Întrebare. Care este tratamentul contabil pentru o achiziţie auto cu prima de casare? Mulţumesc.

Răspuns.

1. Temeiul legal. Disciplina operațiunilor contabile la o persoană juridică este stabilită prin Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile  privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare.

Prima de casare este reglementată prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin prima de casare se înţelege partea din prețul de achiziționare a unui autovehicul nou, susținută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu și acordată în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat.Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei, la care se poate adăuga un ecobonus dacă se îndeplinesc anumite condiţii. La achiziționarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie hibrid, ecobonusul acordat este în valoare de 1.700 lei.

Prima de casare se scade de către producătorul validat din prețul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou, numit preț de comercializare, diferența fiind asigurată de către beneficiar din surse financiare proprii și/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finanțare în baza unui contract de leasing financiar. Decontarea primelor de casare se face prin virament în contul de trezorerie al producătorului validat.

2. Analiza operaţiunii. În speţa dată, se pune problema identificării unui tratament contabil pentru o achiziţie auto cu prima de casare. Ca şi generalitate, tranzacţia reprezintă o achiziţie de mijloc fix, cu ajutor de la stat. Specificitatea tranzacţiei constă în utilizarea conturilor contabile legate de prima de casare suportată de către Administraţia Fondului pentru Mediu. Potrivit punctului 48 din Ordinul MFP nr. 1802/2014, elementele prezentate în situațiile financiare anuale individuale sunt recunoscute și evaluate în conformitate cu principiile generale. Prin urmare, pe tot parcursul operaţiunii, este recomandat a se avea în vedere respectarea principiilor contabile.

3. Documentele care probează operaţiunea. Din punct de vedere al documentelor justificative, ca şi înscrisuri probatoare vorbim despre: certificatul de distrugere a autoturismului uzat, o copie a certificatului de distrugere a autovehiculului uzat, certificatul de radiere din evidența circulației a autovehiculului uzat, factura de achiziţie şi certificatul de conformitate, alte formalități de vânzare- cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou, contracte, note de calcul, note contabile, diverse note. Este recomandabil să se aplice „principiul celor patru ochi”. Ca sfat, este de preferat, să se înscrie pe fiecare document data primirii acestuia, atunci când este cazul (mai ales la facturi).

4. Procedura de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare. Din punct de vedere contabil, planul de operaţiuni contabile aferent tranzacţiei de achiziţie pentru un autoturism  cu prima de casare  cuprinde:

(a) Achiziţia auto:

2133. Mijloace de transport (A) = 404. Furnizori de imobilizări (P)

4426. TVA deductibilă (A) = 404. Furnizori de imobilizări (P)

(b) TVA nedeductibil fiscal 50% (dacă auto nu e utilizată strict pentru activitatea companiei):

2133. Mijloace de transport (A) = 4426. TVA deductibilă (A)

(c) Prima de casare suportată de către Administrația Fondului pentru Mediu:

4458. Alte sume primite cu caracter de subvenții (A) = 4758. Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții (P)

(d) Plata auto:

404. Furnizori de imobilizări (P) = 5121. Conturi la bănci în lei (A)

404. Furnizori de imobilizări (P) = 4458. Alte sume primite cu caracter de subvenții (A)

(e) Amortizare lunară (de regulă, operaţiunea se realizează timp de 5 ani):

6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (A) = 2813. Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de transport (P)

(f) Reluarea la venituri a primei de casare  (operaţiune lunară, pe perioada cât se operează amortizarea):

4758. Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții (P) = 7584. Venituri din subvenții pentru investiții

5. Controlul operaţiunii. Persoana care exercită verificarea operațiunii trebuie să manifeste prudenţă.

Se verifică încrucişat datele din factură cu datele din contract, se verifică dacă facturile conţin toate elementele obligatorii, urmărirea concordanţei dintre instrumentele de plată din contracte şi cele utilizate efectiv, urmărirea încălcărilor contractului pentru neplata la timp a sumelor. La final de lună, după închiderea balanţei lunare, fac obiectul verificării operaţiunile care au avut loc, reflectarea acestora în balanţa contabilă și corelaţiile conturilor în cadrul balanţei. Pentru orice înregistrare contabilă trebuie să existe o justificare. Fiecare sold al fiecărui cont din balanţa de verificare trebuie să poată fi probat cu înscrisuri.

Pentru a minimiza potenţialele riscuri, recomandăm utilizarea checklist-urilor, care să confirme: (i) siguranța existenței dreptului legal a efectua tranzacția; (ii) siguranța perioadei de generare şi exigibilitate a operațiunilor din care rezultă soldurile conturilor; (iii) siguranța întocmirii şi prezentării corecte în documentele contabile ale entității. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că operațiunile sunt reflectate corect în contabilitate, în concordanță cu realitatea economică, întocmai cu prevederile legale aplicabile.  

6. Regim sancţionatoriu. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.

Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-șef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcție, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR, răspunderea pentru conducerea contabilității revine acestora, potrivit legii și prevederilor contractuale.

În mod proporțional cu volumul, natura, amploarea și complexitatea activităților entităţii în cauză, nerespectarea reglementărilor privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor în perioada la care se referă se sancționează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei. Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se realizează de către persoanele cu atribuții de inspecție fiscală și control financiar, precum și de personalul altor direcții din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Amenzile contravenționale se suportă de persoanele vinovate.

7. Formalităţile procedurale. Orice entitate trebuie să deţină o politică contabilă specifică tipurilor de operaţiuni pe care entitatea le realizează. Astfel, dacă societatea dezvoltă operaţiuni care derivă dinachiziţia auto cu prima de casare, acestea trebuie să se regăsească detaliate într-o politică contabilă proprie care se aprobă de administratorul societăţii, care să detalieze fluxul operaţiunilor, contabilizarea la nivelul entităţii în cauză, lista documentelor justificative şi matricea responsabilităţilor. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că politica contabilă a societăţii este adecvată acesteia şi este aplicată în mod consecvent.

Temei legal:

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Ceva nu reiese clar pt omul de rand.Se impozitează sau nu ecobonusurile astea ?Pt că ar putea fi văzut ca un venit iar la suma de 10.000€ pt veh electrice mpo nu e puțin deloc 16%,adică 1600€.Eu înțeleg că ecobonusul este vărsat direct vânzătorului dar nu apare că ajutor acordat mie ,că oers fizica ?Mulțumesc !

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here