Contribuţia de asigurări de sociale de sănătate, denumită în continuare CASS, este una dintre cele şapte contribuţii obligatorii pe care angajatorul are obligaţia de a le reţine şi de a face viramentele în cauză periodic (lunar/trimestrial) în contul Bugetului Asigurărilor Sociale şi Fonduri Speciale (BASS). Aceasta este distribuită ulterior la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Legile care reglementează contribuţia la CASS (dar nu numai) sunt:
Legea 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de Urgenţă 148/2005privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de Urgenţă 158/2005 – privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;
Legea 571/2003 – Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare.
Cotele de contribuţii de asigurări sociale de sănătate  sunt stabilite în conformitate cu art. 296^18, alin.3, lit. b) din Codul Fiscal:
b^1) 5,5% pentru contribuţia individuală (angajat);
b^2) 5,2% pentru contribuţia datorată de angajator.

Categoriile de persoane asigurate, potrivit Legii 95/2006  (art. 211, alin 1), sunt:

toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară;
cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România;
pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România şi care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate şi fac dovada plăţii contribuţiei la fond.
Astfel, în această calitate, persoana în cauză încheie un contract de asigurare cu casele de asigurări de sănătate, direct sau prin angajator, al cărui model se stabileşte prin ordin al preşedintelui CNAS, cu avizul consiliului de administraţie.
Alin. 2 al aceluiaşi articol mai sus menţionat precizează că încetează calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare:
odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de şedere în România;
pentru pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România şi care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, de la data la care pensionarilor sistemului public de pensii din România nu li se mai reţine contribuţia la fond, calculată asupra veniturilor din pensia cuvenită în acest sistem.
În schimb, există categorii de persoane care beneficiază de asigurare, dar fără plata contribuţiei (conform art. 213, alin.1 din Legea 95/2006):
toţi copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de trei luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă;
– tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii 416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;
– soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;

persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, prin Legea 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3, alin. 1, lit. b, pct. 1 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi;
persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, cu excepţia celor obţinute în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate  stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
– femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară.
Mergând pe aceeaşi linie, conform alin. 2 al art. 213, sunt asigurate persoanele aflate în una dintre următoarele situaţii, pe durata acesteia, cu plata contribuţiei din alte surse:
se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;
se află în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se află în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani;
execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, precum şi cele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, respectiv cele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri;
– persoanele care beneficiază de indemnizaţie de somaj;
– străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii;
– persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social;
pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 de lei;
persoanele cetăţeni români care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni, dacă nu au venituri;
– personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenţa Secretariatului de Stat pentru Culte, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse.
Fără a se face confuzie cu calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare, conform art. 293^3 din Codul Fiscal, contribuabilii sistemelor de asigurări sociale sunt:
a) persoanele fizice rezidente, care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi dependente, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte;
b) persoanele fizice nerezidente care realizează veniturile prevăzute la lit. a), cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte;
c) pensionarii cu venituri din pensii care depăşesc 740 de lei;
d) persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, atât pe perioada în care persoanele prevăzute la lit. a) şi b) desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care acestea beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;
e) instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi, după caz, suportă, potrivit prevederilor legale, contribuţii sociale obligatorii, în numele asiguratului;
f) orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.
Baza de calcul a contribuţiilor sociale individuale (ale angajatului) este menţionată la art. 296^4, alin.1 din Codul fiscal:
“Baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale individuale obligatorii, în cazul persoanelor prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) (articol mai sus mentionat – n.a.), reprezintă câştigul brut realizat din activităţi dependente, în ţară şi în străinătate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, care include:

a) veniturile din salarii, în bani şi/sau în natură, obţinute în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege. În situaţia personalului român trimis în misiune permanentă în străinătate, veniturile din salarii cuprind salariile de bază corespunzătoare funcţiilor în care persoanele respective sunt încadrate în ţară, la care se adaugă, după caz, sporurile şi adaosurile care se acordă potrivit legii;
b) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii;

c) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;
d) drepturile de soldă lunară acordate personalului militar, potrivit legii;
e) remuneraţia administratorilor societăţilor comerciale, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie;
f) remuneraţia obţinută de directorii cu contract de mandat şi de membrii directoratului de la societăţile comerciale administrate în sistem dualist, potrivit legii, precum şi drepturile cuvenite managerilor, în baza contractului de management prevăzut de lege;
g) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, după caz, precum şi sumele primite pentru participarea în consilii, comisii, comitete şi altele asemenea;
h) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii;
i) sumele reprezentând participarea salariaţilor la profit;
j) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale, potrivit legii sau actului constitutiv, după caz, precum şi participarea la profitul unităţii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;
k) sumele reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, precum şi actualizarea acestora cu indicele de inflaţie;
l) indemnizaţiile lunare de neconcurenţă prevăzute în contractele individuale de muncă, în condiţiile legii;
m) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte limita a de 2,5 (32,5 lei actualmente – n.a.) ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. Aceste prevederi se aplică şi în cazul salariaţilor reprezentanţelor din România ale persoanelor juridice străine.
n) remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
o) indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator, potrivit legii;
p) indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii;
q) indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, suportate de angajator, potrivit legii;
r) indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, suportate de la Fondul naţional de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, potrivit legii;
s) ajutoarele lunare şi plăţile compensatorii care se acordă, conform legii, personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
ş) ajutoarele lunare şi plăţile compensatorii care se acordă, conform legii, personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, fără drept la pensie, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
t) veniturile reprezentând plăţi compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de muncă;
ţ) veniturile acordate la momentul disponibilizării, venitul lunar de completare sau plăţile compensatorii, suportate din bugetul asigurărilor de şomaj, potrivit actelor normative care reglementează aceste domenii;
u) orice alte sume de natură salarială sau avantaje asimilate salariilor în vederea impunerii.”
Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate de angajatori, entităţi asimilate angajatorului şi orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor, privind calcul pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate, o reprezintă suma câştigurilor brute realizate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) (articol mai sus mentionat), cu următoarele excepţii (precizate în Codul fiscal la art. 296^15 şi art. 296^16 lit. b):
a) sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie publică;
b) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru naştere, veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariaţilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al salariatului, costul prestaţiilor pentru tratament şi odihnă, inclusiv transportul pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă. Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie nu intră în baza de calcul, în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie dintre cele de mai sus, nu depăşeşte 150 lei;
b^1) ajutoarele de deces, indemnizaţiile acordate urmaşilor personalului militar din armată decedat ca urmare a participării la acţiuni militare şi indemnizaţiile lunare de invaliditate acordate personalului militar din armată ca urmare a participării la acţiuni militare;
c) contravaloarea folosinţei locuinţei de serviciu sau a locuinţei din incinta unităţii, potrivit repartiţiei de serviciu, numirii conform legii sau specificităţii activităţii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi compensarea diferenţei de chirie, suportată de persoana fizică, conform legilor speciale;
d) cazarea şi contravaloarea chiriei pentru locuinţele puse la dispoziţia oficialităţilor publice, a angajaţilor consulari şi diplomatici care lucrează în afara ţării, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament, ce se acordă potrivit legislaţiei în vigoare;
f) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul dintre localitatea în care angajaţii îşi au domiciliul şi localitatea unde se află locul de muncă al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situaţiile în care nu se asigură locuinţă sau nu se suportă contravaloarea chiriei, conform legii;
g) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;
g^1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură primite de persoanele fizice care desfăşoară o activitate în baza unui statut special prevăzut de lege pe perioada deplasării, respectiv delegării şi detaşării, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în limitele prevăzute de actele normative speciale aplicabile acestora, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;
g^2) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţii care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori nerezidenţi, pe perioada delegării şi detaşării, în România, în interesul serviciului, în limita nivelului legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru ţara de rezidenţă a angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;
h) sumele primite, potrivit dispoziţiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;
i) indemnizaţiile de instalare ce se acordă o singură dată, la încadrarea într-o unitate situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, în limita unui salariu de bază la angajare, precum şi indemnizaţiile de instalare şi mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din instituţiile publice şi celor care îşi stabilesc domiciliul în localităţi din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, în care îşi au locul de muncă;
j) sumele sau avantajele primite de către persoane fizice rezidente din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte;
k) cheltuielile efectuate de angajator pentru pregătirea profesională şi perfecţionarea angajatului în legătură cu activitatea desfăşurată de acesta pentru angajator;
l) costul abonamentelor telefonice şi al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
m) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordării şi la momentul exercitării acestuia;
n) diferenţa favorabilă dintre dobânda preferenţială stabilită prin negociere şi dobânda practicată pe piaţă, pentru credite şi depozite;
o) tichetele de masă, tichetele de vacanţă, tichetele cadou şi tichetele de creşă, acordate potrivit legii;
p) următoarele avantaje primite în legătură cu o activitate dependentă:
1. utilizarea unui vehicul din patrimoniul afacerii, în vederea deplasării de la domiciliu la locul de muncă şi invers;
2. cazarea în unităţi proprii;
3. hrana acordată potrivit legii;
4. permisele de călătorie pe orice mijloc de transport, acordate în interes de serviciu;
5. contribuţiile plătite la fondurile de pensii ocupaţionale, contribuţiile plătite la fondurile de pensii facultative, primele aferente asigurărilor profesionale şi asigurărilor voluntare de sănătate, suportate de angajator pentru salariaţii proprii, în limitele de deductibilitate prevăzute de lege, după caz.
Spre deosebire de contribuţia de asigurari sociale de stat (CAS), în baza lunară de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate  sunt incluse şi următoarele categorii de venituri:
a) sume reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru zilele de incapacitate temporară de muncă, suportate de angajator;
b) sumelor reprezentând indemnizaţii de incapacitate temporară de muncă, survenită ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordate în baza Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare, numai pentru zilele de incapacitate temporară de muncă, suportate de angajator.
În comparaţie cu contribuţia la asigurări sociale de stat (CAS – pensii), contribuţia de asigurări sociale de sănătate la angajaţi şi angajatori nu se plafonează. În schimb, cea care se plafonează este contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. În acest din urmă context, baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe ţară garantate în plată.
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se datorează şi se reţine şi pentru indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, acordate în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se suportă de către angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale constituit în condiţiile legii.
Aşadar, în situaţia în care, pentru luna în curs, angajatorul înregistrează pe statul de salarii un concediu medical al unui salariat, pentru indemnizaţia corespunzătoare concediului medical suportată din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) nu se va reţine contribuţia de asigurări sociale de sănătate nici pentru angajat şi nici pentru angajator.
Pentru indemnizaţia de concediu medical suportată de către angajator, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se va reţine numai în cazul angajatorului, salariatul nu va plăti contribuţie la asigurările sociale de sănătate pentru indemnizaţia corespunzătoare concediului medical.
Pentru plata contribuţiei la CASS, atât cea a angajatului, cât şi cea a angajatorului, obligaţia îi revine angajatorului.Termenul de plată este lunar/trimestrial până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care s-a constituit datoria de plată.
Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

18 COMENTARII

 1. Buna ziua , am fost la CAS. Targoviste DB. pentru a incheia un contract de asigurare pe numele meu. Mi-au cerut sa platesc suma de 845 lei motivand ca trebuie sa platesc din anul 2013 luna august cand mi-a incetat calitatea de coasigurat. Mentionez ca am fost coasigurata prin sot care la data mentionata mai sus a incetat si calitatea lui de Asigurat ( deoarece au incetat salariul compensator – prin disponibilizare de la Uzina Electrica Doicesti ).De la acea data veniturile familie sunt 0.Mentionez ca nu pot fi asigurata prin copii , deoarece nu lucreaza pe teritoriul RO si nu primesc Ajutor social ( nici sotul ). Locuiesc impreuna cu mama mea ( pensionara ) in varsta de 82 ani ce are o pensie de sata in valoare de 650 lei. CE SE POATE FACE IN ACEST CAZ ?Sunt dispusa sa fac Contract de asigurare cu CAS Targoviste si sa platesc contributia pe ultimele 6 luni in suma de 393 lei , Dar acestia refuza pe motivul ca trebuie sa platesc din anul 2013 august cand mi-a incetat calitatea de asigurat )…….deoarece am fost asigurata ( coasigurata )in ultimi 7 ani….si nu pot sa o iau de la 0 ( adica sa platesc pe ultimele 6 luni ).Suma ce mi-o percepe este Mare si nu pot sa-mi permit avand in vedere ca eu va trebui sa platesc cotizatia lunara.. ..(iar eu nu am venituri- decat pensia mamei ) INTREBARE : Daca eu vreau sa am Calitate de Asigurat ( coasigurat ) incepand cu aceasta luna DE CE i-mi cere sa platesc cu foarte multe luni din urma ??????

 2. Buna ziua.
  Am fost student pana in luna iunie a anului 2013…deci am fost coasigurat pana in acel moment de parintii mei.
  Aoi pana in luna octombrie…nu am avut nici un loc de munca.
  Mi s-a cerut sa platesc aceasta perioada… pentru a putea sa imi fac asigurarea in prezent ( acum lucrez) .
  Nu inteleg de ce trebuie sa platesc pentru acea perioada…deoarece nu am beneficiat de nici un serviciu medical si daca as fi avut nevoie sa spunem…ar fi trebuit sanplatesc deoarece nu eram asigurat. Nu mi se pare logic.

 3. Eu nu reusesc sa aflu niciun raspuns pt. persoanele fara venit.NU ESTE NICI O SOLUTIE CARE SA-I AJUTE MACAR UN PIC.EU. Doresc un singur raspuns daca se poate’ cum poate o persoana sa-si plateasca CAS.daca are venit 0????

 4. Buna ziua. Pentru prima data am un concediu medical. Nu stiu cum sa determin baza de calcul pentru angajat si angajator in aceasta situatie. Calculul l-am facut corect-al concediilor si suma din zilele lucrate efectiv, dar nu stiu ce baza am la celelalte contributii, si care se platesc si care nu.
  salariul brut al angajatului este 975 lei. are doua concedii-unul initial, cu 100% din data de 17-24.02 2015, si in continuare din 25-28.02.2015.
  media zilnica este de 43.8 lei. Va multumesc

 5. V-as ruga sa-mi spuneti daca am obligatia sa platesc contributii la asigurari de sanatate din venitul obtinut pe un teren agricol dat in arenda,cu toate ca sunt salariata si platesc aceste contributii din salariu,ceea ce inseamna ca platesc de doua ori.Multumesc!

 6. Buna seara, doresc sa ma imformati daca trebuie sa platesc asigurari sociale de sanatate la ANAF in cazul : locuiesc in belgia si am dubla cetatenie deci sunt asigurat la casa de sanatate si platesc asigurarile de sanatate unde am domiciliul fix.Sotia mea si eu sintem proprietarii a doua apartamente in romania pe care le inchiriem unei firme care desfasoara o activitate comerciala in acele spatii. Noi ne platim catre ANAF impozitele pentru reveniturile anuale. Cu toate ca nu beneficiem de asigurari de sanatate si nici nu avem angajati in romania ni se pretid sume pentru asigurari de sanatate.Va multumim anticipat pentru lamuriri.

  • Dvs. obtineti niste venituri in Romania, din inchiriere. Asa cum toti ceilalti proprietari care si-au inchiriat imobilele platesc CASS, trebuie sa platiti si dvs., acestea sunt prevederile legale in Romania. Si in alte tari, daca aveti si acolo proprietati, trebuie sa platiti taxele si impozitele pe proprietate, asa cum sunt ele reglementate prin lege. Nu e vorba de dvs. ca persoana, ci de costurile implicate de statutul dvs. de proprietar care si-a inchiriat imobilul detinut. Daca e sa calculam in procente cat sunteti dvs. taxat pe veniturile din chirie, in raport cu situatia din alte tari, cred ca rezulta totusi niste sume mici. Desigur ca va puteti face niste calcule proprii, daca e rentabil sau nu. Puteti oricand sa vindeti proprietatile din Romania si sa cumparati in alta tara unde ”randamentul” este mai bun… Ca bonus, cand veniti in Romania – chiar si ocazional, aveti calitatea de asigurat in Romania si puteti beneficia de servicii medicale daca este cazul.

 7. Va rog sa-mi raspundeti, daca se poate, la 2 intrebari destul de pertinente:
  1. Exista vre-un beneficiu, pentru un angajat care plateste CASS o suma X, unde X este de 10 ori mai mare decat CASS-ul minim rezultat dintr-un salariu minim pe economie?
  2. Daca la un moment dat, nu mai lucrezi, dupa 10 ani sa zicem, timp in care s-au platit asigurarile la zi, mai beneficiezi de servicii de sanatate?

 8. Am 54de ani si 38 de ani contributii la cas si cass ,in aceste conditii mai am obligatii fata de aceste institutii in cazul in care nu mai muncesc?

 9. Buna ziua! Am incetat activitatea ca agent de asigurare la data de 30.03.2016. Am platit CASS pe primul trimestru in data de 23.03.2016 la ANAF. Acum am primit somatie sa platesc CASS 364 lei din data de 16.06. 2016 ( pentru trimestrul II, si cu penalizare), pentru realizare venituri din activitati independente. Sunt obligata sa platesc pentru o perioada in care nu am avut venit? Somatia e din 05.09.2016.

 10. Stimata d-na Sorina Ivan!

  Eu si sotia santem cetateni germani nascuti in Romania si vrem sa ne stabilim in Romania. Primim alaturi de pensia germana si pensie pentru anii de munca prestati in Romania (pensie internationala). Va rog sa-mi comunicati care este cuantumul contributiei la fond conform legislatiei in vigoare. Multumesc.

  Cu stima
  Al. Hilgarth

 11. Buna ziua.As dori sa primesc lamuriri in legatura cu urmatorul aspect:timp de peste 15 ani am beneficiat de calitatea de asigurat,iar in anul 2015, ca si consecinta a unui concediu fara plata, am pierdut aceasta calitate.Intrebarea este cum as putea redobandi calitatea de asigurat dat fiind faptul ca in luna ianuarie a anului 2016 concediul fara plata a incetat si societatea la care lucrez a reluat plata contributiei lunare catre CNAS insa eu apar tot ca neasigurat. Unde este problema,ce demersuri trebuie sa fac pentru a reintra in dreptul de asigurat?multumesc anticipat pentru raspuns.

 12. mama a fost coasigurat la tata. dupa decesul bunicii din partea mamei a primit aprozimativ0 .5 hectare pamant dat in arenda.acum nu poate beneficia de calitatea de coasigurat.i sa b’ocat calitatea de coasigurat.rog solutii

 13. Bună ziua, in data de 11.04.2018 am platit casa 570 Ron pt că nu aveam venit, in luna septembrie m-am angajat (sunt angajat până în prezent) dar in luna martie anul curent primesc o somație cu titlu executoriu pentru 570 Ron. Eu nu am mai platit cealaltă jumătate din CASS pt că între timp m-am angajat. E normal să-mi vină acasă o astfel de somatie? Eu nu figurez in evidenta lor că angajat?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here