SpețăBună ziua. Un expert contabil are dreptul de a elabora o expertiză fiscală? În cazul ambelor răspunsuri, menționați vă rog cadrul legal. Se poate pune problema anulării raportului de expertiză dacă a fost întocmit de un expert contabil și nu de către un consultant fiscal? Mulțumesc.

Opinie.

 1. Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedură civilă, Codul de procedură penală, Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, Normele nr. 1044/2010 privind îmbunătățirea activității de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 10/200 din 21.07.2010, cu modificările ulterioare, Standardul Profesional emis de CECCAR nr. 35 ,,Expertizele Contabile,, și alte acte normative.
 2. Standardul profesional emis de CECCAR nr. 35 ,,Expertizele contabile,, arată că: ,,Expertizele contabile sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoștințe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele contabile efectuate din dispoziția organelor de urmărire penală, a instanțelor judecătorești sau a altor organe cu atribuții jurisdicționale sunt expertize contabile judiciare. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare.,,
 3. Cuvântul „expertiză,, vine de la latinescul „expertus,,, adică priceput – lucrarea unei persoane experimentate, specializate, așa cum se arată în Standardul profesional emis de CECCAR nr. 35 ,,Expertizele contabile,,.
 4. Potrivit art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ,,Art. 6. – Expertul contabil poate executa, ca profesionist individual sau ca societate, pentru persoanele fizice şi juridice, următoarele lucrări: (..) d) efectuează expertize financiar-contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu componentă fiscală, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege şi de reglementările CECCAR; (..),,
 5. Conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se arată că:

,,Art. 3. –   (1) Activitatea de consultanţă fiscală constă în: 

a) acordarea de asistenţă şi prestarea de servicii profesionale în domeniul fiscal, inclusiv realizarea de expertize fiscale extrajudiciare la solicitarea organelor fiscale sau a oricăror altor persoane sau entităţi interesate;

b) prestarea de servicii şi asistenţă de specialitate pentru întocmirea declaraţiilor fiscale;

c) certificarea declaraţiilor fiscale, în condiţiile legii;

d) asistenţă şi servicii pe probleme de procedură fiscală;

e) asistenţă privind întocmirea documentaţiei pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanţă şi a altor acte administrative fiscale;

f) asistenţă şi reprezentare în faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţă de specialitate pe parcursul derulării inspecţiei fiscale;

g) realizarea de expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătoreşti sau de cercetare penală. În acest caz, art. 42 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, se aplică în mod corespunzător. Expertizele fiscale judiciare se realizează numai de consultanţii fiscali activi înscrişi în evidenţele Ministerului Justiţiei – Serviciul profesii juridice conexe;

h) abrogat;

i) asistenţă privind creanţele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

j) asistenţă fiscală în cauzele aflate pe rolul unei autorităţi jurisdicţionale.,,

6. De remarcat faptul că litera h) a art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificările și completările ulterioare, a fost abrogată prin art. VII punctul 2 din Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare. Litera h) a art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 menționa că ,,h) realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor fiscale sau a oricăror altor persoane sau entităţi interesate;,,.

7. Potrivit art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ,,Art. 15. – Membrii Camerei sunt: a) persoanele cărora li s-a eliberat carnetul profesional şi s-au înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală; b) societăţile care au obţinut autorizaţia de funcţionare eliberată de Cameră şi s-au înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.,,

8. Jurisprudența națională identifică în această speță supusă analizei Decizia 6457/2019 emisă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal. Unul dintre aspectele prezentate de Decizia ICCJ nr. 6457/2019 este cererea de anulare a raportului de expertiză, ca urmare a efectuării expertizei care priveşte aspecte de drept fiscal de către un expert contabil şi nu de un consultant fiscal. Prezentăm mai jos un extras esențial din Decizia ICCJ nr. 6457/2019, potrivit căruia se arată următoarele:

,,I. Circumstanţele cauzei

3.3. O altă critică se referă la nulitatea raportului de expertiză contabilă, pentru motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 5 şi 8 C. proc. civ.

Reclamanta a solicitat efectuarea în cauză a unei expertize contabile, probă ce a fost încuviinţată de prima instanţă, având ca obiective stabilirea bazei de impunere la impozitul pe clădiri şi teren, arătarea sumelor achitate în plus cu acest titlu de către reclamant şi calcularea majorărilor aferente acestor sume.

Expertiza priveşte aspecte de drept fiscal, iar domeniul de expertiză pentru acestea, susţin recurenţii-pârâţi, este cel prevăzut la pct. 46 din Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare, aprobat prin OMJ nr. 199/2010, respectiv fiscalitate şi nu contabilitate.

Expertizele fiscale pot fi efectuate numai de către consultanţii fiscali, membri activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali, conform art. 15 din O.G. nr. 71/2001, aprobată prin Legea nr. 198/2002.

II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi asupra recursului

 1. Cu privire la excepţia nulităţii cererii de recurs, Înalta Curte o va respinge, avându-se în vedere că din conţinutul acesteia rezultă că recurenţii-pârâţi au susţinut motivele de nelegalitate prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 5, 6 şi 8 C. proc. civ., chiar dacă pct. 5 şi 6 nu au fost invocate expres. (..)
 2. Analiza motivelor de casare

(..) O altă critică subsumată motivului de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ. este cererea de anulare a raportului de expertiză, ca urmare a efectuării expertizei de către un expert contabil şi nu de un consultant fiscal.

Critica va fi respinsă ca neîntemeiată, din actele dosarului rezultând că persoana care a efectuat lucrarea deţine atât specialitatea contabilă, cât şi cea fiscală.

O.G. nr. 71/2011 privind activitatea de consultanţă fiscală reglementează activitatea şi competenţa consultantului fiscal de a efectua numai expertize fiscale, fără însă a limita activitatea unui expert contabil care are şi specialitate fiscală şi care se află în evidenţa CECAR.

Dimpotrivă, consultantul fiscal poate efectua activaţi de expertiză contabilă numai după dobândirea calităţii de expert contabil şi înscrierea ca membru în organizaţiile care coordonează profesia liberală.,,

Sursa:

http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=160466

https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2011/09/Codul_etic_2011.pdf

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

1 COMENTARIU

 1. In speta prezentata întrebarea are răspunsul plenar în „opinia” prezentată, deşi Opinie=Părere, ori am constat fundamentarea unui RĂSPUNS.
  Chestiunea SPEŢEI este clară şi este în arealul fixat prin H.CCF.Ro nr.13/2008 completată şi modificată prin H.CCF.Ro nr.13/2011, act publicat în M.Of. Partea I, nr.715/11.11.2011. Aceste acte publice deşi sunt norme speciale ale CCCF.Ro şi nu emise de Puterea Legislativă au totuşi elemente de delimitare a caracterului lucrărilor de expertiză tehnică FISCALĂ/CONTABILĂ.
  Specificarea »componentă fiscală« în OG. 65/1994 a fost introdusă abia în 2017 prin Legea nr.162/2017.07.06

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here