Din 3 septembrie este în vigoare noua reglementare privind cazierul fiscal, introdusă prin Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 655/2015. Ordonanţa a abrogat, totodată, reglementarea anterioară dată prin O.G. nr. 75/2001, prilej pentru semnalarea chestiunilor de noutate.

Potrivit noii reglementări, cazierul fiscal reprezintă un mijloc de evidenţă şi urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile şi financiare de către contribuabili, în care se ţine evidenţa persoanelor fizice, juridice şi a entităţilor fără personalitate juridică care au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale şi de cele care privesc disciplina financiară.

Dacă vechea reglementare se referea doar la disciplina financiară, observăm că precizările noi au în vedere “disciplina fiscală, contabilă şi financiară”.

Pe de altă parte, dacă anterior se cazierul se referea la persoane fizice şi juridice, Executivul precizează, în noua ordonanţă, “entităţile fără personalitate juridică”.

O altă precizare, din partea introductivă a ordonanţei, se referă la scopul cazierului fiscal, şi anume  “asigurarea accesului la informaţii care relevă modul de respectare a legislaţiei fiscale, contabile, vamale şi a disciplinei financiare de către contribuabili”.

Cine se ocupă de cazierul fiscal?

Cazierul fiscal este organizat la nivel central de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi se gestionează de organele fiscale competente.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se stabilesc organele fiscale competente, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal.

Înscrierea în cazierul fiscal şi transmiterea informaţiilor între instituţii

Aplicarea în timp este reglementată prin precizarea că prevederile cu privire la înscrierea în cazierul fiscal nu se aplică faptelor/situaţiilor constatate prin acte încheiate începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, care au fost săvârşite, respectiv au intervenit în perioada anterioară, dacă pentru acestea în perioada respectivă nu era prevăzută înscrierea în cazierul fiscal.

Urmează detalii prin hotărâre de Guvern. Faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice şi al entităţilor fără personalitate juridică se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei

Informaţii înscrise în cazier. În cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice şi al entităţilor fără personalitate juridică se înscriu informaţii privind faptele sancţionate contravenţional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară.

ATENŢIE! Faptele sancţionate contravenţional cu avertisment NU se înscriu în cazierul fiscal.

În cazierul fiscal se înscriu şi informaţii din documentele întocmite pentru atragerea răspunderii solidare, patrimoniale sau a inactivităţii fiscale, după cum urmează:

 • atragerea răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal competent, emisă în condiţiile Codului de procedură fiscală, rămasă definitivă prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau prin hotărâre judecătorească definitivă, în situaţia în care decizia organului fiscal a fost atacată în justiţie;
 • atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns în stare de insolvenţă, pronunţată prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru creanţele care fac parte din pasivul debitorului şi sunt administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
 • inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii, cu excepţia inactivităţii fiscale declarate ca urmare a înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului, prevăzută în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Inactivitatea fiscală reflectată în cazier

Inactivitatea fiscală, aşa cum e precizată mai sus, se înscrie atât în cazierul fiscal al persoanei juridice sau entităţii fără personalitate juridică declarate inactivă, cât şi al reprezentanţilor legali sau reprezentanţilor desemnaţi ai acestora.

Înscrierea inactivităţii fiscale se face în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali ai persoanei juridice, precum şi al reprezentanţilor legali sau desemnaţi ai entităţilor fără personalitate juridică existenţi în perioada în care au intervenit situaţiile de declarare a inactivităţii fiscale.

În situaţia în care sunt desemnaţi noi reprezentanţi/reprezentanţi legali şi se menţine starea de inactivitate fiscală pe o perioadă mai mare de un semestru calendaristic de la data înscrierii menţiunilor privind desemnarea noilor reprezentanţi legali în registrul comerţului sau în evidenţele autorităţilor şi instituţiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care nu se înregistrează la registrul comerţului, inactivitatea fiscală se înscrie şi în cazierul fiscal al acestora.

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului comunică, în format electronic, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau unităţilor subordonate lista reprezentanţilor legali sau a reprezentanţilor desemnaţi din perioada în care au intervenit situaţiile de declarare a inactivităţii fiscale a persoanelor juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică.

Pentru persoanele juridice şi entităţile fără personalitate juridică ce, potrivit legii, nu au obligaţia înregistrării în registrul comerţului, informaţiile privind reprezentanţii legali din perioada în care au intervenit situaţiile de declarare a inactivităţii fiscale se transmit de autorităţile şi instituţiile publice în evidenţa cărora sunt înregistrate persoanele respective Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau unităţilor subordonate.

Procedura de transmitere a informaţiilor se stabileşte prin protocol încheiat între:

 • Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Ministerul Justiţiei;
 • Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
 • unităţile subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are sediul persoana juridică, după caz.

Pentru contribuabilii care solicită înregistrarea de menţiuni privitoare la numirea unor noi reprezentanţi legali sau desemnarea unor noi reprezentanţi în cazul entităţilor fără personalitate juridică, procedura de transmitere a situaţiei contribuabililor şi a noilor reprezentanţi legali se stabileşte prin protocoalele prevăzute prin ordonanţă.

Documente aflate la baza informaţiilor înscrise

Înscrierea în cazierul fiscal a informaţiilor se face în baza următoarelor documente:

 • extrasele de pe încheierea sau dispozitivul hotărârilor judecătoreşti definitive transmise de instanţele judecătoreşti organelor fiscale competente în administrarea contribuabilului; actele se comunică organului fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana sancţionată, în termen de 5 zile de la data redactării acestora;
 • extrasele de pe ordonanţele procurorului prin care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală, după epuizarea căilor de atac, transmise organelor fiscale competente în administrarea contribuabilului; actele se comunică organului fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana sancţionată, în termen de 5 zile de la data redactării acestora;
 • extrasele de pe deciziile de soluţionare a contestaţiilor rămase definitive prin neexercitarea căilor de atac;
 • actele/documentele întocmite de organele fiscale, vamale şi alte organe competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, rămase definitive prin neexercitarea căilor administrative sau judiciare de atac;
 • actele rămase definitive ale altor organe competente să constate faptele sancţionate contravenţional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară şi să aplice sancţiuni.

Organele competente să constate aceste fapte şi să aplice sancţiuni au obligaţia ca, în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive a actelor care sancţionează fapte care, potrivit legii, se înscriu în cazierul fiscal, neatacate în termenele prevăzute de lege, să comunice aceste acte organului fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sancţionat.

Scoaterea din evidenţă

Contribuabilii care au înscrise informaţii în cazierul fiscal se scot din evidenţă dacă se află în una din situaţiile detaliate în ordonanţă, cu precizarea că, dacă în cazier  există informaţii cu privire la mai multe fapte sau situaţii, se şterg numai informaţiile care impun scoaterea din evidenţă.

Istoricul contribuabililor

O noutate o reprezintă şi organizarea şi gestionarea, la nivelul ANAF, a istoricului contribuabililor scoşi din evidenţa cazierului fiscal. Informaţiile din istoric se păstrează pentru o perioadă de 10 ani de la data scoaterii din evidenţă şi se utilizează de organele fiscale, potrivit legii.

Când avem nevoie de cazierul fiscal?

Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în următoarele situaţii:

a) la înfiinţarea societăţilor, a societăţilor cooperative, a cooperativelor agricole şi a entităţilor fără personalitate juridică, de către asociaţi, acţionari, membri şi reprezentanţii legali sau desemnaţi;

b) la solicitarea înscrierii asociaţiilor şi fundaţiilor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de către asociaţii sau membrii fondatori ai acestora, după caz, de către aceştia;

c) la autorizarea exercitării unei activităţi independente de către solicitanţi;

d) la cesiunea ori înstrăinarea sub orice formă a părţilor sociale sau a acţiunilor, de către noii asociaţi, acţionari sau membri;

e) la numirea de noi reprezentanţi legali, precum şi la cooptarea de noi asociaţi, acţionari sau membri cu prilejul efectuării majorării de capital social de către noii reprezentanţi legali, asociaţi, acţionari sau membri;

f) la numirea de noi reprezentanţi legali, precum şi în cazul cooptării unor noi membri în asociaţii şi fundaţii, atunci când aceştia dobândesc şi calitatea de reprezentanţi legali ai persoanei juridice deja înregistrate, de către aceştia;

g) în alte cazuri prevăzute de lege.

Obligaţia este îndeplinită în situaţiile prevăzute la lit. a) şi c)-e) pentru persoanele care se înscriu în registrul comerţului prin transmiterea, în format electronic, a informaţiilor din cazierul fiscal al contribuabililor de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la solicitarea acestuia, în termen de maximum 2 ore.

Cum se eliberează certificatul de cazier fiscal

Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal, în cazul contribuabililor persoane fizice se depune la orice organ fiscal competent în eliberarea certificatului de cazier fiscal, personal sau de reprezentantul legal/împuternicitul acestuia pe bază de procură autentică/împuternicire avocaţială, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabilului.

Certificatul de cazier fiscal se emite în scris, pe suport hârtie sau în formă electronică.

Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii şi numai în scopul în care a fost eliberat.

Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face de îndată de către organul fiscal competent în eliberarea certificatului de cazier fiscal, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabilului.

Alte dispoziţii din ordonanţă

Actul normativ reglementează, de asemenea, rectificarea informaţiilor înscrise în cazierul fiscal,  contestarea deciziei de respingere a cererii de rectificare a informaţiilor înscrise în cazierul fiscal, protecţia datelor (toate schimburile de informaţii efectuate în temeiul prezentei ordonanţe se realizează cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date).

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here