Reamintim, în legătură cu aplicarea sistemului de TVA la încasare, obligaţia depunerii unei notificări până la 25 octombrie, în aplicarea dispoziţiilor cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 621 din 29 august a.c.

Potrivit celor prevăzute în Articolul II din O.G. nr. 15/2012 – articol în vigoare de la 1 septembrie a.c., în anul 2013, persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România, a cărei cifră de afaceri în perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 inclusiv, determinată în funcţie de elementele prevăzute la art. 1342 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la art. 1342 alin. (3) din Cod, începând cu data de 1 ianuarie 2013.

În scopul aplicării prevederilor de mai sus, persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013 are obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 octombrie 2012 inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri realizată în perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei.

Dispoziţiile art. 1342 alin. (3) lit. b), alin. (4)-(8), alin. (10) şi (11), precum şi ale art. 1563 alin. (12) din Codul fiscal se aplică în mod corespunzător şi de către aceste persoane impozabile.

În situaţia în care persoana impozabilă nu depune notificarea prevăzută la prima teză, aceasta va fi înregistrată din oficiu de organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, până la data de 1 ianuarie 2013, urmând a aplica sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013.

Înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, a persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 ianuarie 2013 se face de către organele fiscale competente până la data de 1 ianuarie 2013 pe baza notificărilor prevăzute cu termen de depunere 25 octombrie a.c.

Venim, şi aici, cu precizări legate de faptul că multe reglementări din Codul fiscal, privind TVA – inclusiv cele menţionate în dispoziţiile de mai sus – urmează să aibă o altă redactare, de la 1 ianuarie 2013, prin efectul aceleiaşi ordonanţe nr. 15/2012.

De aceea, reproducem primele patru alineate din articolul 1342 la care se face trimitere, cu menţiunea că, în forma care va fi în vigoare de anul viitor, acest articol va fi cu mult extins, urmând să aibă 11 alineate. Detalii găsiţi şi în materiale apărute anterior pe Legestart, în această materie.

„Exigibilitatea pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii

Art. 1342. – (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine:

a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul generator;

b) la data la care se încasează avansul, pentru plăţile în avans efectuate înainte de data la care intervine faptul generator. Avansurile reprezintă plata parţială sau integrală a contravalorii bunurilor şi serviciilor, efectuată înainte de data livrării ori prestării acestora;

c) la data extragerii numerarului, pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii realizate prin maşini automate de vânzare, de jocuri sau alte maşini similare.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi alin. (2) lit. a) se aplică sistemul TVA la încasare, respectiv exigibilitatea taxei intervine la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, astfel:

a) în cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care au sediul activităţii economice în România conform art. 1251 alin. (2) lit. a), a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei.

Persoana impozabilă care în anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la încasare, dar a cărei cifră de afaceri pentru anul respectiv este inferioară plafonului de 2.250.000 lei aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul, cu excepţia situaţiei în care persoana impozabilă este înregistrată din oficiu în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la art. 1563 alin. (13) şi care aplică sistemul de la data înscrisă în decizia de înregistrare în registru.

Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, precum şi a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform art. 132 şi 133, realizate în cursul unui an calendaristic.

b) în cazul persoanelor impozabile, care au sediul activităţii economice în România conform art. 1251 alin. (2) lit. a), care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 în cursul anului calendaristic curent, începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.

(4) Dacă în cursul anului calendaristic curent cifra de afaceri a persoanelor impozabile prevăzute la alin. (3) depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, sistemul TVA la încasare se aplică până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here