Situaţiile de mai jos sunt tratate distinct în recenta Procedură de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive.

LegeStart a prezentat deja aici cadrul general instituit prin noua Procedură.

Procedura de întocmire şi eliberare a documentului prevăzut la art. 4 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin HG nr. 88/2013, cu modificările ulterioare

Procedura priveşte situaţia în care se solicită transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul înmatriculat după 1 ianuarie 2007 şi pentru care a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule, iar proprietarului plătitor nu i s-a restituit cuantumul acesteia/acestuia sau nu a fost restituită valoarea reziduală prevăzută la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

 timbru_mediu_valoare_reziduala

Sursa foto: Lege5.ro

Procedura precizează că organul fiscal competent are obligaţia să eliberreze o adeverinţă care atestă această situaţie, conform modelului prevăzut într-o din anexă specială la ordin.

Din nou, o cerere! În vederea eliberării adeverinţei, contribuabilul va depune la organul fiscal competent o cerere, după modelul din anexele la ordin, însoţită de copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, precum şi copia documentului de plată, după caz.

Verificările organului fiscal. Compartimentul de specialitate verifică existenţa sumei achitate de contribuabil în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului, în lipsa căruia contribuabilul este înştiinţat că nu i se poate elibera adeverinţa.

După verificarea plăţii, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent verifică în baza de date centralizată privind cererile de restituire şi sumele aprobate la restituire dacă taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau valoarea reziduală a taxei/timbrului a fost sau nu restituită pentru autovehiculul înmatriculat după 1 ianuarie 2007, pentru care se solicită transcrierea dreptului de proprietate.

După verificările efectuate, compartimentul de specialitate eliberează adeverinţa, care se prezintă la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor odată cu solicitarea transcrierii dreptului de proprietate.

Adeverinţa se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi poate fi utilizată de persoana interesată pe o perioadă de până la 30 de zile de la data eliberării.

Procedura de restituire în situaţia în care autovehiculul pentru care s-a achitat taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule nu a fost înmatriculat

În situaţia în care înmatricularea autovehiculului sau transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul înmatriculat nu a fost efectuată, suma reprezentând taxa achitată/timbrul de mediu pentru autovehicule achitat, denumită în continuare taxă neutilizată, se restituie la cererea contribuabilului.

Contribuabilul îndreptăţit să solicite restituirea taxei neutilizate va depune la organul fiscal competent, în termenul legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, o cerere de restituire însoţită de documentul de plată, în original, care confirmă plata taxei neutilizate, document pe care este înscrisă menţiunea “taxă neutilizată” şi care este semnat şi ştampilat de către persoana desemnată din cadrul Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculări vehicule.

După primirea cererii de restituire, compartimentul de specialitate va proceda la verificarea plăţii şi a eventualelor restituiri aprobate şi la restituirea sumei.

Ai nevoie de OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here