19 August, 2017

Tipuri de contracte admise în cadrul parteneriatului public-privat

Prin H.G. nr. 1000/2011, au fost modificate Normele metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010. Din prevederile Normelor, deosebit de ample, inclusiv în ce priveşte modificările aduse prin actul normativ menţionat, ne vom opri la tipurile de contracte accesibile.

■ Cu titlu general, notăm faptul că mecanismul economic al parteneriatului public-privat prevede asocierea a 2 parteneri, autoritatea publică şi investitorul privat, în vederea realizării, prin proiectul de parteneriat public-privat, a unui bun public sau a unui serviciu public. Parteneriatul public-privat se realizează în mod obligatoriu prin intermediul unui subiect de drept distinct care este compania de proiect.

Proiectul de parteneriat public-privat este creat pentru proiectarea, finanţarea, construcţia, reabilitarea, modernizarea, operarea, întreţinerea, dezvoltarea şi transferarea oricărui bun sau serviciu public, pe baza unui tip de contract de parteneriat public-privat, realizat conform prevederilor din Legea-cadru.

La finalizarea contractului, bunul public este transferat, cu titlu gratuit, partenerului public, în bună stare şi liber de orice sarcină sau obligaţie. În situaţia asocierii partenerilor publici pentru a executa studiul de prefezabilitate sau de fundamentare cu specialiştii din cadrul structurii proprii sau, după caz, prin intermediul unei firme cu expertiză în domeniu, la constituirea asocierii, partenerii publici vor stabili de comun acord care dintre membrii asocierii va avea calitatea de titular al dreptului de proprietate, precum şi orice alte condiţii privind regimul juridic şi modul de punere în valoare a bunului public realizat prin contractul de parteneriat public-privat.

Proiectul de parteneriat public-privat se realizează prin încheierea unui contract care poate fi de mai multe tipuri, în funcţie de activităţile în proiectele de parteneriat public-privat transferate de partenerul public, ca obligaţii, către investitorul privat.

În documentul ataşat, partenerul public poate solicita investitorului privat să indice, în oferta sa, partea din contract pe care intenţionează să o subcontracteze unor terţi, precum şi subcontractanţii propuşi. Această precizare nu aduce atingere aspectului responsabilităţii investitorului privat.

Tipurile de lucrări publice ce pot face obiectul contractului de parteneriat public-privat sunt: lucrări publice de interes local; lucrări publice de interes judeţean; lucrări publice de interes naţional. Parteneriatul public-privat se poate realiza prin diverse tipuri de contracte, în funcţie de nivelul de implicare a investitorului privat şi anume:

- proiectare-construcţie-operare-transfer (PCOT);

- construcţie-operare-dezvoltare-transfer (CODT);

- construcţie-operare-transfer (COT);

- dezvoltare-întreţinere-operare-transfer (DIOT);

- reabilitare-operare-transfer (ROT).

Contractul de tip PCOT se aplică în principiu, pentru realizarea unui obiectiv public, de regulă nou, pe care partenerul public trebuie să îl realizeze în folosul comunităţii publice pe care o reprezintă, în condiţii de lipsă de resurse financiare bugetare şi/sau de management profesionist în domeniul de operare al obiectivului respectiv.

În cazul în care se încheie un contract de parteneriat public-privat de tip PCOT, de regulă, investitorul privat are o cotă de participare majoritară la compania de proiect.

Partenerul public aduce ca aport la capitalul social al companiei de proiect, în condiţiile legii, bunuri aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrative-teritoriale.

În cadrul contractului de parteneriat public-privat de tip PCOT, părţile au următoarele obligaţii:

partenerul public identifică şi defineşte proiectul, realizează studiul de fundamentare sau de prefezabilitate, face anunţul de intenţie, realizează şi face public documentul ataşat anunţului de intenţie, stabileşte cuantumul, forma şi modalităţile de participare la compania de proiect, organizează procedurile de selecţie şi negociere premergătoare încheierii contractului de parteneriat public privat, încheie contractul de parteneriat public-privat, recepţionează bunul public la sfârşitul perioadei de derulare a contractului;

investitorul privat participă la procedura de selecţie organizată de către partener public cu o ofertă preliminară, dacă este selectat pentru etapa de negociere semnează acordul de proiect, prezintă oferta finală din care vor rezulta modalităţile prin care se va implica în proiect în fazele de finanţare, proiectare, construcţie şi operare a obiectivului realizat prin proiectul de parteneriat public-privat, încheie contractul de parteneriat public-privat rezultat în urma procedurii de negociere, face transferul bunului public la sfârşitul perioadei de derulare a contractului.

Prin contractul de parteneriat public-privat de tip PCOT, investitorul privat poate percepe tarife corespunzătoare pentru utilizarea de către terţi a bunului public pentru o perioadă stabilită, investitorul putând să îşi recupereze investiţia, să finanţeze întreţinerea şi să realizeze profit. Nivelurile de tarifare se stabilesc la sfârşitul etapei de negociere prin oferta finală.

Contractul de tip CODT se aplică în principiu pentru realizarea unui obiectiv public, de regulă nou, pe care partenerul public trebuie să îl realizeze în folosul comunităţii publice pe care o reprezintă, în condiţii de lipsă de resurse financiare bugetare şi de management profesionist în domeniul de operare al obiectivului respectiv. La acest tip de contract, de regulă, investitorul privat are o cotă de participare majoritară la compania de proiect.

Partenerul public aduce, ca aport la capitalul social al companiei de proiect, bunuri aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.

Părţile au următoarele obligaţii:

partenerul public identifică şi defineşte proiectul, realizează studiul de fundamentare sau de prefezabilitate, inclusiv proiectul tehnic, face anunţul de intenţie, realizează şi face public documentul ataşat anunţului de intenţie, stabileşte cuantumul, forma şi modalităţile de participare la compania de proiect, organizează procedurile de selecţie şi negociere premergătoare încheierii contractului de parteneriat public privat, încheie contractul de parteneriat public-privat, recepţionează bunul public la sfârşitul perioadei de derulare a contractului;

investitorul privat participă la procedura de selecţie organizată de către partenerul public cu o ofertă preliminară, dacă este selectat pentru etapa de negociere semnează acordul de proiect, prezintă oferta finală din care vor rezulta modalităţile prin care se va implica în proiect în fazele de finanţare, construcţie, dezvoltare sau modernizare, operare şi întreţinere a obiectivului realizat prin proiectul de parteneriat public-privat, încheie contractul de parteneriat public-privat rezultat în urma procedurii de negociere, face transferul bunului public la sfârşitul perioadei de derulare a contractului.

Investitorul privat poate percepe tarife corespunzătoare pentru utilizarea de către terţi a bunului public pentru o perioadă stabilită, investitorul putând să îşi recupereze investiţia, să finanţeze întreţinerea şi să realizeze profit. Nivelurile de tarifare se stabilesc la sfârşitul etapei de negociere prin oferta finală.

Contractul de tip COT se aplică, în principiu, pentru realizarea unui obiectiv public, de regulă nou, pe care partenerul public trebuie să îl realizeze în folosul comunităţii publice pe care o reprezintă, în condiţii de lipsă de resurse financiare bugetare şi de management profesionist în domeniul de operare al obiectivului respectiv. În aceste condiţii, de regulă, investitorul privat are o cotă de participare majoritară la compania de proiect.

Partenerul public aduce, ca aport la capitalul social al companiei de proiect, bunuri aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.

În cadrul contractului de parteneriat public-privat de tip COT, părţile au următoarele obligaţii:

partenerul public identifică şi defineşte proiectul, realizează studiul de fundamentare sau de prefezabilitate, poate realiza proiectul tehnic, face anunţul de intenţie, realizează şi face public documentul ataşat anunţului de intenţie, stabileşte cuantumul, forma şi modalităţile de participare la compania de proiect, organizează procedurile de selecţie şi negociere premergătoare încheierii contractului de parteneriat public privat, încheie contractul de parteneriat public-privat, recepţionează bunul public la sfârşitul perioadei de derulare a contractului;

investitorul privat participă la procedura de selecţie organizată de către partenerul public cu o ofertă preliminară, dacă este selectat pentru etapa de negociere semnează acordul de proiect, prezintă oferta finală din care vor rezulta modalităţile prin care se va implica în proiect în fazele de finanţare, proiectare, după caz, construcţie, operare şi întreţinere ale obiectivului realizat prin proiectul de parteneriat public-privat, încheie contractul de parteneriat public-privat rezultat în urma procedurii de negociere, face transferul bunului public la sfârşitul perioadei de derulare a contractului.

Investitorul privat poate percepe, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, tarife corespunzătoare pentru utilizarea de către terţi a bunului public pentru o perioadă stabilită, investitorul putând să îşi recupereze investiţia, să finanţeze întreţinerea şi să realizeze profit. Niveluri de tarifare sunt stabilite la sfârşitul etapei de negociere prin oferta finală.

Contractul de tip DIOT se aplică, în principiu, pentru dezvoltarea şi întreţinerea unui obiectiv public, pe care partenerul public trebuie să îl dezvolte şi să îl întreţină în folosul comunităţii publice pe care o reprezintă, în condiţii de lipsă de resurse financiare bugetare şi de management profesionist în domeniul de operare al obiectivului respectiv. De regulă, investitorul privat are o cotă de participare majoritară la compania de proiect.

Partenerul public aduce ca aport la capitalul social al companiei de proiect, bunuri aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.

Părţile au următoarele obligaţii:

partenerul public identifică şi defineşte proiectul, realizează studiul de fundamentare sau de prefezabilitate, propune planul de dezvoltare al obiectivului, face anunţul de intenţie, realizează şi face public documentul ataşat anunţului de intenţie, stabileşte cuantumul, forma şi modalităţile de participare la compania de proiect, organizează procedurile de selecţie şi negociere premergătoare încheierii contractului de parteneriat public privat, încheie contractul de parteneriat public-privat, recepţionează bunul public la sfârşitul perioadei de derulare a contractului;

investitorul privat participă la procedura de selecţie organizată de către partenerul public cu o ofertă preliminară, dacă este selectat pentru etapa de negociere semnează acordul de proiect, prezintă oferta finală din care vor rezulta modalităţile prin care se va implica în proiect în fazele de finanţare, dezvoltare, întreţinere şi operare ale obiectivului care face obiectul proiectului de parteneriat public-privat, încheie contractul de parteneriat public-privat rezultat în urma procedurii de negociere, face transferul bunului public la sfârşitul perioadei de derulare.

Investitorul privat poate percepe tarife corespunzătoare pentru utilizarea de către terţi a bunului public pentru o perioadă stabilită, investitorul putând să îşi recupereze investiţia, să finanţeze întreţinerea şi să realizeze profit. Niveluri de tarifare sunt stabilite la sfârşitul etapei de negociere prin oferta finală.

Contractul de tip ROT se aplică, în principiu, pentru reabilitarea şi întreţinerea unui obiectiv public, pe care partenerul public trebuie să îl readucă la standarde moderne şi să îl întreţină în folosul comunităţii publice pe care o reprezintă, în condiţii de lipsă de resurse financiare bugetare şi de management profesionist în domeniul de operare al obiectivului respectiv. Şi aici, de regulă, investitorul privat are o cotă de participare majoritară la compania de proiect.

Aportul partenerului public la capitalul social al companiei de proiect constă în bunuri aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.

Ca obligaţii ale părţilor, Normele precizează:

partenerul public identifică şi defineşte proiectul, realizează studiul de fundamentare sau de prefezabilitate, propune planul de reabilitare al obiectivului, face anunţul de intenţie, realizează şi face public documentul ataşat anunţului de intenţie, stabileşte cuantumul, forma şi modalităţile de participare la compania de proiect, organizează procedurile de selecţie şi negociere premergătoare încheierii contractului de parteneriat public privat, încheie contractul de parteneriat public-privat, recepţionează bunul public la sfârşitul perioadei de derulare a contractului;

investitorul privat participă la procedura de selecţie organizată de către partenerul public cu o ofertă preliminară, dacă este selectat pentru etapa de negociere semnează acordul de proiect, prezintă oferta finală din care vor rezulta modalităţile prin care se va implica în proiect în fazele de finanţare, reabilitare, întreţinere şi operare ale obiectivului care face obiectul proiectului de parteneriat public-privat, încheie contractul de parteneriat public-privat rezultat în urma procedurii de negociere, face transferul bunului public la sfârşitul perioadei de derulare a contractului.

Investitorului privat poate, de asemenea, să perceapă tarife corespunzătoare pentru utilizarea de către terţi a bunului public pentru o perioadă stabilită, investitorul putând să îşi recupereze investiţia, să finanţeze întreţinerea şi să realizeze profit, cu stabilirea nivelurilor de tarifare la sfârşitul etapei de negociere, prin oferta finală.

Partenerul public şi investitorul privat pot conveni care sunt tipurile de activităţi avute în vedere în cadrul contractului de proiect de parteneriat public-privat, prin enunţarea în contract a uneia sau a mai multor tipuri de activităţi prevăzute în lege.

În toate cazurile investitorului privat îi este transferată obligaţia de finanţare.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu