Materialul de mai jos porneşte de la o întrebare primită pe Legestart, cu privire la autorizaţiile necesare pentru transport de persoane şi marfă în regim internaţional. Fără a intra în detaliile de caz, semnalăm unele reglementări din legislaţia aplicabilă.

Ordonanța nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

În vigoare de la data de 4 decembrie 2011 şi apărută în Monitorul oficial nr. 625/2011, ordonanţa a suferit o serie de modificări şi completări, ultima fiind dată prin Legea nr. 34/2020.

Domeniu de aplicare

– Dispozițiile ordonanței creează cadrul legal general pentru aplicarea directă a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, denumite în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, respectiv Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009.

– Transportul public local efectuat în interiorul unei localități, precum și serviciul public de transport persoane, așa cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 se reglementează prin legi speciale.

Definiții

În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

– autorizație de transport internațional – document care dă dreptul unui operator de transport rutier să efectueze în anumite condiții una sau mai multe operațiuni de transport internațional pe teritoriul unui stat, pe perioada sa de valabilitate;

– certificat de competență profesională – document care atestă pregătirea profesională a unei persoane în domeniul transporturilor rutiere;

– certificat de transport în cont propriu – document care permite exercitarea ocupației de întreprindere de transport rutier în cont propriu;

– copie conformă a licenței comunitare – document în baza căruia se efectuează transport rutier contra cost, eliberat de autoritatea competentă pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere utilizate la transportul rutier contra cost;

– document de transport – document care se află la bordul autovehiculului rutier pe toată durata derulării transportului, având înscrise date privind întreprinderea care efectuează transportul, expeditorul, beneficiarul transportului, mărfurile sau persoanele transportate, după caz, și care trebuie să facă posibilă stabilirea categoriei și a tipului de transport rutier efectuat;

– grafic de circulație – document care conține denumirea traseului, capetele de traseu, autogările, stațiile publice aflate pe traseu, distanțele dintre acestea, orele de plecare/sosire din capetele de traseu și din stațiile publice/autogările aflate pe traseu, zilele în care se efectuează serviciul regulat și serviciul regulat special, după caz;

– licență comunitară – document care permite accesul operatorului de transport autorizat la piața transportului rutier;

– licență de traseu – document pe baza căruia operatorul de transport rutier efectuează transport rutier național contra cost de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale, pe un anumit traseu, conform programului de transport;

– transport rutier internațional – conform definiției din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau definiției din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, după caz.

Atribuțiile Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în domeniul transporturilor rutiere

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale, autoritate de stat și de reglementare în domeniul transporturilor rutiere, reprezintă autoritatea competentă.

– În calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere, exercită autoritatea de registru și inspecție de stat în transporturile rutiere, organizează și ține evidența tuturor tipurilor de vehicule rutiere omologate, cu excepția celor care aparțin instituțiilor din sistemul național de apărare și siguranță publică;

– Ministerul autorizează activitățile de transport rutier contra cost și în cont propriu, național și/sau internațional, și eliberează în acest sens licențe, certificate de transport în cont propriu și autorizații de transport internațional, direct sau prin intermediul autorităților/instituțiilor/unităților prevăzute de legislația în vigoare, în conformitate cu procedurile specifice stabilite pentru operatorii de transport rutier, întreprinderi și operatorii de activități conexe transportului rutier, precum și atestate/certificate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, conform prevederilor în vigoare, acordurilor și convențiilor la care România este parte;

Accesul la ocupația de operator de transport rutier

– Pentru a avea acces la ocupația de operator de transport rutier, întreprinderile trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.

– Autorizarea întreprinderilor în vederea accesului la ocupația de operator de transport rutier se face prin înregistrarea acestora în Registrul electronic național al operatorilor de transport rutier, ținut de autoritatea competentă.

– Autoritatea competentă stabilește prin norme modalitatea de îndeplinire a condițiilor referitoare la cerința privind sediul.

– Cerința privind buna reputație trebuie îndeplinită de către întreprindere și de către managerul de transport al întreprinderii.

– Autoritatea competentă stabilește prin norme modalitatea de îndeplinire a condițiilor referitoare la cerința privind capacitatea financiară.

– Certificatul de competență profesională a managerului de transport se obține în baza pregătirii profesionale inițiale, urmată de o examinare, în condițiile stabilite de către autoritatea competentă prin norme.

Accesul la transportul rutier în cont propriu

– Pentru a avea acces la transportul rutier în cont propriu, întreprinderea trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și d) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009. Prevederile privind accesul la transportul rutier în cont propriu se aplică întreprinderilor care efectuează operațiuni de transport rutier în cont propriu cu vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca/semiremorca, depășește 3,5 tone și/sau cu vehicule rutiere destinate transportului a mai mult de 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, sau întreprinderilor care efectuează operațiuni de transport rutier în cont propriu cu vehicule rutiere care se deplasează fără încărcătură.

Art. 181. – 16/05/2016 – Art. 18^1 . – a fost introdus prin Legea nr. 94/2016.

– Prevederile privind accesul la transportul rutier de persoane în cont propriu se aplică și transportului cu autobuzele proprii ale unităților administrativ-teritoriale sau ale unităților de învățământ, având inscripția «transport școlar», utilizate exclusiv pentru transportul elevilor și cadrelor didactice, care efectuează acest transport din mediul rural către unitățile de învățământ din comună sau către unitățile de învățământ din mediul urban.

– Pentru a efectua transport rutier în cont propriu, întreprinderile trebuie să fie înregistrate în Registrul electronic național al întreprinderilor care efectuează transport rutier în cont propriu, ținut de autoritatea competentă.

– Întreprinderea care efectuează transport rutier în cont propriu desemnează un manager de transport.

Transportul rutier contra cost

– Transportul rutier contra cost de mărfuri și persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier în baza licenței comunitare numai cu autovehicule la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenței comunitare, documentul de transport, precum și celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.

– Licența comunitară este eliberată de autoritatea competentă cu o valabilitate de 10 ani și se păstrează la sediul întreprinderii.

– Perioada de valabilitate a copiilor conforme ale licenței comunitare eliberate de autoritatea competenta este de minimum un an, fără a depăși perioada de valabilitate a licenței comunitare.

– Transportul rutier internațional contra cost se poate efectua numai cu autovehicule rutiere înmatriculate în România.

– Transportul rutier contra cost se poate efectua în afara spațiului Uniunii Europene cu un ansamblu de vehicule doar în condițiile în care semiremorca/remorca este înmatriculată în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

Operatorii de transport rutier pot efectua transport rutier în cont propriu pe baza licenței comunitare și a copiilor conforme ale acesteia, fără a deține certificat de transport în cont propriu.

Transport rutier contra cost de persoane

– Transportul rutier contra cost de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenței comunitare, precum și licența de traseu însoțită de graficul de circulație sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale, după caz.

– Transportul rutier contra cost de persoane cu autobuze se poate realiza prin:

a) servicii regulate;

b) servicii regulate speciale;

c) servicii ocazionale.

Transportul rutier în cont propriu se efectuează de către întreprinderile de transport rutier în cont propriu pe baza certificatului de transport în cont propriu numai cu vehicule rutiere la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, documentul din care să rezulte faptul că transportul efectuat este în cont propriu, precum și documentele specifice acestui tip de transport, stabilite prin reglementările în vigoare.

– Certificatul de transport în cont propriu se eliberează întreprinderii de transport rutier în cont propriu de către autoritatea competentă, având o valabilitate de 10 ani, și se păstrează la sediul acesteia.

(2) Pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere deținute de întreprinderea de transport rutier în cont propriu în condițiile prezentei ordonanțe și utilizate la operațiuni de transport rutier în cont propriu, autoritatea competentă eliberează, la cerere, copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu cu valabilitate de minimum un an, fără a depăși perioada de valabilitate a certificatului de transport în cont propriu.

Pregătirea persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere

– Conducătorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzătoare pentru categoriile D1, D1E, D sau DE care efectuează operațiuni de transport rutier au obligația de a deține și un certificat de calificare profesională inițială (CPI) sau un certificat de calificare profesională continuă (CPC), după caz.

– Conducătorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzătoare pentru categoriile C1, C1E, C sau CE care efectuează operațiuni de transport rutier au obligația de a deține și un certificat de calificare profesională inițială (CPI) sau un certificat de calificare profesională continuă (CPC), după caz.

Norma metodologică

Elaborată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Norma metodologică privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere si a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 prieţinem din Normă :

– Autorizația pentru transportul rutier național contra cost se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu o valabilitate de 10 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare și se păstrează la sediul întreprinderii. Modelul autorizației pentru transportul rutier național contra cost este prevăzut în anexa nr. 47.

– Copia conformă a autorizației pentru transportul rutier național contra cost este personalizată de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu numerele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere pentru care a fost emisă.

– Copia conformă a licenței comunitare valabilă pentru transportul rutier național contra cost se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu o valabilitate de minimum un an și fără a depăși perioada de valabilitate a licenței comunitare, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, și se păstrează la bordul vehiculului rutier pentru care a fost emisă.

– Cererea pentru obținerea autorizației pentru transportul rutier național contra cost și a copiei conforme a acesteia se depune sau se transmite prin poștă, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., însoțită de următoarele:

a) document doveditor privind deținerea sediului unde întreprinderea își păstrează documentele și în care aceasta desfășoară activitatea administrativă și operativă în legătură cu transportul rutier;

b) document privind asigurarea întreținerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate;

c) cazierul judiciar al managerului de transport și declarație pe propria răspundere a acestuia, prevăzută în anexa  6, din care să reiasă că nu a fost sancționat pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 sau actul prevăzut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, în cazul resortisanților altor state membre ale Uniunii Europene;

d) cazierul judiciar al întreprinderii și declarație pe propria răspundere a acesteia, prevăzută în anexa  7, din care să reiasă că întreprinderea nu a fost sancționată pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;

e) certificatul de competență profesională al managerului de transport prevăzut în Regulamentul (CE)  1.071/2009, valabil pentru tipul de transport efectuat;

f) cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare și anexa la certificatul de înmatriculare cu inspecția tehnică periodică în termen de valabilitate efectuată conform reglementărilor legale, în copie; cartea de identitate a vehiculului trebuie să conțină înscrisuri specifice din care să reiasă că vehiculul respectiv poate fi utilizat la efectuarea transportului rutier de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate.

 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here