ASPECTE GENERALE

Transportul rutier contra-cost de persoane se poate realiza doar în condiţiile prevăzute în OG nr. 27/2011 şi Ordinul nr.  980/2011, de către operatorii de transport rutier, în baza licenţei comunitare, numai cu autovehicule la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei comunitare, documentul de transport, precum şi celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.

Conform art. 3 din OG nr.  27/2011, prin transport rutier contra-cost se înţelege transportul rutier de mărfuri şi/sau persoane efectuat contra plată, prin încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii.

Prin transport rutier interjudeţean se înţelege transportul rutier care se efectuează între capul de traseu de plecare şi capul de traseu de destinaţie, situate pe teritoriul a două judeţe diferite, cu sau fără tranzitarea unuia sau a mai multor judeţe. În sensul prezentei ordonanţe, transportul rutier dintre municipiul Bucureşti şi alte judeţe este considerat transport rutier interjudeţean, cu excepţia transportului dintre municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, care este considerat transport local. 

LICENŢA DE TRASEU reprezintă document pe baza căruia operatorul de transport rutier efectuează transport rutier naţional contra-cost de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale, pe un anumit traseu, conform programului de transport.

Transportul rutier contra-cost de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei comunitare, precum şi licenţa de traseu sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale, după caz.  

Prin excepţie, transportul rutier naţional contra-cost de persoane prin servicii regulate speciale şi servicii ocazionale se efectuează de către operatorii de transport rutier şi cu autovehicule având nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, precum şi de către întreprinderile autorizate numai cu autovehicule având nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, copia conformă a licenţei comunitare valabilă pentru transportul rutier naţional contra-cost, prevăzută la art. 184 alin. (2) la nomele metodologice/copia conformă a autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra-cost, după caz, precum şi licenţa de traseu sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale.

Transportul rutier în trafic judeţean/interjudeţean al elevilor prevăzuţi la art. 84 alin. (1)-(3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către operatorii de transport rutier.  

Transportul rutier contra-cost de persoane se poate realiza prin servicii regulate, servicii regulate speciale, servicii ocazionale.

TRANSPORTUL RUTIER CONTRA-COST DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE SPECIALE

Transportul rutier interjudeţean contra-cost de persoane prin servicii regulate speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier sau întreprinderile autorizate pe baza licenţei de traseu eliberate de Autoritatea Rutieră Română (ARR).
Licenţa de traseu reprezintă documentul nominal de transport (nefiind transmisibilă) al operatorului de transport rutier/întreprinderii autorizate pe baza căruia se poate efectua transportul rutier naţional contra-cost de persoane prin servicii regulate speciale.

Condiţii în care se poate desfăşura transportul rutier contra-cost de persoane prin servicii regulate speciale
Transportul rutier interjudeţean contra-cost de persoane prin servicii regulate speciale poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier care au încheiat un contract cu un beneficiar care poate fi operator economic, unitate de învăţământ sau unitate militară, în vederea efectuării transportului următoarelor categorii de personal:  
a) angajaţi transportaţi între domiciliu şi locul de muncă;  
b) elevii şi studenţii transportaţi spre şi dinspre instituţiile de învăţământ;  
c) militarii şi familiile acestora transportaţi între domiciliu şi unitatea militară.  
Transportul rutier interjudeţean contra-cost de persoane prin servicii regulate speciale poate fi efectuat de către întreprinderile autorizate care au încheiat un contract cu un beneficiar care poate fi operator economic sau unitate militară, în vederea efectuării transportului următoarelor categorii de personal:  
a) angajaţi transportaţi între domiciliu şi locul de muncă;  
b) militarii şi familiile acestora transportaţi între domiciliu şi unitatea militară.  
Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier interjudeţean contra-cost de persoane prin servicii regulate speciale, la bordul autobuzului/autovehiculului având nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, trebuie să se mai afle:  
a) contractul încheiat cu beneficiarul transportului sau copia conformă cu originalul a acestuia;  
b) documentele din care să rezulte apartenenţa pasagerilor la categoria pentru care este licenţiat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale;  
c) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto;  
d) contractul de închiriere sau de leasing, în original ori copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul/autovehiculul având nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, este deţinut cu contract de închiriere sau leasing;  
e) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;  
f) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora, pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier/întreprinderii autorizate, în copie.
Potrivit art. II alin. (5) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1567/2013, începând cu 1 ianuarie 2015, la bordul autobuzului/autovehiculului având nouă locuri pe scaune, trebuie să se afle şi certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.

Acte necesare obţinerii licenţei de traseu
În vederea obţinerii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului rutier interjudeţean contra-cost de persoane prin servicii regulate speciale, operatorul de transport rutier/întreprinderea autorizată va depune sau va transmite prin poştă, cu confirmare de primire, la ARR, o cerere însoţită de următoarele:  
a) lista autobuzelor cu care se efectuează traseul şi capacitatea de transport a acestora sau lista autovehiculelor având nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, după caz;  
b) copiile conforme ale licenţei comunitare/copiile conforme ale licenţei comunitare valabile pentru transportul rutier naţional contra-cost, pentru autobuzele/autovehiculele având nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, sau copiile conforme ale autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra-cost pentru autovehiculele având nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, după caz, nominalizate în lista prevăzută la lit. a);  
c) graficul de circulaţie propus, care trebuie să fie în concordanţă cu programul de începere/încheiere a activităţilor, respectiv programul de intrare/ieşire din schimb, vizat de beneficiarul transportului; graficul de circulaţie va cuprinde sensurile în care se transportă angajaţii pentru începerea activităţilor/intrarea în schimb, respectiv transportul acestora la încheierea activităţilor/ieşirea din schimb;  
d) contractul încheiat cu beneficiarul transportului, din care să rezulte programul de începere/încheiere a activităţilor, respectiv programul de intrare/ieşire din schimb; contractul se va încheia cu un singur beneficiar al transportului, cursa executându-se în exclusivitate pentru acest beneficiar;  
e) tabelul cu persoanele angajate ale beneficiarului, care urmează să fie transportate.  
Cererea depusă trebuie să conţină şi opţiunea operatorul de transport rutier/întreprinderea autorizată asupra modului de eliberare a licenţei de traseu, respectiv transmiterea prin poştă, cu confirmare de primire, pe adresa acestuia sau ridicarea direct de la ARR.

Analiza dosarului şi eliberare liceţa de traseu
În termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii, ARR analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate speciale pe acel traseu, să elibereze licenţa de traseu sau să comunice în scris refuzul motivat, după caz.  
Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier/întreprinderii autorizate într-un număr egal cu numărul de autobuze/autovehicule având nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de administraţiile locale pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate.  
În cazul transportului rutier interjudeţean contra-cost de persoane prin servicii regulate speciale, staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate nu pot fi staţiile publice, dar trebuie să se asigure condiţii de siguranţă pentru persoanele transportate.  
Modelul licenţei de traseu pentru transportul rutier interjudeţean contra-cost de persoane prin servicii regulate speciale este prevăzut în anexa nr. 20 la normele metodologice.
Licenţa de traseu conţine tipul şi capacitatea autobuzului necesar pentru efectuarea traseului sau menţiunea expresă că este valabilă pentru un autovehicul având nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, după caz, şi este însoţită pe toată durata efectuării transportului de graficul de circulaţie aferent.  

Respingere dosar
ARR va respinge dosarul depus în vederea obţinerii unei licenţe de traseu în următoarele condiţii:  
a) dacă solicitantul nu dispune de numărul de autobuze sau de numărul de autovehicule având nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, după caz, necesare derulării transportului pe traseul solicitat, conform contractului încheiat cu beneficiarul, pentru care s-au eliberat copii conforme ale licenţei comunitare/copii conforme ale licenţei comunitare valabile pentru transportul rutier naţional contra-cost/copii conforme ale autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra-cost;  
b) dacă un autobuz/un autovehicul având nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, este utilizat simultan pentru transportul angajaţilor mai multor beneficiari;  
c) dacă un autobuz a fost nominalizat pe o cursă/un traseu din programele de transport prin servicii regulate ale căror grafice de circulaţie se suprapun cu cel vizat de beneficiarul transportului.

Valabilitate
Licenţa de traseu se eliberează de ARR pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului încheiat cu beneficiarul transportului, dar nu mai mult de un an, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.

Graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu
Graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu cuprinde:  
a) staţiile, altele decât staţiile publice, precum şi distanţele dintre acestea;  
b) orele de plecare, respectiv de sosire;  
c) zilele în care se efectuează transportul.  
Modelul graficului de circulaţie al licenţei de traseu pentru transportul rutier contra-cost de persoane prin servicii regulate speciale în trafic interjudeţean este prevăzut în anexa nr. 21 la normele metodologice.

Notă: Pentru mai multe detalii, a se vedea Ordinul nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

————————————(P)————————————
Mai multe astfel de proceduri utile (actualizate), dar şi modele şi formulare, pot fi găsite în Lege5.

Lege5
 
este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here