23 Ianuarie, 2020

Transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

Un recent ordin comun MFP/MJ nr. 2368/2604/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 532/2019 modifică reglementările emise de aceleaşi autorităţi cu privire la plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal către unitățile administrativ- teritoriale. Odată cu semnalarea acestei modificări sectoriale, considerăm de interes să readucem în atenţie prevederile generale din reglementarea de bază dată prin Ordinul MFP/MJ nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit. 

Formularul 208 “Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal” 

Depunerea declarației 

1. Declarația se completează și se depune de către notarii publici care au obligația calculării, încasării și plății impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.

2. Declarația cuprinde informații privind tranzacțiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate și ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, supuse impozitului pe venit.

3. Formularul se utilizează de către notarii publici și pentru notificarea organului fiscal central competent, în cazul în care valoarea declarată de părți în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață.

4. Formularul NU se completează pentru tranzacțiile de proprietăți imobiliare din patrimoniul personal care nu sunt supuse impozitului pe venit și pentru care valoarea declarată de părți în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale este mai mare sau egală cu valoarea minimă stabilită prin studiul de piață. 

Rectificări la Declaraţie 

În cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală de către notarul public, se constată erori sau omisiuni în calcularea și încasarea impozitului, acestea se soluționeazăa conform procedurii de rectificare, prevăzută în anexa nr. 9 din Ordinul MFP/MJ nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit.

II. Completarea declarației

1. Perioada de raportare

1.1. În rubrica “Semestrul” se înscrie cu cifre arabe numărul ultimului semestru al perioadei de raportare (de exemplu: 1 pentru semestrul I sau 2 pentru semestrul II).

1.2. Anul pentru care se completează declarația se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2017).

2. Căsuța “Declarație rectificativă” se bifează ori de câte ori notarul public constată erori în declarația depusă anterior, situație în care se va înscrie “X”.

3. Secțiunea A “Date de identificare a notarului public

3.1. În caseta “Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală al notarului public, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În situația în care declarația se completează de către împuternicit, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal central competent persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum și datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica “Funcția” din formular se înscrie “Împuternicit”.

În cazul în care notarul public are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul “RO”.

3.2. În rubrica “Denumire/Nume, prenume” se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele notarului public.

3.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al notarului public.

4. Secțiunea B “Date recapitulative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

Tabelul se generează cu ajutorul programului de asistență și reprezintă situația centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit și pe tranzacții prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate și ale dezmembrămintelor acestuia.

Col. 1-5 se completează cumulat, pe beneficiari de venit și pe tranzacții.

5. Secțiunea C “Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

Coloanele 1-7 se completează cu informațiile corespunzătoare fiecărei tranzacții prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate și ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții.

Coloanele 8-12 se completează cu informațiile corespunzătoare fiecărei persoane care transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia.

Coloanele 13-15 se completează cu informațiile corespunzătoare fiecărei persoane căreia i se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia.

Col. 1 “Număr act notarial” – se înscrie numărul actului notarial, pentru fiecare tranzacție.

Col. 2 “Modalitatea de transfer a dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia” – se înscrie tipul de transfer, pentru fiecare tranzacție (vânzare-cumpărare, moștenire, donație etc.).

Col. 3 “Taxele notariale aferente transferului” – se înscrie suma reprezentând taxele notariale aferente transferului, pentru fiecare tranzacție.

Prin taxe notariale se înțelege tariful ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară), tariful pentru obținerea extraselor, precum și alte sume datorate bugetului de stat încasate de notarii publici la transferul proprietăților imobiliare.

Col. 4 “Valoarea stabilită în studiul de piață” – se înscrie suma reprezentând valoarea minimă stabilită prin studiul de piață, pentru fiecare tranzacție.

ATENȚIE!

Coloanele 4 și 7 se completează numai în situația în care valoarea declarată de părți în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici.

Col. 5 “Valoarea tranzacției înscrisă în documentul de transfer” – se înscrie suma reprezentând valoarea totală a tranzacției înscrisă în documentul de transfer (actul notarial), pentru fiecare tranzacție.

Col. 6 “Venit impozabil” – se înscrie suma reprezentând venitul impozabil stabilit potrivit legii, pentru fiecare tranzacție.

Col. 7 “Notificare potrivit art. 111 alin. (4) din Legea nr. 227/2015” – se bifează pentru fiecare tranzacție, în situația în care valoarea declarată de părți în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale (col. 5) este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață (col. 4).

Col. 8 “Nume, Prenume” – se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice care transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia.

Col. 9 “CNP/NIF” – se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Col. 10 “Cota %” – se înscrie cota (%) deținută de fiecare beneficiar de venit, din proprietatea imobiliară transferată.

Col. 11 “Venit impozabil” – se înscrie suma reprezentând venitul impozabil stabilit potrivit legii, pentru fiecare tranzacție, pe fiecare beneficiar de venit, corespunzător cotei deținute.

Col. 12 “Impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal” – se înscrie suma reprezentând impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal calculat și încasat de notarul public, potrivit legii, pentru fiecare tranzacție, pe fiecare beneficiar de venit.

Col. 13 “Nume, Prenume/Denumire” – se completează pentru fiecare persoană căreia i se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice, denumirea persoanelor juridice sau a altor entități, după caz.

Col. 14 “Cod de identificare fiscală” – se completează pentru fiecare persoană fizică, juridică sau altă entitate, după caz, căreia i se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia, înscriindu-se codul de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală poate fi:

a) pentru persoanele juridice, precum și pentru asocieri și alte entități fără personalitate juridică, cu excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

b) pentru persoanele fizice și juridice, precum și pentru alte entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

e) pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.

În cazul transferului dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin donație, la completarea declarației, în col. 8-12 se înscriu datele referitoare la donatar, iar în col. 13-15 cele referitoare la donator.

În cazul transferului dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin moștenire, în col. 8-12 se înscriu datele referitoare la persoana căreia i se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia, iar col. 13-15 nu se completează.

Col. 15 “Cota %” – se înscrie cota (%) care revine fiecărui dobânditor, din proprietatea imobiliară, în urma transferului dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia. 

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 209 “Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, cod 14.13.01.13/10

I. Depunerea declarației

1. Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri supuse impozitului pe venit, conform legii, din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții din patrimoniul personal, în cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia se realizează prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească. În situația în care instanțele judecătorești nu transmit organului fiscal, în termen de 30 de zile de la data hotărârii judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărârii judecătorești definitive și executorii, hotărârea și documentația prevăzută de lege pentru stabilirea impozitului datorat, contribuabilul poate depune declarația în vederea stabilirii impozitului de către organul fiscal.

2. Persoanele fizice care realizează venituri din transferul mai multor proprietăți imobiliare din patrimoniul personal depun câte o declarație pentru fiecare transfer.

3. În cazul în care proprietățile imobiliare din patrimoniul personal transferate sunt deținute în coproprietate, declarația se depune de fiecare coproprietar, persoană fizică.

4. Termenul de depunere

4.1. Declarația se depune la organul fiscal central competent în termen de 10 zile, inclusiv, de la data transferului, în vederea calculării impozitului, în condițiile legii.

4.2. Declarația poate fi corectată prin depunerea unei declarații rectificative, conform art. 105 din Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, situație în care se va înscrie “X” în căsuța prevăzută în acest scop.

5. Organul fiscal central competent

Declarația se completează în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal central competent, potrivit legii;

- copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia.

6. Modul de completare și depunere

6.1. Declarația se completează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriind, corect, complet și cu bună-credință informațiile prevăzute de formular, corespunzătoare situației sale fiscale.

6.2. Declarația se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă, cu confirmare de primire.

6.3. Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.

6.4. Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

6.5. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

II. Completarea declarației

1. Perioada de raportare

În rubrica “Anul” se înscrie anul pentru care se completează declarația, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2017).

2. Căsuța “Declarație rectificativă” se bifează ori de câte ori persoana fizică constată erori în declarația depusă anterior, situație în care se va înscrie “X”.

3. Secțiunea I “Date de identificare a contribuabilului

3.1. În caseta “Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală” se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

3.2. În rubricile “Nume” și “Prenume” se înscriu numele și prenumele contribuabilului.

3.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

4. Secțiunea II “Date privind tranzacția imobiliară

4.1. Punctul 1 “Numele și prenumele/denumirea persoanelor fizice/juridice sau altor entități cărora li se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia” – se completează numele și prenumele persoanelor fizice ori denumirea persoanelor juridice sau a altor entități, după caz, cărora li s-au transferat dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, conform documentului de transfer.

În situația în care sunt mai multe persoane cărora li s-au transferat dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, se completează pentru fiecare persoană, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice ori denumirea persoanelor juridice sau a altor entități, după caz.

Caseta “Cod de identificare fiscală” se completează pentru fiecare persoană fizică, juridică sau altă entitate, după caz, căreia i se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, înscriindu-se codul de identificare fiscală, potrivit legii.

Codul de identificare fiscală, potrivit legii, este:

a) pentru persoanele juridice, precum și pentru asocieri și alte entități fără personalitate juridică, cu excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

b) pentru persoanele fizice și juridice, precum și pentru alte entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

e) pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.

4.2. Punctul 2 “Documentul de transfer al dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia” – se înscriu numărul, data și emitentul documentului de transfer al dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia.

4.3. Punctul 3 “Adresa proprietății imobiliare înstrăinate” – se înscrie adresa completă a proprietății imobiliare înstrăinate.

4.4. Punctul 4 “Cota de deținere” – se înscrie cota deținută de coproprietar, beneficiar de venit, din proprietatea imobiliară transferată.

5. Secțiunea III “Date privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal rd. 1 “Valoarea tranzacției înscrisă în documentul de transfer” – se înscrie suma reprezentând valoarea totală a tranzacției înscrisă în documentul de transfer, pentru fiecare tranzacție.

6. Secțiunea IV “Date de identificare a împuternicitului/curatorului fiscal

6.1. Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit/curator fiscal, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

6.2. În caseta “Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului/curatorului fiscal, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

6.3. În rubrica “Nume, prenume/Denumire” se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele împuternicitului/curatorului fiscal.

6.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului/curatorului fiscal.

ANEXA Nr. 3 

ANEXA Nr. 4 

ANEXA Nr. 8

PROCEDURĂ

de emitere a Deciziei de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

Cod 14.13.02.13/10

1. În situația în care transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții se realizează prin altă procedură decât cea notarială, stabilirea impozitului datorat pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal se face de către organul fiscal central competent, definit potrivit legii.

2.

(1) În cazul în care transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții se efectuează prin hotărâre judecătorească, instanțele judecătorești care pronunță hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii comunică organului fiscal central competent hotărârea și documentația aferentă în termen de 30 de zile de la data hotărârii judecătorești rămase definitivă și irevocabilă/hotărârii judecătorești definitive și executorii.

(2) Organul fiscal din raza de competență teritorială a instanței de fond transmite hotărârea și documentația aferentă, în termen de 5 zile de la primirea acestora, la organul fiscal central competent pentru stabilirea impozitului datorat. În termen de 15 zile de la primirea documentației, organul fiscal central competent stabilește impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal datorat și emite Decizia de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (formular 253), cod 14.13.02.13/10.

(3) În situația în care instanțele judecătorești nu transmit în termenul legal documentația prevăzută de lege, organul fiscal central competent poate stabili impozitul datorat, la solicitarea contribuabilului, pe baza documentației prezentate de acesta.

(4) În cazul în care, la primirea documentației transmise de instanțele judecătorești, se constată diferențe care conduc la modificarea bazei de impunere, organul fiscal emite o decizie de impunere, conform procedurii legale.

3.

(1) În situația în care transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal se realizează prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească, stabilirea impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal se face pe baza datelor declarate de contribuabili în Declarația privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (formular 209), cod 14.13.01.13/10.

(2) În cazul transferurilor prin executare silită, în situația în care contribuabilul nu depune formularul 209 la termenul prevăzut de lege, stabilirea impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal se face pe baza documentației aferente transferului, transmisă de organul de executare silită, potrivit legii.

4.

(1) În termen de 15 zile de la primirea Declarației privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal sau a documentației privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, după caz, organul fiscal central competent stabilește impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și emite Decizia de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10.

(2) Decizia de impunere se emite în două exemplare:

a) un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

b) un exemplar se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

(3) Documentele primite de la contribuabil, instanțele judecătorești, organele de executare silită, după caz, precum și cele emise de compartimentul de specialitate în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

5.

(1) La calculul impozitului se au în vedere, după caz, declarația depusă de contribuabil, hotărârea judecătorească și/sau documentația aferentă hotărârii sau documentația aferentă transferului în cazul executării silite. În situația în care din documentele de mai sus nu rezultă elementele necesare stabilirii bazei de calcul al impozitului, în funcție de modul de transfer al dreptului de proprietate, se vor avea în vedere dispozițiile pct. 33 al titlului IV din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, date în aplicarea art. 111 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

(2) Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal se plătește în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, conform legii.

ANEXA Nr. 9 Reviste (1)

PROCEDURĂ
de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

1. În cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală, notarul public constată erori sau omisiuni în calcularea și încasarea impozitului pe veniturile din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, comunică organului fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial această situație, cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea.

2. Notarii publici comunică în scris organului fiscal central în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial următoarele:

- cauzele care au determinat eroarea sau omisiunea;

- datele de identificare ale părților contractante (domiciliu, cod numeric personal/număr de identificare fiscală);

- baza de calcul al impozitului inițială și impozitul calculat și încasat pentru fiecare persoană fizică contribuabil;

- baza de calcul al impozitului corectă, dacă este cazul;

- perioada de deținere a proprietății imobiliare transferate: până la 3 ani inclusiv sau mai mare de 3 ani, după caz;

- copia documentului de transfer al dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, pe baza căruia s-a calculat impozitul, certificată de notarul public.

3.

(1) Organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial transmite documentația, în termen de 5 zile de la primirea acesteia, organului fiscal central competent pentru stabilirea impozitului datorat, potrivit legii.

(2) În termen de 15 zile de la primirea documentației, organul fiscal central competent stabilește impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal datorat de persoana fizică care realizează venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, calculează diferența de impozit datorat și emite Decizia de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (formular 254), cod 14.13.02.13/11.

4. Decizia de impunere se emite în două exemplare:

a) un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

b) un exemplar se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

5. Calculul impozitului datorat se face prin aplicarea cotei de impozit, potrivit legii, asupra venitului impozabil determinat pe baza informațiilor transmise de notarii publici.

Diferențele de impozit stabilite în plus se plătesc de contribuabilii persoane fizice în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării Deciziei de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/11.

Ai nevoie de Ordinul comun MFP/MJ nr. 2368/2604/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu