În perspectiva aplicării prevederilor din noul Cod fiscal, punem în discuţie regimul de scutire pentru întreprinderile mici, cu semnalarea diferenţelor faţă de dispoziţiile din Codul fiscal încă în vigoare.

Plafonul de scutire. Persoana impozabilă stabilită în România, a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 65.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de BNR la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 220.000 lei, poate aplica scutirea de taxă, denumită în continuare regim special de scutire. Scutirea se aplică pentru operaţiuni care constituie sau sunt asimilate cu operaţiuni în sfera taxei, efectuate cu plată, cu livrare în România, sunt realizate de o persoană impozabilă.

ATENŢIE: Exceptarea livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi care sunt scutite scutite conform art. 294 alin. (2) lit. b) din noul Cod fiscal, este tratată în acest articol, privind plafonul de scutire, şi nu în cel următor care priveşte cifra de afaceri.

Cifra de afaceri de referinţă: în Caseta foto de mai jos găsiţi, comparativ, dispoziţiile din cele două reglementări.


NCF impozitare microintreprinderi
Sursa foto: Lege5 Desktop

Dreptul de opţiune. Persoana impozabilă care îndeplineşte condiţiile pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricând pentru aplicarea regimului normal de taxă. Persoana impozabilă care realizează în cursul unui an calendaristic exclusiv operaţiuni scutite fără drept de deducere ca scutiri pentru anumite activităţi de interes general şi scutiri pentru alte activităţi nu se consideră că depăşeşte plafonul prevăzut.

O persoană impozabilă nou-înfiinţată poate beneficia de aplicarea regimului special de scutire, dacă la momentul începerii activităţii economice declară o cifră de afaceri anuală estimată, sub plafonul de scutire şi nu optează pentru aplicarea regimului normal de taxare. Chiar dacă persoana impozabilă nou-înfiinţată începe o activitate economică în decursul unui an calendaristic, are acelaşi plafon de scutire.

Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire şi a cărei cifră de afaceri este mai mare sau egală cu plafonul de scutire trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA în termen de 10 zile de la data atingerii ori depăşirii plafonului. Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depăşit. Regimul special de scutire se aplică până la data înregistrării în scopuri de TVA.

ATENŢIE: faţă de CF 2003, noul cod a introdus şi detalii privind procedura pe care o aplică organul fiscal dacă persoana impozabilă respectivă nu solicită sau solicită înregistrarea cu întârziere. Astfel, organele fiscale competente procedează după cum urmează:

a) stabilesc obligaţii privind taxa de plată, constând în diferenţa dintre taxa pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze şi taxa pe care ar fi avut dreptul să o deducă, de la data la care persoana impozabilă respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de TVA dacă ar fi solicitat înregistrarea în termenul prevăzut de lege, dacă taxa colectată este mai mare decât taxa deductibilă, precum şi accesoriile aferente, sau după caz;

b) determină suma negativă a taxei, respectiv diferenţa dintre taxa pe care ar fi avut dreptul să o deducă, de la data la care persoana impozabilă respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de TVA dacă ar fi solicitat înregistrarea în termenul prevăzut de lege, şi taxa pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze de la data la care ar fi trebuit să fie înregistrată în scopuri de taxă, dacă taxa deductibilă este mai mare decât taxa colectată.

Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care în cursul anului calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de scutire poate solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului special de scutire. În acest caz, condiţia este ca, la data solicitării, să nu fi depăşit plafonul de scutire pentru anul în curs. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Organele fiscale competente au obligaţia de a soluţiona solicitările de scoatere a persoanelor impozabile din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea. Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi obligaţiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidenţă are obligaţia să depună ultimul decont de taxă, indiferent de perioada fiscală aplicată, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. În ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, conform prezentului titlu.

Dacă, ulterior scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, persoana impozabilă realizează în cursul unui an calendaristic o cifră de afaceri, mai mare sau egală cu plafonul de scutire, trebuie să respecte dispoziţiile privind regimul special de scutire şi, după înregistrarea în scopuri de taxă, are dreptul să efectueze ajustările de taxă. Ajustările vor fi reflectate în primul decont de taxă depus după înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile sau, după caz, într-un decont ulterior.

Persoana impozabilă care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, dar are obligaţia de a se înregistra în scopuri de taxă, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, concomitent cu solicitarea de scoatere din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA. Înregistrarea în scopuri de TVA va fi valabilă începând cu data anulării înregistrării în scopuri de TVA.

Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire:

  • nu are dreptul la deducerea taxei aferente achiziţiilor, în condiţiile prevăzute la art. 297 şi 299;
  • nu are voie să menţioneze taxa pe factură sau pe alt document.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul în format PDF de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Sa intelegem ca o societate neplatitoare de tva poate sa presteze servicii electronice intracomunitare catre persoane fizice neimpozabile, locul prestarii fiind in alta tara decat romania si sa factureza catre beneficiar fara tva ?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here