Peste un milion de români au par­ti­ci­pat în pro­iecte finanţate prin POSDRU, progra­mul prin care UE a pus la dis­po­ziţia României 4,25 mld. euro pentru dez­voltarea resurselor umane, aceştia fiind, în general, angajaţi, şomeri sau persoane cu dizabilităţi, potrivit Ziarului Financiar.

1.050.802 de români au participat la cursu­rile finanţate din fondurile eu­ropene pentru HR. Aceştia reprezintă aproa­pe 64% din obiec­tivul POSDRU în perioada 2007 – 2013, ţinta stabilită cu Bruxelles-ul fiind de 1,65 de milioane de persoane implicate în pro­grame de formare profesională. Cu toate acestea, rata de absorbţie a banilor europeni pentru HR este mai mică de 5,5%.

Pentru a îmbunătăţi rata de absorb­ţie, Ministerul Afacerilor Europene do­reşte să simplifice procedurile de veri­ficare a chel­tuielilor pe bani europeni.

“Măsurile pe care ministerul îşi pro­pune să le adopte vor avea drept obiec­tiv scur­ta­rea duratei procesului de verifi­care, de la mo­mentul depunerii ce­rerii de rambursare de către bene­ficiari şi până la momentul efectuării plăţii, dar şi o reducere consistentă a poverii admi­nis­trative la nivelul benefi­cia­rilor şi al structurilor care gestio­nea­ză instru­men­tele structurale. În scopul sim­plificării, vom propune câteva mă­suri cu impact ime­diat. Ne propunem să eliminăm verificarea ad­ministrativă a ele­mentelor de cost cu va­loare mică. Adică facturile, bonurile sau alte ele­mente contabile cu o valoare mai mică de 1.000 de lei să nu mai fie verificate ad­mi­nis­trativ, ci prin eşantion, în cadrul vizitelor la faţa locului”, a explicat Că­tălin Vătafu, se­cre­tar de stat în Minis­te­rul Afacerilor Euro­pene, citat de Mediafax.

 El a fost prezent ieri, 11 aprilie,  la conferinţa anuală a Autorităţii de Management al POSDRU, instituţia care administrează fondurile europene pentru HR.

Informaţii de background

Potrivit Ziarului Financiar, din 2008, primul an în care s-au fă­cut plăţi prin acest program, şi până în pre­zent, s-au semnat 2.468 de contracte de finanţare cu fir­mele, ONG-urile, uni­versităţile sau pri­mă­riile care au luat bani pentru programe de training sau re­calificare profesională. Valoarea tota­lă a acestor contracte este de 15 mld. lei (peste 3,5 mld. euro), din care au ajuns în conturile beneficia­ri­lor peste 4,6 mld. lei (1,06 mld. euro). Însă majo­ri­ta­tea plă­ţi­lor fă­cute către be­ne­ficiari (peste 80%) au provenit din pre­finan­ţări, adică tot de la bugetul de stat.

Sursa: Ziarul Financiar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here