Aşa cum am precizat anterior, revenim în rândurile prezentului articol cu alte aspecte de interes referitoare la contestaţia la executare, conform reglementărilor legislative în vigoare.

Care sunt condiţiile de formă în cazul unei contestaţii la executare?

Potrivit legiuitorului, contestaţiile la executare se fac cu respectarea cerinţelor de formă prevăzute pentru cererile de chemare în judecată .

Contestatorul care nu locuieşte sau nu are sediul în localitatea de reşedinţă a instanţei poate, prin chiar cererea sa, să îşi aleagă domiciliul sau sediul procesual în această localitate, arătând persoana căreia urmează să i se facă comunicările.

În cadrul proceselor privind contestaţiile la executare, legiuitorul a prevăzut că întâmpinarea este obligatorie. Reţinem faptul că, sancţiunea nedepunerii întâmpinării, acolo unde aceasta este obligatorie, conduce la decaderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.

Care este procedura de judecată în cazul contestaţiei la executare?

Contestaţia la executare se judecă cu procedura prevăzută de Codul de procedură civilă pentru judecata în primă instanţă, care se aplică în mod corespunzător, dispoziţiile  referitoare la verificarea cererii şi regularizarea acesteia nefiind aplicabile în acest caz.

Instanţa sesizată va solicita de îndată executorului judecătoresc să îi transmită, în termenul fixat, copii certificate de acesta de pe actele dosarului de executare contestate şi îi va pune în vedere părţii interesate să achite cheltuielile ocazionate de acestea.

Părţile vor fi citate în termen scurt, iar judecarea contestaţiei se face de urgenţă şi cu precădere.

La cererea părţilor sau atunci când apreciază că este necesar, instanţa va putea solicita relaţii şi explicaţii scrise de la executorul judecătoresc.

Ce căi de atac pot fi exercitate împotriva hotărârii pronunţate cu privire la contestaţie?

Hotărârea pronunţată cu privire la contestaţie poate fi atacată numai cu apel, cu excepţia hotărârilor pronunţate în temeiul art. 711 alin. 4 şi art. 714 alin. 4 din Cod procedură civilă care pot fi atacate în condiţiile dreptului comun (art. 717 alin. 1 din Cod procedură civilă).

Hotărârea prin care s-a soluţionat contestaţia privind înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu este supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea ce se execută.

Dacă prin contestaţie s-a cerut lămurirea înţelesului, întinderii ori aplicării unui titlu care nu constituie hotărâre a unui organ de jurisdicţie, hotărârea prin care s-a soluţionat contestaţia va putea fi atacată numai cu apel, dispoziţiile art. 717 alin. 1 din Cod procedură civilă aplicându-se în mod corespunzător.

Se poate solicita suspendarea executării? În caz afirmativ, în ce condiţii?

Da, până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea.

În ceea ce priveşte cererea de suspendare reţinem că aceasta se poate formula fie odată cu contestaţia la executare, fie printr-o cerere separată.

Potrivit art. 718 alin. 2 din Cod procedură civilă, pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicită trebuie să dea în prealabil o cauţiune, calculată la valoarea obiectului contestaţiei, după cum urmează:

 • de 10%, dacă această valoare este până la 10.000 lei;
 • de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depăşeşte 10.000 lei;
 • de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depăşeşte 100.000 lei;
 • de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depăşeşte 1.000.000 lei.

Dacă obiectul contestaţiei nu este evaluabil în bani, cauţiunea va fi de 1.000 lei, în afară de cazul în care legea dispune altfel (art. 718 alin. 3 din Cod procedura civila).

Reţinem şi faptul că suspendarea executării este obligatorie şi cauţiunea nu este necesară dacă:

 • hotărârea sau înscrisul care se execută nu este, potrivit legii, executoriu;
 • înscrisul care se execută a fost declarat fals printr-o hotărâre judecătorească dată în prima instanţă;
 • debitorul face dovada cu înscris autentic că a obţinut de la creditor o amânare ori, după caz, beneficiază de un termen de plată.

Dacă bunurile urmărite sunt supuse pieirii, degradării, alterării sau deprecierii, se va suspenda numai distribuirea preţului obţinut din valorificarea acestor bunuri.

Asupra cererii de suspendare instanţa, în toate cazurile, se pronunţă prin încheiere, chiar şi înaintea termenului fixat pentru judecarea contestaţiei. Părţile vor fi întotdeauna citate, iar încheierea poate fi atacată numai cu apel, în mod separat, în termen de 5 zile de la pronunţare pentru partea prezentă, respectiv de la comunicare pentru cea lipsă.

Dacă există urgenţă şi dacă, în cazurile prevăzute la art. 718 alin. 2  şi 3 din Cod procedură civilă, s-a plătit cauţiunea, instanţa poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac. Cauţiunea depusă rămâne indisponibilizată chiar dacă cererea de suspendare provizorie este respinsă şi este deductibilă din cauţiunea finală stabilită de instanţă, dacă este cazul.

Încheierea prin care s-a dispus suspendarea executării silite se comunică din oficiu şi de îndată executorului judecătoresc.

Care sunt efectele soluţionării contestaţiei la executare?

Dacă admite contestaţia la executare, instanţa, ţinând seama de obiectul acesteia, după caz, va îndrepta ori anula actul de executare contestat, va dispune anularea ori încetarea executării înseşi, va anula ori lămuri titlul executoriu.

De asemenea, dacă prin contestaţia la executare s-a cerut de către partea interesată împărţirea bunurilor proprietate comună, instanţa va hotărî şi asupra împărţelii acestora, potrivit legii.

În cazul respingerii contestaţiei, contestatorul poate fi obligat, la cerere, la despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării, iar când contestaţia a fost exercitată cu rea-credinţă, el va fi obligat şi la plata unei amenzi judiciare de la 1.000 lei la 7.000 lei (art. 719 alin. 3 din Cod procedură civilă).

Hotărârea de admitere sau de respingere a contestaţiei, rămasă definitivă, va fi comunicată, din oficiu şi de îndată, şi executorului judecătoresc.

Dacă contestaţia este admisă, executorul judecătoresc este obligat să se conformeze măsurilor luate sau dispuse de instanţă.

Atunci când contestaţia a fost respinsă, suma reprezentând cauţiunea depusă rămâne indisponibilizată, urmând a servi la acoperirea creanţelor arătate la art. 719 alin. 3 din Cod procedură civilă sau a celor stabilite prin titlul executoriu, după caz, situaţie în care se va comunica executorului şi recipisa de consemnare a acestei sume.

Potrivit art. 719 alin. 7 din Cod procedură civilă, în cazul în care constată refuzul nejustificat al executorului de a primi ori de a înregistra cererea de executare silită sau de a îndeplini un act de executare silită ori de a lua orice altă măsură prevăzută de lege, instanţa de executare va putea obliga executorul, prin aceeaşi hotărâre, la plata unei amenzi judiciare de la 1.000 lei la 7.000 lei, precum şi, la cererea părţii interesate, la plata de despăgubiri pentru paguba astfel cauzată.

În situaţia prevăzută la art. 719 alin. 7 din Cod procedură civilă, instanţa va solicita actul care constată refuzul executorului judecătoresc de a primi ori de a înregistra cererea de executare silită, de a îndeplini un act de executare silită ori de a lua altă măsură prevăzută de lege.

___________________

1 Potrivit art. 194 din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată (deci inclusiv contestaţia la executare ) va cuprinde:

a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoane juridice, denumirea şi sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde şi codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar ale reclamantului, precum şi ale pârâtului, dacă părţile posedă ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, în măsura în care acestea sunt cunoscute de reclamant. Dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile. Dacă reclamantul locuieşte în străinătate, va arăta şi domiciliul ales în România unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;

b) numele, prenumele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele, prenumele acestuia şi sediul profesional. Dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile în mod corespunzător. Dovada calităţii de reprezentant, în forma prevăzută la art. 151, se va alătura cererii;

c) obiectul cererii şi valoarea lui, după preţuirea reclamantului, atunci când acesta este evaluabil în bani, precum şi modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare. Pentru imobile, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 104. Pentru identificarea imobilelor se vor arăta localitatea şi judeţul, strada şi numărul, iar în lipsă, vecinătăţile, etajul şi apartamentul, precum şi, când imobilul este înscris în cartea funciară, numărul de carte funciară şi numărul cadastral sau topografic, după caz. La cererea de chemare în judecată se va anexa extrasul de carte funciară, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară, eliberat de biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia este situat imobilul, iar în cazul în care imobilul nu este înscris în cartea funciară, se va anexa un certificat emis de acelaşi birou, care atestă acest fapt;

d) arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea;

e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere. Când dovada se face prin înscrisuri, se vor aplica, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 150. Când reclamantul doreşte să îşi dovedească cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul pârâtului, va cere înfăţişarea în persoană a acestuia, dacă pârâtul este o persoană fizică. În cazurile în care legea prevede că pârâtul va răspunde în scris la interogatoriu, acesta va fi ataşat cererii de chemare în judecată. Când se va cere dovada cu martori, se vor arăta numele, prenumele şi adresa martorilor, dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II-a fiind aplicabile în mod corespunzător;

f) semnătura.

Este nulă cererea de chemare în judecată (deci şi contestaţia la executare) care nu cuprinde numele şi prenumele sau, după caz, denumirea oricăreia dintre părţi, obiectul cererii, motivele de fapt ale acesteia ori semnătura părţii sau a reprezentantului acesteia. Lipsa semnăturii se poate acoperi, însă, în tot cursul judecăţii în faţa primei instanţe.

Contestaţia la executare va fi întocmită în atâtea exemplare câte sunt necesare pentru comunicare, în afară de cazurile în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi juridice, când se va face într-un singur exemplar, plus un exemplar pentru instanţă.

În cazul în care cererea (deci inclusiv contestaţia la executare) este supusă timbrării, dovada achitării taxelor datorate se ataşează cererii.

Ai nevoie de Codul de procedură civilă? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

8 COMENTARII

 1. Mersi de informatii.

  Sunt totusi curios cum afecteaza o contestatie anuntul public din registrul executarilor. Mai poate fi facuta reclama la apartamentele vandute prin executare silita dar care au activa o contestatie? Executorul e obligat sa informeze potentialul cumparator de aceasta contestatie? De asemenea, exista posibilitatea sa cumperi de la un executor un apartament executat silit iar apoi printr-o contestatie sa te dea fostul proprietar afara si sa-ti pierzi si banii?

 2. Buna ziua.vreau sa stiu daca pot avea castig de cauza la urmatoarele contestation .girant fara iscalitura la un imprumut doar cu copie dupa bulletin .mi a venit executare silita! multumesc

 3. Buna seara . Daca ma puteti ajuta in legatura cu o problema cu care ma confrunt.De la inceput precizez faptul ca nu am studii juridice dar incerc si eu sa ma descurc -mai citesc – pt. nu am alta alternativa deoarece sant pensionar si nu.mi permit sa angajez un aparator .Sotul meu a avut un proces pe rol o revizuire pe VCPC la recurs ( Legea 247/2005 ) si dupa decesul lui eu am formulat cerere de includere in proces in calitate de mostenitori legali a revizuentului -dar care sa respins revizuirea si sa acordat cheltuieli de judecata comisiei locale de fond funciar care a avut calitate de intimat -in suma de 1500 lei (cheltuieli avocationale )Pe mine mai trecut in calitate de debitor singura si eu am formulat contestatie la executare in termen legal si eu am contestat pe motiv ca decizia sa dat cu cheltuieli de judecata in solidar.Instanta a comunicat intimatei comisia locala de fond funciar contestatia la executare silita ,apoi instanta mi.a cerut sa platesc taxa de timbru si cautiune pt. suspendarea executarii silite prin citatia la primul termen de judecata .Pt. primul termen de judecata am formulat cerere de esalonare a taxei de timbru si instanta a amanat cauza cerandu-mi sa depun davada ca indeplinesc conditiile necesare .si sa amanat judecarea cauzei in vederea solutionarii cererii de ajutor public judiciar pentru data de 20 septembrie 2017 .Eu am reusit cu greu sa consult Dosarul prin care sa incuviintat executarea silita si in acel dosar am gasit si cererea de executare silita formulata de catre Comisia locala de fond funciar prin primar . Am obtinut o copie dupa toate actele care a format dosarul executional si inainte cu 7 zile de termenul de la 20 septembrie 2017 am depus o precizare de actiune prin care am aratat ca datorita faptului ca am gasit cererea creditoarei de care nu am avut cunostiinta decat la data cand mi sa eliberat copiile am invocat pe cale de exceptie lipsa calitatii active a comisiei locale de fond funciar de a cere executarea silita -motivele prevazute de art. 12 din Legea 18/1991 republicata si art. 21 din Legea 215/2001 care confera unitatii administrativ teritoriale aceasta calitate ,lipsa capacitatii de exercitiu si de folosinta a creditoarei Comisia locala de fond funciar.La termenul de la 20 septembrie 2017 am depus cerere de amanare din motive medicale (in urma cu 7 luni am suferit un accident vascular si am si hepatita Csi am fost nevoita sa plecla o clinica din Cluj unde am avut programare ) dar interesant instanta ,,raportat la dispozitiile art. 713 alin 3 teza a 2 a NCPC ,instanta invoca din oficiu exceptia tardivitatii complectarii contestatiei la executare silita depusa de contestatoare in data de 12 septembrie 2017 si uneste cu fondul aceasta exceptie ,, Si avand in vedere lipsa partilor si inprejurarea ca nici una nu a solicitat judecarea in lipsa va dispune suspendarea judecarii cauzei conform dispozitiilor art. 411 alin. 1 pct. 2 NCPC.Va intreb cu respect in situatia relatata mai sus este justa sustinerea instantei cu privire la tardivitatea precizarii de actiune formulata de mine avand in vedere faptul ca taxa de timbru am platit-o in totalitate doar inainte cu o zi de termenul de judecata de la 20 septembrie 2017 .Am formulat cerere de repunere pe rol la si sa fixat termen pt. data de la 18 octombrie 2017 .Eu consider ca datorita faptului ca nu mi sau comunicat toate actele care formeza dosarul executional si dor inainte cu 15 zile de data cand am inregistrat precizarea de actiune am descoperit cererea de executare silita a comisiei locale de fond funciar -consider ca nu este tardiv formulata precizarea de actiune. Eu va multumesc pt. timpul acordat si as fi foarte fericita daca m.ati indruma ce sa fac pt. ca eu tot citesc dar nu prea inteleg tot – dreptului civil este pt. mine foarte greu mai ales la varsta pe care o am eu de 66 ani si poate si din cauza problemelor de sanatate cu care ma confrunt .Va multumesc
  Moldovan Elisabeta

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here