Materialul de mai jos se doreşte a fi un studiu de caz, pornind de la întrebarea unui utilizator al LegeStart, anume dacă un funcţionar public, inspector de muncă în cadrul ITM, serviciul Control, poate încheia un contract de agent de asigurări.

Reglementări în materie

Legea nr. 32/2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 148/2000, cu modificările şi completările ulterioare, privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări este actul normativ care reglementează organizarea şi funcţionarea intermediarilor în asigurări şi reasigurări şi supravegherea activităţii intermediarilor în asigurări şi reasigurări, precum şi a altor activităţi în legătură cu acestea.

Definiţiile date de lege prevăd că agentul de asigurare este persoana fizică sau juridică împuternicită, în baza autorizării unui asigurător ori reasigurător, să încheie în numele şi în contul asigurătorului sau reasigurătorului contracte de asigurare ori de reasigurare cu terţii, conform condiţiilor stipulate în contractul de mandat încheiat, fără să aibă calitatea de asigurător/reasigurător, broker de asigurare şi/sau de reasigurare.

Legea nr. 161/2003 (publicată în Monitorul Oficial nr. 279/2003, cu modificările şi completările ulterioare) privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, interesează direct în discuţia de faţă.

Titlul IV al legii tratează despre conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice. Astfel, referitor la incompatibilităţi privind funcţionarii publici, potrivit art. 94 din lege, funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, între altele, în cadrul regiilor autonome, societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public. Or, în discuţia de faţă, activitatea agentului de asigurări, persoană fizică, se află sub regimul instituit de Legea nr. 32/2000.

Pe de altă parte, poate fi consultată şi Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, publicată în Monitorul Oficial nr. 800/2015, reglementare care aduce şi unele modificări şi completări la Legea nr. 32/2000. Am făcut această trimitere, pentru a semnala dispoziţia din art. 20 – Procesul de autorizare – potrivit căreia Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) nu acordă autorizaţia de funcţionare în cazul în care, între altele, există legături strânse între societate şi alte persoane fizice sau juridice care împiedică exercitarea eficientă a atribuţiei de supraveghere a A.S.F.

Din coroborarea acestor prevederi, ar rezulta, în opinia noastră că, în cele din urmă, contează decizia A.S.F, în ce priveşte autorizarea.

Alte situaţii prevăzute de Legea nr. 161/2003

Dincolo de discuţia în cauză, semnalăm şi alte dispoziţii privind transparenţa în exercitarea funcţiei publice. Astfel, nu se află în situaţie de incompatibilitate funcţionarul public care:

  • este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte interesele statului în legătură cu activităţile desfăşurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condiţiile rezultate din actele normative în vigoare;
  • este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe în calitate de reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;
  • exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituţie publică, în condiţiile expres prevăzute de actele normative în vigoare.

Nu se află în situaţie de incompatibilitate funcţionarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepţia funcţionarilor publici care exercită atribuţii ca auditor sau atribuţii de control asupra activităţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfăşurată în cadrul respectivei echipe generează o situaţie de conflict de interese cu funcţia publică pe care o ocupă.

Funcţionarii publici care, în exercitarea funcţiei publice, au desfăşurat activităţi de monitorizare şi control cu privire la societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990 sau alte unităţi cu scop lucrativ (regii autonome, societăţi reglementate de Legea societăţilor, ori alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public) nu pot să-şi desfăşoare activitatea şi nu pot acorda consultanţă de specialitate la aceste societăţi timp de 3 ani după ieşirea din corpul funcţionarilor publici.

Funcţionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia publică pe care o exercită.

Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului. În situaţia funcţionarilor publici care desfăşoară astfel de activităţi, documentele care alcătuiesc dosarul profesional sunt gestionate de către autoritatea sau instituţia publică la care aceştia sunt numiţi.

Declaraţia de interese. Dispoziţiile comune din Titlul IV al legii nr. 161/2003 prevăd că persoanele care exercită demnităţile publice şi funcţiile publice prevăzute în prezentul titlu sunt obligate să depună o declaraţie de interese, pe propria răspundere, cu privire la funcţiile şi activităţile pe care le desfăşoară, cu excepţia celor legate de mandatul sau funcţia publică pe care o exercită.

Funcţiile şi activităţile care se includ în declaraţia de interese sunt:

  • calitatea de asociat sau acţionar la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale;
  • funcţia de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, regiilor autonome, companiilor/societăţilor naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociaţiilor sau fundaţiilor ori al altor organizaţii neguvernamentale;
  • calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale;
  • calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here