Hotărârea nr. 1319/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene este în vigoare de la 02 noiembrie 2022.

Normele metodologice reglementează aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene prin care s-a creat cadrul legal pentru implementarea articolelor 11 şi 12 din anexa VIII la Statutul funcţionarilor Uniunii Europene (partea I) stabilite în Regulamentul (CEE, Euratom, CECA) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, precum şi a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene şi de instituire a unor măsuri speciale aplicabile temporar funcţionarilor Comisiei.

Actualizarea drepturilor de pensie acumulate se realizează folosind randamentele curbei spot a randamentelor obligaţiunilor guvernamentale cotate AAA, publicate de către Banca Centrală Europeană, folosită pentru cea mai recentă actualizare a ratelor anuităţii.

Formularul-tip de cerere prevăzut la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2021 se transmite de către instituţia competentă europeană instituţiei desemnate, urmând ca instituţia desemnată să îl înregistreze şi să iniţieze astfel procedura de calcul şi transfer către sistemul de pensii al Uniunii Europene.

Funcţionarul Uniunii Europene prezintă instituţiei europene competente documente în original sau în copie, certificată pe fiecare filă ca fiind conformă cu originalul, care atestă vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 şi drepturile salariale aferente.

Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul poate fi realizată de către una dintre următoarele instituţii, după caz:

a) misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, în cazul cetăţenilor români sau străini stabiliţi în străinătate, în măsura în care legile şi reglementările statului de reşedinţă sau acordurile bilaterale nu se opun;

b) notarii publici de pe teritoriul României, atât în cazul cetăţenilor români, cât şi în cazul cetăţenilor străini;

c) instituţia competentă europeană;

d) instituţiile de asigurări sociale din alte state membre ale UE, Spaţiul Economic European, Confederaţia Elveţiană sau cu care se aplică instrumente juridice bilaterale de securitate socială la care România este parte;

e) autorităţi abilitate în acest sens din alte state membre ale UE, Spaţiul Economic European, Confederaţia Elveţiană sau cu care se aplică instrumente juridice bilaterale de securitate socială la care România este parte.

f) avocaţi care provin din state membre ale UE, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană.

Documentele sau copiile prevăzute se transmit de către instituţia competentă europeană, împreună cu formularul-tip de cerere, instituţiei desemnate.

La calculul stagiului de cotizare realizat în sistemul public de pensii pentru stabilirea pensiei de transfer se utilizează perioadele şi stagiile valorificate la stabilirea drepturilor de pensie în sistemul public de pensii, cu excepţia stagiilor asimilate stagiului de cotizare prevăzute la art. 49 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Calculul punctajului lunar, punctajului anual, al numărului total de puncte şi al punctajului mediu anual se face conform dispoziţiilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. Cuantumul pensiei de transfer se calculează prin înmulţirea punctajului mediu anual cu valoarea punctului de pensie în vigoare la data emiterii deciziei.

Vezi aici şi:

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here