Hotărârea nr. 1106/2022 pentru modificarea şi completarea titlului VIII „Accize şi alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 este în vigoare de la 09 septembrie 2022.

Prin acest act normativ a fost eliminată obligaţia persoanei care eliberează pentru consum sau care importă ţigaretele în România de a depune pe suport de hârtie declaraţiile privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete şi a obligaţiei de a publica aceste declaraţii în două cotidiene.

Pentru produsele realizate de micii producători independenţi care depăşesc limitele cantitative maxime prevăzute la art. 342 alin. (12) din Codul fiscal pentru fiecare categorie de produse accizabile în parte, micii producători independenţi au obligaţia declarării şi plăţii accizelor aferente la nivelul prevăzut în anexa nr. 1 la titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale” din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1)(3) şi (4) din Codul fiscal. Pentru producătorii de vinuri liniştite, precum şi pentru micii producători independenţi de vinuri spumoase, prin limite cantitative maxime anuale se înţelege producţia realizată în anul vitivinicol prevăzut la pct. 5 alin. (11).

Modelul de cerere privind eliberarea certificatului anual care atestă statutul de mic producător independent este prevăzut în anexa nr. 21, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Modelul certificatului anual care atestă statutul de mic producător independent este prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2.266/2021 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 92/83/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte certificarea şi autocertificarea micilor producători independenţi de băuturi alcoolice în scopul aplicării accizelor.

Modelul declaraţiei pe propria răspundere prin care micii producători independenţi pentru producţia de vin, precum şi antrepozitarii autorizaţi pentru producţia de produse intermediare certifică îndeplinirea cumulativă a condiţiilor pentru încadrarea în categoria micilor producători independenţi de vin sau de produse intermediare este prevăzut în anexa nr. 22, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Persoanele fizice care produc pentru consumul propriu bere, vin, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, liniştite sau spumoase şi alcool din fructe au obligaţia de a depune o declaraţie la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi au domiciliul până la data de 15 ianuarie inclusiv a anului următor celui în care se produc aceste produse. Declaraţia se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Pentru persoanele fizice care produc pentru consumul propriu vinuri liniştite sau vinuri spumoase, prin producţie anuală se înţelege producţia realizată în anul vitivinicol prevăzut la pct. 5 alin. (11).

Autoritatea vamală teritorială ţine o evidenţă a persoanelor fizice, în care se înscriu datele de identificare ale acestora, precum şi informaţii privind cantităţile de produse declarate.

www.lege5.ro

Rapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here