, Judecatoria, DGASPC si o depun la judecatorie..la tribunal?

  2. Buna ziua,

    Intampin o problema cu o vecina care nu doreste sa isi dea semnatura pentru a ne face 4 familii care suntem bransati pe aceeasi teava (inclusive ea), contracte individuale la ApaNova.
    Toate celelalte 3 familii suntem de accord, insa contractul actual, este pe numele ei, fara semnatura ei nu putem. Noi ne gandeam sa depundem o cerere de chemare in judecata impotriva ei, pentru ca avem si problem cu plata facturilor de catre ea, restante. Avem vreo sansa sau nu poate fi obligata sa faca acest lucru?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here